FİNANS

Özet Bilgi
2022 Yılı Olağan Genel Kurul Kararlarının Tescili hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2022
Karar Tarihi
18.04.2023
Genel Kurul Tarihi
22.05.2023
Genel Kurul Saati
11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
21.05.2023
Ülke
Türkiye
Şehir
KOCAELİ
İlçe
DİLOVASI
Adres
Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım Tuna Caddesi No:1
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
3 - 2022 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi
4 - 2022 yılına ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması
5 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2022 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmesi,
6 - Yönetim Kurulunun 2022 yılı faaliyet yılı kârının kullanım şekli, dağıtılacak kâr payı oranı ve kâr dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
7 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ve üst düzey yöneticilerinin ücretlendirme esasları hakkında ve bu esaslar kapsamında yapılan ödemeler konusunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesi
8 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi
9 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi mali haklarının belirlenmesi
10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında bilgi verilmesi
11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2023 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Denetimden Sorumlu Komite tarafından belirlenen ve Yönetim Kurulu'na bildirilen bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimine ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması
12 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. Maddesi uyarınca 2022 yılında Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi
13 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun, şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağına ilişkin 395'inci ve rekabet yasağına ilişkin 396'ncı maddelerinde belirtilen izinlerin verilmesi hususunun oya sunulması ve karara bağlanması
14 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda söz konusu işlemler ile yukarıda sayılanlar dışında imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimselerin, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında pay sahiplerine bilgi verilmesi
15 - 2022 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağışlara ilişkin sınırın belirlenmesi
16 - Dilekler ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Marshall Boya 2022 Yılı Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

1. 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi.

2. 2022 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tablolar onaylandı.

3. 2022 hesap yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ibra edildi.

4. 01 Ocak 2022 – 31 Aralık 2022 dönemi için kar dağıtımı yapılmayacağı hususu karara bağlandı.

5. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri seçimi yapıldı.

6. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri belirlendi.

7. Bağımsız denetim kuruluşu olarak BDO DENET BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ A.Ş.'nin seçimi onaylandı.

8. Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, ipotek ve kefaletler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

9. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396.maddeleri kapsamında izin verildi.

10. Şirketin 2022 yılında yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. 2023 yılında yapılacak bağışlara ilişkin sınır belirlendi.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
24.05.2023
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
Marshall Boya Hazır Bulunanlar Listesi 22052023.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2
Marshall Boya 2022 Yılı Genel Kurul Toplantı Tutanağı 22052023.pdf - Tutanak
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 22.05.2023 tarihinde yapılan 2022 yılı olağan genel kurul toplantısı kararları Gebze Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 24.05.2023 tarihinde tescil edilmiş ve tescil işlemi 24.05.2023 tarih ve 10837 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.

Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.

Kredi Hesaplama