FİNANS

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_RepresentationLetterAbstract|
Sorumluluk Beyanı
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_BoardDecisionDateAndNumberForApprovalOfFinancialStatementsAndOperatingReviewReportAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
oda_BoardDecisionDate|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
28/04/2023
oda_BoardDecisionNumber|
Karar Sayısı
655
oda_RepresentationLetterPreparedAccordingToRelatedCMBCommuniqueAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
oda_ExplanationTextBlock|

SERMAYE PİYASASI KURULUNUN ("SPK") II-14.1. SAYILI SERMAYE PİYASASINDA

FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NİN ("TEBLİĞ") 9. MADDESİ GEREĞİNCE

HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLARA VE FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN SORUMLULUK BEYANI 

  

Finansal Tabloların ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu'nun

  

Karar Tarihi: 28 Nisan 2023

  

Karar Sayısı: 655

  

Şirketimizce hazırlanan 31 Mart 2023 tarihinde sona eren üç aylık döneme ait, Tebliğ uyarınca, Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından belirlenen formatlar ile uyumlu olarak hazırlanan dipnotları ile birlikte Konsolide Finansal Durum Tablosu, Kapsamlı Gelir Tablosu, Nakit Akış Tablosu ve Özkaynak Değişim Tablosunun ve Faaliyet Raporu'nun SPK düzenlemeleri doğrultusunda;

  

 

• Tarafımızca incelendiğini,

  

• Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

  

• Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu, kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını, faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını, işletmenin finansal durumunu ve karşı karşıya olunan önemli risk ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını bilgilerinize sunar,

  

 

Yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

  

 

Saygılarımızla,

  

 

Mustafa GÜNEŞ                                                 Serdar Pehlivan

  

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi                        Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

  

Denetimden Sorumlu Komite Bşk.                  Denetimden Sorumlu Komite Üyesi  

  

Kredi Hesaplama