FİNANS

Özet Bilgi
Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuçlarının Tescili Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2022
Karar Tarihi
31.03.2023
Genel Kurul Tarihi
27.04.2023
Genel Kurul Saati
11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
26.04.2023
Ülke
Türkiye
Şehir
BALIKESİR
İlçe
BANDIRMA
Adres
Ömerli Mah. 3030 Sok. No:1 Bandırma / BALIKESİR
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi
3 - 2022 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi
4 - Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporlarının okunması
5 - 2022 yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6 - Yönetim Kurulu'nun 2022 yılı karının kullanım şekli ile dağıtılacak kar payları oranlarının belirlenmesi, avans verilebilmesi ve kar dağıtım tarihi konusundaki teklifinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi
7 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2022 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri
8 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, Şirketin 2022 yılında üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
9 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirketin 2022 yılında yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.
10 - Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu hakkında karar alınması
11 - Bağımsız Yönetim Kurulu üye seçimi ve Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri hakkında karar alınması
12 - Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nun 395 ve 396. Maddeleri uyarınca izin verilmesi
13 - Dilek ve temenniler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
davetiyegündemvekalet.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2
GenelKurulBilgiFormu.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN

27.NİSAN.2023 TARİHİNDE YAPILAN

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Bantaş Bandırma Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2022 Faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı,27.Nisan.2023 Perşembe günü, saat 11:00 de, Ömerli Mah.3030 Sokak No:1 Bandırma adresindeki şirket merkezinde, Balıkesir Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24.04.2023 tarih ve sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mustafa DOĞAN ve Tülay TURAN gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Esas Sözleşme ve SPK Tebliğlerinde öngörüldüğü ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 04.Nisan.2023 tarih ve 10804 sayılı nüshasında, ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) (www.kap.gov.tr), Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.(MKK)(www.mkk.com.tr) ile(www.bantas.com.tr) internet adresinde ilan edilerek toplantı gün ve gündemin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Fiziki ve elektronik hazır bulunanlar listesinin tetkikinde ;Şirket paylarının 120.937.500,00 TL.toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 42.734.833,312-TL.olan, 42.734.833,312 adet payın asaleten, toplam itibari değeri 8.043.750,00 TL olan, 8.043.750 adet payın vekaleten katılımı ile toplam 50.778.583,312 adet payın toplantıda hazır bulunduğu, böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Adnan ERDAN tarafından fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM MADDE 1:

Gündemin birinci maddesi gereğince; toplantı açılışı yapıldı. Toplantı başkanlığına Adnan ERDAN oy birliğiyle seçildi. Toplantı Başkanı tutanak yazmanı olarak Fikret ÇETİN'i, Oy Toplayıcı olarak Muammer BİRAV'ı atadı. Ayrıca Elektronik genel kurul sistemini uygulamak üzere Volkan Erol görevlendirildi.Toplantı başkanınca toplantıya katılım hakkı verilen belgelerin mevzuata uygunluğunun Yönetim Kurulu tarafından kontrol edildiği tespit edildi.

GÜNDEM MADDE 2:

Gündemin ikinci maddesi gereğince Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması için,Toplantı Başkanlığına oy birliğiyle yetki verildi.

GÜNDEM MADDE 3:

Gündemin üçüncü maddesi gereğince, 2022 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Merkezi kayıt kuruluşunda ve Şirketin web sitesi olan www.bantas.com.tr internet adresinde yayınlanması ile ilgili pay sahiplerine bilgi verildi 2022 yılı faaliyet raporunun okunmuş sayılmasına oy birliği ile karar verildi,müzakereye açıldı söz alan olmadı.

GÜNDEM MADDE 4:

2022 Yılına ait Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporu Toplantıda hazır bulunan Note Office Uluslararası Bağımsız Denetim Danışmanlık ve YMM A.Ş yetkilisi Bağımsız Denetçi Kutay Tütüncüoğlu tarafından okundu.

GÜNDEM MADDE 5:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 no.lu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlar Tebliğine göre hazırlanmış olan 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ait Mali Tabloların Şirketin İnternet (www.bantas.com.tr) adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) (www.kap.gov.tr), Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.(MKK)(www.mkk.com.tr) yayınlandığı konusunda pay sahiplerine bilgi verildi, hesapların okunmuş sayılmasına oy birliği ile karar verildi,müzakereye açıldı söz alan olmadı 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ait Mali Tablolar oya sunuldu ve 4,5 red oyuna karşılık 50.778.578,812 kabul oyu ve oyçokluğu ile onaylandı.

GÜNDEM MADDE 6:

Şirketimizin 01.01.2022-31.12.2022 tarihleri arası icra ettiği faaliyetleri neticesinde; gerek Sermaye Piyasası Kurulu'unun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ( II-14.1) hükümleri uyarınca hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş mali tablolara göre, gerek Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan mali tablolarına göre kaydedilen net dağıtılabilir dönem karının dağıtılmamasına ve Şirket bünyesinde bırakılması hususu görüşüldü.Şirketimizin 2022 takvim yılı karından kanun ve ana sözleşme gereği ayrılması gereken yasal kesintiler vergi ve fonlar ayrıldıktan sonra bakiye karın dağıtılmaması ve Olağanüstü Yedek hesabında muhafaza edilmesi hususu oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 7:

Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri Genel Kurulun onayına sunuldu. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oyları sonucu 17.554.255,50 adet payın kabul oyu ile ibra edildiler.

GÜNDEM MADDE 8:

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, Şirketimiz tarafından 2022 yılında üçüncü Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipoteklerle ilgili bilgilerin Bağımsız Denetim Raporunun 19 sayılı dipnotunda yer verildiği ve verilen teminatların 20.476.595 TL ve 50.000.000 ipotek.olduğu ve bilgi amaçlı olduğu için toplantı başkanı tarafından genel kurula bilgi verildi.

GÜNDEM MADDE 9:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliğinin 6. Maddesi 2. Fıkrası uyarınca 2022 yılı içinde Şirketimizin yapmış olduğu bağış toplamı 39.395,64 TL olduğu bilgisi Genel Kurul'a sunuldu.Şirketin 2023 yılında yapacağı bağışların üst sınırının 150.000,00 TL. olarak belirlenmesi ve yapılacak bağışların yer ve miktarlarının belirlenmesi hususunda Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi için verilen sözlü önerge oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda önerge oybirliği ile Kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 10:

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak Şirketin 2023 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Denetimden sorumlu Komite'nin önerisi üzerine, Yönetim Kurulu tarafından "Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilen "Note Office Uluslararası Bağımsız Denetim Danışmanlık ve YMM A.Ş" nin Genel Kurul'un onayına sunuldu.Oy birliği ile seçildi.

GÜNDEM MADDE 11:

Süresi dolan Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine toplantıda hazır bulunan Sn. Ayça Özekin ve Sn.Burak Okbay'ın 1 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmeleri ve Yönetim Kurulu üyelerinin her birine Mayıs 2023 ayından başlamak üzere bir dahaki Genel Kurula kadar aylık net 100.000,00 (Yüz bin ) TL huzur hakkı, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin her birine aylık net 7.500,00 (Yedi binbeşyüz) TL. huzur hakkı ödenmesi hususu görüşmeye açıldı.Söz alan olmadı.Yapılan oylama neticesinde 4,5 red oyuna karşılık 50.778.578,812 kabul oyu ve oyçokluğu ile kabul edildi.

Elektronik ortamda genel kurula katılım sağlayan pay sahibi Emrah Özbay‘' SPK Kurumsal yönetim ilkelerine uyulmadığı ve yeterli sayıda kadın yönetim kurulu ataması yapılmadığı için red oyu verdiğini'' yazılı olarak şerh düşmüştür.

GÜNDEM MADDE 12:

Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. Maddeleri uyarınca izin verilmesi hususu görüşmeye açıldı, söz alan olmadı.Yapılan oylama neticesinde 4.254,50 kabul oyuna karşılık 50.777.328,812 red oyu ve oyçokluğu ile red edildi.

GÜNDEM MADDE 13 :

Toplantı başkanı Sayın Adnan Erdan 2023 yılında daha iyi sonuçlarla ortaklar karşısına çıkabilmek dileğiyle ortaklara teşekkür etti. Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantıya son verildi.Bandırma - Balıkesir 27.04.2023

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
28.04.2023
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2
Tutanak.pdf - Tutanak
Ek Açıklamalar

Şirketimizin Olağan Genel Kurul toplantısı, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 27/04/2023 Perşembe günü saat 11:00'de Ömerli Mah. 3030 Sok. No:1 Bandırma / BALIKESİR adresindeki şirket merkezinde gerçekleştirilecektir.

Şirketimiz pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısına, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu sebeple Elektronik Genel Kurul Sisteminde ("EGKS") işlemi yapacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmaları gerekmektedir. e- MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin EGKS üzerinden elektronik ortamda Genel Kurul Toplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır.


Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik", 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.


Toplantıya bizzat katılacak pay sahiplerinin, Genel Kurul başlama saatinden ( Saat: 11:00 ) en az yarım saat önce toplantı mahallinde bulunmaları önemle rica olunur. Genel Kurul Toplantısına, toplantı tarihinden önceki gün saat 23:59 itibariyle Merkezi Kayıt Kuruluşu üzerinden sağlanacak olan Genel Kurul Pay Sahipleri Çizelgesinde adı yer alan pay sahiplerimiz T.C. Nüfus Hüviyet Cüzdanlarını ibraz ederek katılabilirler. Toplantıya fiziki vekaletname ile temsil edilmek suretiyle katılacak pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, aşağıda yer alan örneğe uygun olarak düzenlenmiş vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Söz konusu vekaletname formu örneği şirket merkezimizde ve www.bantas.com.tr adresindeki şirket internet sitemizde mevcuttur.


6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. Maddesi gereğince Genel Kurul Toplantısı'na davet için ortaklarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmeyecek olup, Genel Kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri davetlidir.

Kredi Hesaplama