FİNANS

Özet Bilgi
Olağan Genel Kurul İlanı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2022
Karar Tarihi
18.05.2023
Genel Kurul Tarihi
19.06.2023
Genel Kurul Saati
14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
18.06.2023
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
SARIYER
Adres
Orjin Maslak İş Merkezi, Eski Büyükdere Cad. No:27 Kat:13/77 (Toplantı Salonu -2.kat ) Maslak
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı' nın oluşturulması
2 - Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - 2022 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
4 - 2022 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,
5 - 2022 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2022 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi,
7 - Şirket "Kar Dağıtım Politikası" çerçevesinde hazırlanan, Şirket Yönetim Kurulu' nun 2022 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı ile ilgili olarak aldığı teklif kararının görüşülerek onaylanması,
8 - Yıl içinde boşalan yönetim kurulu üyeliklerine TTK madde 363'e göre atanan yönetim kurulu üyelerinin, yönetim kurulu üyeliklerinin onaya sunulması,
9 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkının belirlenmesi ve onaylanması
10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Denetimden Sorumlu Komite tarafından belirlenen ve Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin, Genel Kurul'un onayına sunulması ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşuna ücret ödenmesi konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,
11 - Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındığı şekli ile; Yönetim Kurulu'nun 26.01.2023 tarih ve 01 sayılı kararına istinaden Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirket' in Ticaret Unvanı" başlıklı 2. Maddesi ve "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 11. Maddesinin değiştirilerek kabulü veya reddedilmesi,
12 - Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri gereğince 2023 yılında Şirket tarafından gerçekleştirilebilecek bağış sınırının belirlenmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması ve SPK' nın 09.02.2023 tarih ve 8/174 sayılı kararı uyarınca Yönetim Kurulu' nun 15.02.2023 tarih ve 03 nolu kararına istinaden, yapılan 1.000.000 TL bağış' ın onaya sunularak, Şirket tarafından 2022 yıl içinde gerçekleştirilen bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
13 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkelerinin (1.3.6) maddesinde belirtilen işlemler hakkında bilgi verilmesi,
14 - Şirket Bilgilendirme Politikası'nda değişiklik yapılmasına ilişkin Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.
15 - Şirket Ücretlendirme Politikası'nda değişiklik yapılmasına ilişkin Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.
16 - Şirket' in pay geri alım kararı ile ilgili bilgi verilmesi,
17 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliğ'i kapsamında ilişkili taraflarla 2022 yılı içinde yapılan işlemler ve "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
18 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin 2022 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
19 - Dilekler, Temenniler ve Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2
Ticaret Sicil İlan metni.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3
Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
Ek Açıklamalar

Şirket Yönetim Kurulu, 19 Haziran 2023 tarihinde saat 14:00'da Orjin Maslak İş Merkezi, Eski Büyükdere Cad. No:27 Kat:13/77 (Toplantı Salonu -2.kat ) Maslak Sarıyer/İstanbul adresinde, Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın aşağıdaki Gündem dahilinde yapılmasına, gündemin gerekli yerlere bildirilmesine, toplantı ile ilgili olarak gerekli işlemlerin ifasına,

2022 faaliyet ve hesaplarına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısında Bakanlık Temsilcisi'nin hazır bulundurulması hususunda başvuruda bulunulması bu hususta Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve sair ilgili mevzuat uyarınca gerekli tüm belge ve hazırlıkların yapılmasına,

2022 faaliyet ve hesaplarına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararların ve gerekli evrakların İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'na tescili ve Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilanına, karar verilmiştir.

Kredi Hesaplama