FİNANS

Özet Bilgi
2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2022
Karar Tarihi
23.03.2023
Genel Kurul Tarihi
28.04.2023
Genel Kurul Saati
10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
27.04.2023
Ülke
Türkiye
Şehir
ISPARTA
İlçe
ISPARTA MERKEZ
Adres
Barida Hotels Kovada Toplantı Salonu - Süleyman Demirel Bulvarı 102 cad. No: 81 ISPARTA
Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Başkanlık divanın seçimi ve divana Genel kurul tutanağının imzalama yetkisi verilmesi
2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2022 Yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi
3 - 2022 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması ve müzakeresi
4 - 2022 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
5 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliklerin onaylanması
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket'in 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi
7 - 2022 yılı Kâr dağıtımıyla ilgili Yönetim Kurulu'nun önerisinin genel kurulun onayına sunulması
8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması
9 - Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesi
10 - Yönetim Kurulu Üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işler bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesinin karara bağlanması
11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin, 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında Şirketin 2022 yılında ilişkili taraflarla yapmış olduğu işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
12 - Şirket'in 2022 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi , 2023 yılı için bağış ve yardımlar için üst sınırının belirlenmesi.
13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi
14 - Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Aksu_Enerji_ve_Ticaret_A_Ş_31_12_2022_Yönetim_Kurulu_Faaliyet_Raporu.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2
Vekaletname.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3
Genel Kurul Çağrı - Gündem - Vekaletname.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4
Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar


AKSU ENERJİ ve TİCARET A.Ş.

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin 2022 Yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Olağan Genel Kurul Toplantısı 28.04.2023 Cuma günü Saat 10:00'de "Barida Hotels Kovada Toplantı Salonu - Süleyman Demirel Bulvarı 102 cad. No: 81 ISPARTA" adresinde yapılmasına,

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekaletnamelerini düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini Piri Mehmet Mah. Mimar Sinan Cad. Miralay Mustafa Nuri Bey İşhanı Kat:2/77 ISPARTA adresindeki şirket merkezimizden veya www.aksuenerji.com.tr adresindeki Şirketimizin kurumsal internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerektiğine. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekalet belgesi ibrazı gerekli olmadığı. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve yukarıda bahsi geçen vekaletnameye uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyeceği ,Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimizin, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümlerine uygun olarak uygulama yapabilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan, Şirketimizin www.aksuenerji.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinden veya Şirket Merkezimizden (Tel:0 246 232 60 44) bilgi edinebilecekleri,

6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı olmadığı, bu çerçevede, pay sahiplerimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek olmadığı, ilanen duyurulur.

Olağan Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik yöntemle oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Genel Kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri ile basın-yayın organları davetlidir.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Aksu Enerji ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu

Piri Mehmet Mah. Mimar Sinan Cad. Miralay Mustafa Nuri Bey İşhanı Kat:2/77 ISPARTA

Kredi Hesaplama