FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_NoncurrentAssetSaleAbstract|
Maddi Duran Varlık Satımı
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_NatureOfNonCurrentAssetSold|
Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Arsa
oda_LocationAndAreaOfNoncurrentAssetSold|
Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
Bursa İli, İnegöl İlçesi, Süleymaniye Mah. İnegöl Asfaltı 562. Ada 226. Parsel 9.763 Metrekare
oda_BoardDecisionDateForSale|
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
17/05/2023
oda_WereMajorityOfIndependentBoardMembersApprovedTheBoardDecisionForSale|
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Var
oda_TotalSalesValue|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Toplam Satış Bedeli
88.500.000TL
oda_RatioOfTransactionAmountToValueOfCompanyBasedOnTheMathematicalWeightedAverageOnADailyBasisSixMonthsPriorToDateOfBoardDecision|
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
10,33
oda_RatioOfSalesPriceToPaidInCapitalOfCompany|
Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
28,88
oda_RatioOfSalesValueToTotalAssetsInLatestDisclosedFinancialStatementsOfCompany|
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
14,89
oda_RatioOfSalesValueToTotalNetNoncurrentAssetsInLatestDisclosedFinancialStatementsOfCompany|
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
60,32
oda_RatioOfValueOfNoncurrentAssetToTotalAssetsInLatestDisclosedFinancialStatementsOfCompany|
Satılan Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)
3,29
oda_RatioOfTransactionValueToSalesInLatestAnnualFinancialStatementsOfCompany|
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
21,34
oda_SalesConditions|
Satış Koşulları
Peşin (Cash)
oda_DateOnWhichRheTransactionWasWillBeCompleted|
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
24.05.2023 tarihinde tamamlanmıştır.
oda_AimOfSaleAndEffectsOnCompanyOperations|
Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Finansal kaynak sağlanması amacıyla .
oda_ProfitLossArisedAfterSaleOfNoncurrentAsset|
Elde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının Tutarı
İşlem bir satış işlemi olmayıp "Sat ve Geri Kirala" adı altında finansman işlemidir
oda_HowWillSalesProfitBeUsedIfExists|
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
-
oda_BoardDecisionDateForUseOfSalesProfitIfExists|
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
-
oda_CounterParty|
Karşı Taraf
Ziraat Katılım Bankası A.Ş.
oda_IsCounterPartyARelatedPartyAccordingToCMBRegulations|
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
oda_NatureofRelationWithCounterParty|
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
Ticari
oda_AgreementSigningDateIfExists|
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
24/05/2023
oda_ExercisePriceOfRetirementRightRelatingToSignificantTransaction|
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
SPK'nın II-23.3 sayılı tebliğinin ''Ayrılma Hakkının Doğmadığı Haller'' başlıklı 15 nci madesinin 1 inci fıkrasının (f) bendi uyarınca, finansal kiralama yolu ile yapılacak söz konusu Sat-Kirala-Geri Al işlemi için ayrılma hakkı doğmamaktadır.
oda_ValueDeterminationMethodOfNoncurrentAsset|
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Finansal Kiralama İşlemine Konu Olduğundan Ziraat Katılım Bankası A.Ş. Tarafından Yapılan Ekspertis Sonucu Ortaya Çıkan Değer Üzerinden Değerlenmiştir.
oda_DidValuationReportBePrepared|
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
oda_ReasonForNotPreparingValuationReportIfItWasNotPrepared|
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
oda_DateAndNumberOfValuationReport|
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
15.03.2023 / CIZ2023_0258
oda_TitleOfValuationCompanyPreparedReport|
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Çizgi Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
oda_ValueDeterminedInValuationReportIfExists|
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
88.500.000 TL
oda_ReasonsIfTransactionWasntWillNotBePerformedInAccordanceWithValuationReport|
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz merkezinde yapılan yönetim kurulu toplantısında

1-Şirketimizin finansal ihtiyaçlarının karşılanması ve ek kaynak sağlanması amacıyla "Sat-Kirala-Geri Al" yöntemi ile yapılacak olan Finansal Kiralama İşlemi kapsamında Şirketimizin maliki bulunduğu Bursa İli, İnegöl İlçesi, Süleymaniye Mahallesi İnegöl Asfaltı 562. ada 226. parsel  9.763 Metrekare arsanın 88.500.000 TL  bedel karşılığında Şirketimizce Ziraat Katılım Bankası A.Ş.'ye satılmasına,

2-   Şirketimiz ile Ziraat Katılım Bankası A.Ş. arasında Finansal Kiralama Sözleşmesi akdedilmesine,

3-   Finansal Kiralama Sözleşmesi kapsamında Şirketimiz tarafından söz konusu arsanın  Ziraat Katılım Bankası A.Ş.'den 24 ay vadeli ve eşit taksitli olarak kiralanmasına ve son kira bedelinin vade tarihinde arsanın  mülkiyetinin Şirketimizce geri alınmasına, karar verilmiştir.

"Sat ve Geri Kirala (Sell and Leaseback) işlemi nedeniyle; Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.1)" dahilinde; Ayrılma Hakkı Doğurmayan Haller başlıklı 15/f maddesinde "işleme konu varlığın Finansal Kiralama yoluyla hemen geri alınması durumları amacıyla yapılan mal varlığı devir işlemleri" şeklinde ifade edildiği üzere Ayrılma Hakkı doğmamaktadır. Konu hakkında yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında ortaklarımıza detaylı bilgi verilecek olup işlemin şirketimiz faaliyetlerine ve gelirlerimize olumsuz etkisi olmayacaktır.

Kamuoyuna duyurulur

Kredi Hesaplama