FİNANS

Özet Bilgi
2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2022
Karar Tarihi
26.04.2023
Genel Kurul Tarihi
21.05.2023
Genel Kurul Saati
10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
20.05.2023
Ülke
Türkiye
Şehir
ANKARA
İlçe
ÇANKAYA
Adres
Büklüm Sokak No:4 Kavaklıdere Çankaya, Ankara - TÜRKİYE adresinde bulunan Lokman Hekim Akay Hastanesi Toplantı Salonu
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi, Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
2 - 2022 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,
3 - 2022 Yılı Bilanço ve Kar – Zarar Tabloların okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,
4 - 2022 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerini onaya sunulması,
6 - Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım önerisinin, müzakeresi ve onaya sunulması,
7 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne huzur hakkı ödenip ödenmeyeceğinin, ödenecekse miktarlarının kararlaştırılması,
8 - Şirketin bağış ve yardımlara ilişkin ‘Şirket Bağış ve Yardım Politikası' kapsamında 2022 yılında yapılan ödemeler hakkında bilgi verilmesi ve onaya sunulması, 2023 yılı için yapılacak bağış ve yardımlar için Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve şirket esas sözleşmesi gereğince üst sınırın belirlenmesi,
9 - 2023 Yılında Bağımsız Denetim Hizmeti alınmak üzere Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Şirketinin onaya sunulması,
10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için belirlenen ‘Ücretlendirme Politikası' ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında bilgi verilmesi ve onaya sunulması,
11 - Geri Alım Programı çerçevesinde geri alınan paylar hakkında bilgi verilmesi,
12 - Geri Alım Programının güncel halinin onaya sunulması,
13 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396.maddelerinde yazılı iş ve işlemler yapabilmelerine izin verilmesi,
14 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2022 yılı içerisinde ilişkili taraflar ile gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2022 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
16 - Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
2022 Yılı Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

1) Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi, Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verildi,

2) 2022 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu, müzakere edildi ve onaylandı,

3) 2022 Yılı Bilanço ve Kar – Zarar Tabloları okundu, müzakere edildi ve onaylandı,

4) 2022 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu özeti okundu, müzakere edildi ve onaylandı,

5) Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edildi,

6) Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım önerisinin, müzakere edildi ve onaylandı,

7) Yönetim Kurulu Üyeleri'nin huzur hakkı miktarları kararlaştırıldı,

8) Şirketin bağış ve yardımlara ilişkin ‘Şirket Bağış ve Yardım Politikası' kapsamında 2022 yılında yapılan ödemeler hakkında bilgi verilmesi ve onaya sunulması, 2023 yılı için yapılacak bağış ve yardımlar için Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve şirket esas sözleşmesi gereğince üst sınırı belirlendi,

9) 2023 Yılında Bağımsız Denetim Hizmeti alınmak üzere Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Şirketi onaylandı,

10) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için belirlenen ‘Ücretlendirme Politikası' ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında bilgi verildi ve onaylandı,

11) Geri Alım Programı çerçevesinde geri alınan paylar hakkında bilgi verildi,

12) Geri Alım Programının güncel hali onaylandı

13) Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396.maddelerinde yazılı iş ve işlemler yapabilmelerine izin verildi,

14) Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2022 yılı içerisinde ilişkili taraflar ile gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi,

15) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2022 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi,

16) Dilek, temenniler görüşüldü ve toplantı sonlandırıldı.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
Genel Kurul Toplantı Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2
Hazirun Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Kredi Hesaplama