FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_ChangeInArticlesOfAssociationAbstract|
Esas Sözleşme Tadili
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirket Yönetim Kurulumuz bugün yaptığı toplantısında;

  

 

1.      Şirketimizin 3.500.000.000 TL (üç milyar beş yüz milyon Türk Lirası) kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 115.000.000 TL (yüz on beş milyon Türk Lirası) olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle %100 oranında artış ile 115.000.000 TL (yüz on beş milyon Türk Lirası) artırılarak 230.000.000 TL'ye (iki yüz otuz milyon Türk Lirası) çıkarılmasına,


2.      Artırılacak 115.000.000 TL'lik (yüz on beş milyon Türk Lirası) sermayenin 64.430.736,74 TL'lik (altmış dört milyon dört yüz otuz bin yedi yüz otuz altı Türk Lirası yetmiş dört kuruş) kısmının paylara ilişkin ihraç primlerinden, 50.569.263,26 TL'lik (elli milyon beş yüz altmış dokuz bin iki yüz altmış üç Türk Lirası yirmi altı kuruş) kısmının olağanüstü yedek akçelerden karşılanmasına,


3.      Şirket sermayesinin %100 oranında bedelsiz olarak artırılması kapsamında ihraç edilecek, artırılan 115.000.000 TL'lik (yüz on beş milyon Türk Lirası) sermayeyi temsil edilen payların tüm pay sahiplerine payları oranında, Sermaye Piyasası Mevzuatının kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde bedelsiz olarak kayden dağıtılmasına,


4.      Bedelsiz sermaye artırımı çerçevesinde ihraç edilecek payların tamamının nama yazılı şekilde, imtiyazsız ve pay grubu olmaksızın belirlenmesine,


5.      İç kaynaklardan sermaye artırımı ile ilgili olarak Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Şirket Sermayesinin Oluşumu ve Nevi" başlıklı 6. ve "Paylar Hisse Senetleri" başlıklı 7. maddelerinin, mevzuat hükümlerine uygun olarak ekteki şekilde tadil edilmesine,


6.      İç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımının gerçekleştirilmesi ve sermaye artırımında ihraç edilecek paylara ilişkin ihraç belgesinin ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Şirket Sermayesinin Oluşumu ve Nevi" başlıklı 6. ve "Paylar Hisse Senetleri" başlıklı 7. maddelerinin tadil tasarısının onaylanması için başta Sermaye Piyasası Kurulu olmak üzere ilgili kuruluşlar nezdinde gerekli tüm başvuru ve işlemlerin yapılmasına, 

  

karar vermiştir.

 

Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.

  

 

Kredi Hesaplama