FİNANS

Özet Bilgi
2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL HAKKINDA
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2022
Karar Tarihi
24.05.2023
Genel Kurul Tarihi
15.06.2023
Genel Kurul Saati
14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
14.06.2023
Ülke
Türkiye
Şehir
ANKARA
İlçe
AKYURT
Adres
Balık hisar Mah. Yıldırım Beyazıt Cad. No: 60 Akyurt/ANKARA
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - 2022 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) ve 2022 yılı Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF)' nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
4 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim kuruluşu görüşü ile raporunun okunması ve görüşülmesi,
5 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirketin 2022 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçiminin yapılması ve görev süresinin belirlenmesi; faaliyet yılı içinde Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerinden kalan sürede görev yapmak üzere seçilen bağımsız yönetim kurulu üyesinin, genel kurulun onayına sunulması,
8 - A- Grubu hissedarların Yönetim Kurulu'na seçilmek üzere aday göstermemeleri halinde ,3 ay ek süre verilerek Yönetim Kurulu'na sunmak suretiyle gösterecekleri adayların Yönetim Kurulu'na seçilmeleri için olağanüstü genel kurul çağrısı yapılması hususunda Yönetim Kurulu'nca Genel Kurul'dan yetki alınmasının Genel Kurul onayına sunulması,
9 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince belirlenen Şirketin Kar Dağıtım Politikası uyarınca, Yönetim Kurulu'nun 2022 yılı hesap dönemi içinde kâr dağıtımı yapılmamasına ilişkin önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereğince Yönetim Kurulu tarafından 2023 yılı Hesap Dönemi için bir yıllığına seçilen Bağımsız Denetleme Kurulu Köker Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin genel kurulun onayına sunulması,
11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerine ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler hakkında bilgi verilmesi ve yeni dönemde Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur haklarıyla ilgili karar alınması,
12 - 2022 yılında Bağış Ve yardımlar konusunda pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,
13 - 2022 yılında Şirketin 3. Kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve kefaletler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hususunda pay sahiplerine bilgi verilmesi,
14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun kararı gereği 2022 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
15 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. Ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2022 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
16 - Dilek, temenniler ve kapanış,
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
saray matbaacılık genel kurul vekaletname (güncel)pdf.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2
SAMAT GENEL KURUL ÇAĞRI İLANI ( 24052023)pdf .pdf - İlan Metni
Ek Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu, 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının, 15 Haziran 2023 Perşembe günü saat: 14.00'de Balıkhisar Mah. Yıldırım

Beyazıt Cad. No: 60 Akyurt/ANKARA adresinde, ilanlı olarak ve Bakanlık Temsilcisi gözetiminde aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere

Yapılmasına katılanların Oy birliği ile karar vermişlerdir.

GÜNDEM:

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,

2. Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

3. 2022 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) ve 2022 yılı Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF)' nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

4. 2022 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim kuruluşu görüşü ile raporunun okunması ve görüşülmesi,

5. 2022 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

6. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirketin 2022 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

7. Yönetim Kurulu Üyeleri ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçiminin yapılması ve görev süresinin belirlenmesi; faaliyet yılı içinde Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerinden kalan sürede görev yapmak üzere seçilen bağımsız yönetim kurulu üyesinin, genel kurulun onayına sunulması,

8. A- Grubu hissedarların Yönetim Kurulu'na seçilmek üzere aday göstermemeleri halinde ,3 ay ek süre verilerek Yönetim Kurulu'na sunmak suretiyle gösterecekleri adayların Yönetim Kurulu'na seçilmeleri için olağanüstü genel kurul çağrısı yapılması hususunda Yönetim Kurulu'nca Genel Kurul'dan yetki alınmasının Genel Kurul onayına sunulması,

9. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince belirlenen Şirketin Kar Dağıtım Politikası uyarınca,
Yönetim Kurulu'nun 2022 yılı hesap dönemi içinde kâr dağıtımı yapılmamasına ilişkin önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,

10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereğince Yönetim Kurulu tarafından 2023 yılı Hesap Dönemi için bir yıllığına seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu Köker Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin genel kurulun onayına sunulması,

11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerine ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler hakkında bilgi verilmesi ve yeni dönemde Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur haklarıyla ilgili karar alınması,

12. 2022 yılında Bağış Ve yardımlar konusunda pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,

13. 2022 yılında Şirketin 3. Kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve kefaletler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hususunda pay sahiplerine bilgi verilmesi,

14. Sermaye Piyasası Kurulu'nun kararı gereği 2022 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,

15. Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. Ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2022 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

16. Dilek, temenniler ve kapanış,

Kredi Hesaplama