FİNANS

Özet Bilgi
Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurulu tescil edilmiştir.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi
01.03.2023
Genel Kurul Tarihi
29.03.2023
Genel Kurul Saati
14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
28.03.2023
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
KADIKÖY
Adres
Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadı, Recep Peker Caddesi, 1907 Tribünü, Kızıltoprak, Kadıköy, İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Genel Kurul Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin; "Şirketin Unvanı" başlıklı 2. maddesi, "Şirketin İşletme Konusu" başlıklı 3. maddesi, "Paylar" başlıklı 6.maddesi, "Payların Devri" başlıklı 8. Maddesi, "Yönetim Kurulu Toplantıları, Nisaplar" başlıklı 15.maddesi, "Hesap Dönemi" başlıklı 29.maddesi ve "Karın Tespiti Ve Dağıtılması" başlıklı 30. maddesinin tadili; "Pay Defteri" başlıklı 9.maddesinin iptal edilmesi ve Şirketimiz Esas Sözleşmesi'ne, "Bütçenin Hazırlanması, Yürürlüğe Konulması ve Uygulanması Usulü" başlıklı 39. maddenin ve "Menfaat Sağlamama" başlıklı 40. maddenin eklenmesi,
3 - Dilek ve temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Genel Kurul Davet Metni.pdf - İlan Metni
EK: 2
Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3
Spk Onaylı Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

1. Gündemin Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulmasına ilişkin 1. maddesine geçildi. Fenerbahçe Spor Kulübü Temsilcisi imzalı önergeyle Toplantı Başkanlığına Sn. Çağdaş KOÇAK önerildi. Yapılan oylama sonucu Toplantı Başkanlığına Sn. Çağdaş KOÇAK, mevcudun OYBİRLİĞİ ile seçildi. Toplantı Başkanı, ilgili mevzuat uyarınca, Sn. Alper Coşkun'u Tutanak Yazmanı ve Sn. Eda Hayta'yı Oy Toplama Memuru olarak görevlendirdi.


2- Gündemin Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü izinlerini içeren Esas Sözleşme Tadiline ilişkin 2. Maddesine geçildi.


Şirket Yönetim Kurulu'nun 20/01/2023 tarih 2023/116 sayılı kararı çerçevesinde, kayıtlı sermaye tavanı artırımı ve süre uzatımı ve buna ilişkin tadil dahil Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu ile 7405 sayılı Spor Kulüpleri Ve Spor Federasyonları Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uyum amacıyla, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14/02/2023 tarih, E-29833736-110.03.03-33186 sayılı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 27/02/2023 tarih E-50035491-431.99-00083152307 sayılı izinleri kapsamında, Şirket esas sözleşme tadilinin Şirket'in www.fenerbahce.org internet adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş'nin E- Şirket Sistemi üzerinde ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiş olması sebebiyle, "Okunmuş" kabul edilmesine ilişkin Fenerbahçe Spor Kulübü Temsilcisi tarafından verilen önergenin oylanması neticesinde esas sözleşme tadil metninin okunmuş sayılmasına 256.740 adet olumsuz oya karşın 66.385.840 adet olumlu oy ile mevcudun OYÇOKLUĞU ile karar verildi.


Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün izinlerini içeren Şirket Esas Sözleşmesi'nin; Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18'nci maddesi hükmü ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun, II.18-1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde; 2023 – 2027 yılları için Şirketimiz mevcut 125.000.000.- TL (Yüzyirmibeşmilyon Türk Lirası) kayıtlı sermaye tavanının 250.000.000 - TL (İkiyüzellimilyonTürk Lirası)'na artırılması ve bu çerçevede Şirketimiz esas sözleşmesinin "Paylar" başlıklı 6'ncı maddesi tadili ile;


Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile 7405 sayılı Spor Kulüpleri Ve Spor Federasyonları Kanunu ve 26.07.2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Spor Anonim Şirketlerinin Esas Sözleşmesinin Asgari İçeriği, Ortaklık Yapısı, Pay Sahipliği, Sermayesi Ve Organlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Tebliği'ne uyum amacıyla, "Şirketin Unvanı" başlıklı 2. maddesi, "Şirketin İşletme Konusu" başlıklı 3. maddesi, "Payların Devri" başlıklı 8. Maddesi, "Yönetim Kurulu Toplantıları, Nisaplar" başlıklı 15.maddesi, "Hesap Dönemi" başlıklı 29.maddesi ve "Karın Tespiti Ve Dağıtılması" başlıklı 30. maddesinin tadili; "Pay Defteri" başlıklı 9.maddesinin iptal edilmesi ve Şirket Esas Sözleşmesi'ne, "Bütçenin Hazırlanması, Yürürlüğe Konulması ve Uygulanması Usulü" başlıklı 39. madde ve "Menfaat Sağlamama" başlıklı 40. madde eklenmesini içeren Şirket Esas Sözleşmesi'nin ekteki değişikliği görüşmeye açıldı.


Söz alan olmadı. Oya sunuldu ve 2023 – 2027 yılları için Şirketimiz mevcut 125.000.000.- TL (Yüzyirmibeşmilyon Türk Lirası) kayıtlı sermaye tavanının 250.000.000 - TL (İkiyüzellimilyonTürk Lirası)'na artırılması ve Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün izinlerini içeren Şirket Esas Sözleşme Değişikliğinin ekteki şekilde kabulüne, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 22'nci maddesi hükmünde aranan karar nisabı sağlanmak suretiyle, 256.740 adet olumsuz oya karşın 66.385.840 adet olumlu oy ile mevcudun OYÇOKLUĞU ile karar verildi.


3- Pay sahiplerine dilek ve temennileri için söz verildi, dinlendi. Türk Ticaret Kanunu'nca aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespitini takiben, gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya son verildi.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Kabul edildi
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
10.04.2023
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
Olağanüstü GK Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2
Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar

29.03.2023 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantımız İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünce tescil edilmiştir.

Yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.

Kredi Hesaplama