FİNANS

Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_RepresentationLetterAbstract|
Sorumluluk Beyanı
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_BoardDecisionDateAndNumberForApprovalOfFinancialStatementsAndOperatingReviewReportAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
oda_BoardDecisionDate|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
05/05/2023
oda_BoardDecisionNumber|
Karar Sayısı
774
oda_RepresentationLetterPreparedAccordingToRelatedCMBCommuniqueAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
oda_ExplanationTextBlock|

Mali Tabloların Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Kararı'nın

  

 

  

Tarihi: 05.05.2023

  

 

  

Sayısı: 774

  

 

  

 

  

 

  

 

  

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN

  

SERİ: II NO: 14 SAYILI TEBLİĞİ'NİN 9.MADDESİ GEREĞİNCE

  

SORUMLULUK BEYANIMIZDIR

  

 

  

 

  

Şirketimizin 31/03/2023 tarihinde sona eren hesap dönemine ait, Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) ("Tebliğ") uyarınca düzenlenmiş konsolide mali tabloları ile faaliyet raporunun;

  

 

  

a) tarafımızdan incelendiğini,

  

 

  

b) Şirketteki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, bunların önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

  

 

  

c) Şirketteki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tablolar ve dipnotlarının, konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.

  

 

  

Saygılarımızla,

  

 

  

 

  

GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.

  

 

  

 

  

 

  

 

  

Gülşeyma DOĞANÇAY                                                             Erol GÖKER

  

Yönetim Kurulu Üyesi                                                                Yönetim Kurulu Başkanı 

  

 Genel Müdür                                                                                                       

Kredi Hesaplama