FİNANS

Özet Bilgi
Kar Dağıtımına İlişkin
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Düzeltme Nedeni
29.03.2023 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında yapılan yeni kâr dağıtım önerisi Genel Kurul'da kabul edilmiştir.
Karar Tarihi
03.03.2023
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
29.03.2023
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?
Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Peşin
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREPNST00010
Peşin
3,8700000
387
10
3,4830000
348,3
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREPNST00028
Peşin
3,8700000
387
10
3,4830000
348,3
C Grubu, PNSUT, TRAPNSUT91A5
Peşin
3,8700000
387
10
3,4830000
348,3
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin
03.04.2023
03.04.2023
05.04.2023
04.04.2023
(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREPNST00010
0
0
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREPNST00028
0
0
C Grubu, PNSUT, TRAPNSUT91A5
0
0
Ek Açıklamalar


Eklenen Dökümanlar
EK: 1
PNSUT-2022 Yılı Kar Dağıtım Tablosu.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş. 01.01.2022/31.12.2022 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
44.951.051
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
72.274.894
*
SPK'ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
338.385.388
229.121.551
4. Vergiler ( - )
41.891.433
-11.253.985
5. Net Dönem Kârı
380.276.821
217.867.566
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
380.276.821
217.867.566
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
545.805
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
380.822.626
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
76.164.525
* Nakit
76.164.525
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
15.205.000
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
8.667.000
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
97.796.043
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
19.558.502
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek
162.885.751
476.496
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu
6.018,62
0
3,483
348,3
B Grubu
4.388,58
0
3,483
348,3
C Grubu
156.554.104
41,17
3,483
348,3
TOPLAM
156.564.511,2
41,17
3,483
348,3
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları

Şirketimizin 29.03.2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında kâr dağıtımına ilişkin verilen öneri oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Genel Kurulda onaylanan kâr dağıtım önerisi şu şekildedir:

2022 yılı net dağıtılabilir kârının hesaplanmasında; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer yasal mevzuat hükümleri, esas sözleşmemizin kâr dağıtımına ilişkin maddeleri ve Kâr Dağıtım Politikamız dikkate alınarak; Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 Tebliği'ne uygun olarak ve Türkiye Muhasebe Standartları esas alınarak hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarına göre, 2022 yılı net dönem kârı olan 380.276.281 TL'den, yasal sınırına ulaşması nedeniyle Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılmayarak, net dağıtılabilir dönem kârı 380.276.281 TL olarak hesaplanmıştır.

Hesaplanan dağıtılabilir kâr üzerinden;

2021 yılında dağıtılmayarak olağanüstü yedeklere alınan 42.702.964 TL'nin de dağıtıma konu edilerek;

SPK düzenlemeleri paralelinde yıl içinde yapılan 545.805 TL tutarındaki bağışlar da dikkate alınarak dağıtılabilir kârın %20'sine tekabül edecek şekilde 76.164.525 TL tutarında Ortaklara Birinci Kâr Payı dağıtılması, kalan tutar üzerinden esas sözleşmedeki %5 oranını aşmamak üzere Yönetim Kurulu Tahsisatı ayrılması, kalan tutardan çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara %3 oranını aşmamak üzere kâr payı dağıtılması ve kalan tutar üzerinden de Birinci Kâr Payı tutarı ile birlikte toplam net tutarı nominal çıkarılmış sermayemizin (44.951.051 TL) %348,30'unu bulacak şekilde 97.796.043 TL tutarında Ortaklara İkinci Kâr Payı dağıtılması (Birinci ve İkinci Kâr Payı'nın toplam net tutarı 156.564.511 TL), 19.558.502 TL tutarında Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılmasına ve geriye kalan tutarın tamamının Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına ve kar payı ödemelerinin 3 Nisan 2023 tarihinde gerçekleştirilmesine hususlarının Olağan Genel Kurul'un tasvibine sunulması teklif edilmiştir.

1 TL'lik nominal tutarlı borsada işlem gören her bir pay için net 3,4830 TL tutarında nakit kâr payı ödemesi yapılacaktır.

Bilgilerinize arz ederiz.

Saygılarımızla,

PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.

Kredi Hesaplama