FİNANS

Özet Bilgi
71. Olağan Genel Kurul Toplantısı Tescil Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2022
Karar Tarihi
21.03.2023
Genel Kurul Tarihi
19.04.2023
Genel Kurul Saati
10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
18.04.2023
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
KADIKÖY
Adres
İstanbul Kadıköy Bora Sokak Nida Kule Göztepe İş Merkezi No:1 K:B1
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması
2 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi
3 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu'nun okunması
4 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdike sunulması
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi
6 - Yönetim Kurulu'nun 2022 yılı kârının kullanım şekli, dağıtılacak kâr payı oranı ve kâr dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi
7 - Yönetim Kurulu üyelerine görevleri süresince ödenecek ücretlerin tespiti
8 - Boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından seçilen üyelerin genel kurul onayına sunulması
9 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti
10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun Genel Kurul'un onayına sunulması
11 - 2022 yılı hesap döneminde 3'ncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler, kefaletler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
12 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımları tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan 1.3.6 sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlemlere ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi
13 - 2022 yılı hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
14 - "Ücretlendirme politikası" ve üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve müzakeresi
15 - Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun şirketle işlem yapma yasağına ilişkin 395 ve rekabet yasağına ilişkin 396'ncı maddelerinde yer alan işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi
16 - Dilek ve temenniler
17 - Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

- 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu Genel Kurul'un bilgisine sunulmuş ve Finansal Tablolar onaylanmıştır.

- Dönem içinde yapılan Yönetim Kurulu üye seçimi Genel Kurulca onaylanmış ve Yönetim Kurulu ibra edilmiştir.

- Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtım önerisi kabul edilmiştir. Yatırımlar sebebiyle artan nakit ihtiyacı ve finansal yapının korunması gereklilikleri nedeniyle kâr dağıtımı yapılmamasına karar verilmiştir.

- Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak Yönetim Kurulu'nun önerdiği Eren Bağımsız Denetim A.Ş. Genel Kurul tarafından onaylanmıştır.

- 30 Nisan 2024 tarihine kadar görev yapacak Yönetim Kurulu üyeleri seçilmiş ve Yönetim Kurulu üyelerine sağlanacak huzur hakları belirlenmiştir.

- 2022 yılı içinde 3. kişiler lehine verilmiş olan teminatlar, rehinler, ipotekler, kefaletler ve elde edilmiş olan gelir ve menfaatler, 2022 yılı hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar, Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan 1.3.6 sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlemler, "Ücretlendirme Politikası" ve 2022 yılı faaliyet döneminde üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.

- Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerindeki yazılı muameleleri yapabilmeleri için Yönetim Kurulu üyelerine izin ve yetki verilmiştir.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
10.05.2023
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
71. Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2
71. OGK Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 19 Nisan 2023 tarihinde gerçekleştirilen 71. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın kararları İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kredi Hesaplama