FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[ADESE, ITTFH]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_NoncurrentAssetSaleAbstract|
Maddi Duran Varlık Satımı
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_NatureOfNonCurrentAssetSold|
Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Fabrika
oda_LocationAndAreaOfNoncurrentAssetSold|
Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
Konya İli, Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi 29270 Ada,9 Parsel 56.090 m2 yüzölçümü
oda_BoardDecisionDateForSale|
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
05/05/2023
oda_WereMajorityOfIndependentBoardMembersApprovedTheBoardDecisionForSale|
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Var
oda_TotalSalesValue|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Toplam Satış Bedeli
168.750.000,00 TL
oda_RatioOfTransactionAmountToValueOfCompanyBasedOnTheMathematicalWeightedAverageOnADailyBasisSixMonthsPriorToDateOfBoardDecision|
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
1,78
oda_RatioOfSalesPriceToPaidInCapitalOfCompany|
Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
72,97
oda_RatioOfSalesValueToTotalAssetsInLatestDisclosedFinancialStatementsOfCompany|
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
12,09
oda_RatioOfSalesValueToTotalNetNoncurrentAssetsInLatestDisclosedFinancialStatementsOfCompany|
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
29,93
oda_RatioOfValueOfNoncurrentAssetToTotalAssetsInLatestDisclosedFinancialStatementsOfCompany|
Satılan Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)
37,89
oda_RatioOfTransactionValueToSalesInLatestAnnualFinancialStatementsOfCompany|
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
27,34
oda_SalesConditions|
Satış Koşulları
Peşin (Cash)
oda_DateOnWhichRheTransactionWasWillBeCompleted|
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
Mayıs ayı içerisinde tamamlanacaktır.
oda_AimOfSaleAndEffectsOnCompanyOperations|
Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Orta ve uzun vadeli likitidenin artırılması amaçlanmaktadır.
oda_ProfitLossArisedAfterSaleOfNoncurrentAsset|
Elde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının Tutarı
İşlem bir satış işlemi olmayıp "Sat-Kirala-Geri Al" adı altında finansman işlemidir.
oda_HowWillSalesProfitBeUsedIfExists|
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
-
oda_BoardDecisionDateForUseOfSalesProfitIfExists|
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
-
oda_CounterParty|
Karşı Taraf
KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.
oda_IsCounterPartyARelatedPartyAccordingToCMBRegulations|
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
oda_NatureofRelationWithCounterParty|
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
Sat-Kirala-Geri Al yöntemi ile satış yapılmaktadır.
oda_AgreementSigningDateIfExists|
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
05/05/2023
oda_ExercisePriceOfRetirementRightRelatingToSignificantTransaction|
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
SPK'nın II-23.3 sayılı tebliğinin ''Ayrılma Hakkının Doğmadığı Haller'' başlıklı 15 nci madesinin 1 inci fıkrasının (f) bendi uyarınca, finansal kiralama yolu ile yapılacak söz konusu Sat-Kirala-Geri Al işlemi için ayrılma hakkı doğmamaktadır.
oda_ValueDeterminationMethodOfNoncurrentAsset|
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Gayrimenkul Değerleme Raporu
oda_DidValuationReportBePrepared|
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
oda_ReasonForNotPreparingValuationReportIfItWasNotPrepared|
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
oda_DateAndNumberOfValuationReport|
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
30.12.2022 - ITH-202200023
oda_TitleOfValuationCompanyPreparedReport|
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Emek Taşınmaz Değerlemeve Danışmanlık A.Ş.
oda_ValueDeterminedInValuationReportIfExists|
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
529.029.000,00 TL
oda_ReasonsIfTransactionWasntWillNotBePerformedInAccordanceWithValuationReport|
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
Bu işlemde, orta ve uzun vade likitidenin artırılması amaçlanan bir finansman işlemi (Sat-Kirala-Geri Al) olması ve vade sonunda gayrimenkulun tekrar geri alınacak olması nedeniyle bir maddi duran varlık satışı değildir.
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin 05.05.2023 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında,

Şirketimizin, orta ve uzun vadeli TL finansman ve nakit ihtiyacının karşılanması ile likiditenin artırılması amacıyla, sahibi olduğu Konya İli, Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi 29270 Ada,9 parselde bulunan 56,090 m2 Yüzölçümlü Fabrika Binasını, Finansal Kiralama, Faktoring Ve Finansman Şirketleri Kanunu kapsamında, Kuveyt Türk Katılım Bankası Anonim Şirketine 48 ay vadeli, Sat – Kirala - Geri Al yöntemi ile satılıp, hemen geri kiralanmasına, kira süresi sonunda geri alınmasına, varlıkların satışı yöntemi yerine, şirket çıkarları çerçevesinde bu şekilde finansman sağlanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.

Kredi Hesaplama