FİNANS

Özet Bilgi
Olağan genel kurul toplantısının tescili hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2022
Karar Tarihi
15.03.2023
Genel Kurul Tarihi
26.04.2023
Genel Kurul Saati
11:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
25.04.2023
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
ÜSKÜDAR
Adres
Küçük Çamlıca Mah. Erkan Ocaklı Sok. No:13 Üsküdar / İstanbul / Türkiye
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanı'nın seçilmesi,
2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2022 yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
3 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,
4 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
6 - 2022 yılı karının dağıtılması teklifinin müzakere edilerek karar alınması,
7 - Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği Gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Yıl İçerisinde Sağlanan Menfaatler Hakkında Pay Sahiplerine Bilgi Verilmesi
8 - Yönetim Kurulu Üyelerine 2023 Yılı İçin Verilecek Huzur Haklarının Belirlenmesi ve Karara Bağlanması
9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,
10 - Şirket'in 2022 yılı içinde yaptığı bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in ve bağlı ortaklıklarının 2022 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 9 ve 10'ncu maddeleri gereği 2022 yılında ilişkili taraflar ile yapılan işlemler ile ilgili Genel Kurul'a bilgi verilmesi
13 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan 1.3.6 sayılı ilkesi doğrultusunda 2022 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
14 - Dilek ve Görüşler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Ticaret A.Ş.'nin 2022 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı

26.04.2023 Çarşamba günü saat 11:30'da Küçük Çamlıca Mah. Erkan Ocaklı Sok. No:13 Üsküdar /

İstanbul / Türkiye adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25 Nisan 2023

tarih ve E-90726394-431.03-00084870815 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn.

Yunus ERDAL gözetiminde yapılmıştır.

Toplantısı sonuçlarına ilişkin tutanak ve hazirun ektedir.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
10.05.2023
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
REYSAŞ LOJİSTİK Genel Kurul Tutanak 26 Nisan 2023.pdf - Tutanak
EK: 2
REYSAŞ LOJISTIK_HAZIRUN_26.04.23.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar

26.04.2023 tarihli olağan genel kurul toplantısı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünce 10.05.2023 tarihinde tescil edilmiştir. Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 10.05.2023 tarihli 10828 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.


Kredi Hesaplama