FİNANS

Özet Bilgi
2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2022
Karar Tarihi
05.05.2023
Genel Kurul Tarihi
20.06.2023
Genel Kurul Saati
15:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
19.06.2023
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
KÜÇÜKÇEKMECE
Adres
Mehmet Akif Mahallesi 2.Akarsu Sokak Tureks Plaza Blok No:4 İç Kapı No:1 Küçükçekmece / İSTANBUL
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2 - Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
3 - Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı uyarınca hazırlanmış finansal raporlar ile Denetleme Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu ve yasal kayıtlara göre hazırlanmış bilanço ve gelir tablosunun okunması, müzakeresi ve oylanması,
4 - 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresinin belirlenmesi ve belirlenecek sürede görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi.
6 - Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Düzenlemeleri ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399.maddesi uyarınca; 2023 yılında görevlendirilmek üzere Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin Genel Kurul'un onayına sunulması,
7 - Şirketin 2022 yılı dönem sonucu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülüp karara bağlanması,
8 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında ‘'İlişkili Taraflarla'' yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,
9 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12.maddesi kapsamında Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilen TRİK (Teminat, Rehin, İpotek, Kefalet)'ler ve elde edilen gelir ve menfaatlere ilişkin bilgi verilmesi,
10 - Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Düzenlemeleri uyarınca Şirketin "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
11 - Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Sermaye Piyasası Düzenlemeleri ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri kapsamına giren faaliyetlerine izin verilmesi hususunun görüşülmesi,
12 - Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 no.lu ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yıl içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi,
14 - Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Tureks A.Ş. 2022 yılı Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar

Şirket Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

Şirketimizin 2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının 20.06.2023 Salı günü saat 15.00'de Mehmet Akif Mahallesi 2.Akarsu Sokak Tureks Plaza Blok No:4 İç Kapı No:1 Küçükçekmece / İSTANBUL adresindeki şirket merkezinde toplanarak yapılmasına, toplantı gündeminin aşağıda belirtilen şekilde tespitine, Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'ne müracaat edilerek Bakanlık Temsilcisi talebinde bulunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Kredi Hesaplama