FİNANS

Özet Bilgi
2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2022
Karar Tarihi
21.02.2023
Genel Kurul Tarihi
29.03.2023
Genel Kurul Saati
10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
28.03.2023
Ülke
Türkiye
Şehir
BURSA
İlçe
MUDANYA
Adres
ÖMERBEY MAH. BURSA ASFALTI CAD. NO : 51
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Başkanlık Divanı teşekkülü,
2 - Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi,
3 - 01.01.2022 – 31.12.2022 Hesap Dönemine ait, Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş raporları ile şirket mali tablolarının okunması,
4 - 01.01.2022 – 31.12.2022 Hesap Dönemi'ne ait SPK, TTK, VUK ve sair mevzuata göre hazırlanmış olan tüm mali tablolar ve hesaplar ile Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşunun hazırladığı raporların müzakere edilerek tasdiki,
5 - Dönem içinde görev yapmış tüm Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
6 - 01.01.2022 – 31.12.2022 Hesap Dönemi kârının dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi ve bu konuda karar verilmesi,
7 - Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin sona ermiş olması nedeniyle yeni Yönetim Kurulu üye seçimi yapılması, görev süreleri ile ücretlerinin tespiti,
8 - Denetim Komitesi'nin önerisi üzerine; Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde Yönetim Kurulu'nca seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaylanması,
9 - Şirket Esas Sözleşmesinin ekli tadil tasarısında belirtildiği şekilde tadili ve tadil kapsamında şirket kayıtlı sermaye tavanının 1.300.000.000,00-TL olarak belirlenmesi ve Yönetim Kurulu'na 2023 - 2027 ( 5 yıl ) yılları için, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama ve hamiline yazılı hisse ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkili kılınması hususlarının müzakere edilmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,
10 - 2022 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi ve bu işlemlerin Genel Kurul onayına sunulması, 2023 yılında yapılacak olan bağışların üst sınırının belirlenmesi,
11 - SPK Düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin ve İpotekler ile Şirket'in elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
12 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, SPK'nın No: 17.1 sayılı Tebliği ile getirilen Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6. ve 1.3.7 no.lu ilke kapsamında belirtilen nitelikte işlem yapabilmesi ve şirketle rekabet edebilmesi için onay verilmesi ve dönem içerisinde bu nitelikte işlemler gerçekleşmiş ise hissedarlara bilgi verilmesi;
13 - Şirket esas sözleşmesinin 12. maddesi hükmüne istinaden, Genel Kurul tarihine kadar yapılmış işlemlerin tasdiki ile bu tarihten sonra yapılacak olan işlemlerin önceden tasvibinin görüşülmesi,
14 - Dilekler ve Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Genel Kurul İlan Metni TTSG_ EN.pdf - İlan Metni
EK: 2
Genel Kurul İlan Metni TTSG_ TR.pdf - İlan Metni
EK: 3
2022 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4
2022 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı-EN.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 5
ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI - EN.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 6
ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI - TR.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 7
Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 8
Toplantı Tutanağı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 9
Toplantı Tutanağı_EN.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Toplantıda Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Kabul edildi
Ek Açıklamalar

Şirketimiz 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın bugün saat 10:00'da ilişikteki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, Şirket merkezimizin bulunduğu Ömer Bey Mahallesi Bursa Asfaltı Cad. no:51 Mudanya / Bursa adresinde yapılmıştır.


Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Kredi Hesaplama