FİNANS

Özet Bilgi
Kar Payı Dağıtımına İlişkin Genel Kurul Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
22.02.2023
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
21.03.2023
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?
Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
2 Taksit
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMDTR00010
1. Taksit
0,2521008
25,21008
10
0,2268907
22,68907
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMDTR00010
2. Taksit
1,0084033
100,84033
10
0,9075629
90,75629
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMDTR00010
TOPLAM
1,2605041
126,05041
10
1,1344536
113,44536
B Grubu, MEDTR, TREMDTR00028
1. Taksit
0,2521008
25,21008
10
0,2268907
22,68907
B Grubu, MEDTR, TREMDTR00028
2. Taksit
1,0084033
100,84033
10
0,9075629
90,75629
B Grubu, MEDTR, TREMDTR00028
TOPLAM
1,2605041
126,05041
10
1,1344536
113,44536
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
1. Taksit
24.03.2023
24.03.2023
28.03.2023
27.03.2023
2. Taksit
03.04.2023
03.04.2023
05.04.2023
04.04.2023
(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMDTR00010
0
0
B Grubu, MEDTR, TREMDTR00028
0
0
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 22.02.2023 tarihli yönetim kurulu toplantısında,

Şirketimiz kar dağıtım politikamız kapsamında, ekte sunulan kar dağıtım tablosuna uygun şekilde, şirketimiz çıkarılmış sermayenin %113,44538'i oranında toplam 150.000.000 TL (brüt) nakit kar payı dağıtılması hususunun genel kurul onayına sunulmasına karar verilmişti.

Şirketimizin 21.03.2023 tarihli (bugün) Olağan Genel Kurul Toplantısında,

Yönetim Kurulunun yukarıdaki önerisine uygun olarak kar payı dağıtılmasına karar verilmiştir.


Kamuoyuna saygıyla duyurulur.


Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Meditera A.Ş. 2022 Yılı Kar Dağıtım Tablosu.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2022/31.12.2022 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
119.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
15.484.836,24
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
-
*
SPK'ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
331.635.614
333.095.361,43
4. Vergiler ( - )
34.619.103
32.450.755,18
5. Net Dönem Kârı
297.016.511
300.644.606,25
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
0
0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
8.315.163,76
8.315.163,76
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
288.701.347,24
292.329.442,49
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
0
0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
288.701.347,24
0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
0
0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
288.701.347,24
0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
57.740.269,45
0
* Nakit
57.740.269,45
0
* Bedelsiz
0
0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
0
0
* Çalışanlara
0
0
* Yönetim Kurulu Üyelerine
0
0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
0
0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
92.259.730,55
0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
14.405.000
0
17. Statü Yedekleri
0
0
18. Özel Yedekler
0
0
19. Olağanüstü Yedek
124.296.347,24
0
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
0
0
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu
26.801.470,58
0
9,28
1,1344538
113,44538
B Grubu
108.198.529,42
0
37,48
1,1344538
113,44538
TOPLAM
135.000.000
0
46,76
1,1344538
113,44538
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümlerine uygun olarak hazırlanan ve HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımızda 297.016.511 TL net dönem kârı, konsolide olmayan V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda ise 300.644.606,25 net dönem kârı mevcuttur.

2022 yılı net dağıtılabilir kârının hesaplanmasında; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer yasal mevzuat hükümleri, esas sözleşmemizin kâr dağıtımına ilişkin maddeleri ve Kâr Dağıtım Politikamız dikkate alınarak; Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 Tebliği'ne uygun olarak ve Türkiye Muhasebe Standartları esas alınarak hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolarına göre, 2022 yılı net dönem kârı olan 297.016.511 TL'den, 8.315.163,76 TL Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılarak ve SPK düzenlemeleri paralelinde yıl içinde herhangi bir bağış yapılmadığı dikkate alınarak net dağıtılabilir dönem kârı 288.701.347,24 TL olarak hesaplanmıştır.

Hesaplanan dağıtılabilir kâr üzerinden;

- 57.740.269,45 TL tutarında birinci kâr payı, (dağıtılabilir kârın %20'si)

- 92.259.730,55 TL tutarında ikinci kâr payı,

- 14.405.000,00 TL genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra,

- 150.000.000,00 TL toplam brüt kâr dağıtılması;

- 15.000.000,-TL brut kârın %10'u tutarında kâr dağıtım stopajı düşüldükten sonra

- 135.000.000,-TL net tutar nominal çıkarılmış sermayemizin %113, 45'i olmak üzere

kâr payı dağıtılması ve dağıtılacak net kâr payı tutarının 27.000.000,00 TL tutarındaki kısmının 24.03.2023 tarihinde ilk taksit olarak ve 108.000.000,00 TL tutarındaki kısmının 03.04.2023 tarihinde ikinci taksit olarak ödenmesi hususlarının Olağan Genel Kurul'un onayına sunuldu ve kabul edildi.

Kredi Hesaplama