FİNANS

Özet Bilgi
İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı - Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
25.05.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
1.000.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
534.791.457,65
Ulaşılacak Sermaye (TL)
540.000.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
GWIND, TREGWIN00014
534.791.457,65
5.208.542,350
0,97393
GWIND, TREGWIN00014
Nâma
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM
534.791.457,65
5.208.542,350
0,97393
İç Kaynakların Detayı :
Geçmiş Yıl Karları (TL)
5.208.542,35
Ek Açıklamalar

Yapılan görüşmeler neticesinde;

- Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Elektrik Piyasası Dairesi Başkanlığı'nın Şirketimize hitaben 12.05.2023 tarih, 686435 sayılı Çamlıca RES, 16.05.2023 tarih, 688419 sayılı Yakuplar RES, 17.05.2023 tarih, 688571 sayılı Akbelen RES depolama önlisans başvurularına ilişkin sermaye artırımı talepleriyle, halihazırda süreci devam eden diğer depolama tesisi önlisans başvurularımızda da gelebilecek sermaye artırımı taleplerini karşılayabilmek amacıyla Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği'nin Geçici 38'inci maddesine istinaden Şirketimiz sermayesinin asgari 539.050.060 TL'ye artırılması gerektiği,

- Şirketimizin'in 31.03.2023 tarihli bilançosunda, 24.05.2023 tarihli ve YMM-2023-R-3280/16 sayılı "Dağıtılmayan Geçmiş Yıl Karlarının Sermayeye İlavesinin tespiti'ne Yeminli Mali Müşavirlik Raporu" ile de tespit edildiği üzere, Şirketimiz "Olağanüstü Yedekler" hesabında bulunan 5.208.542,35 TL tutarındaki dağıtılmamış geçmiş yıl karlarının sermayeye eklenebilir nitelikte olduğu,

görülerek;

Yönetim Kurulu tarafından;

1. Şirketimizin 1.000.000.000,-TL (Bir Milyar Türk Lirası) tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 534.791.457,65,-TL (Beş yüz otuz dört milyon yedi yüz doksan bir bin dört yüz elli yedi Türk Lirası altmış beş Kuruş) tutarındaki çıkarılmış sermayesinin, tamamı "Olağanüstü Yedekler" hesabında bulunan dağıtılmamış geçmiş yıl karlarından karşılanmak suretiyle 540.000.000,-TL (Beş Yüz Kırk Milyon Türk Lirası)'na artırılmasına,

2. Artırıma konu 5.208.542,35 TL'nın "Sermaye" hesabına aktarılması ve aktarımın yeminli mali müşavir raporu ile tevsik edilmesi hususları ile ilgili olarak gerekli işlemlerin tesis edilmesine,

3. Sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek beheri 1,-TL (bir Türk Lirası) nominal değerli 5.208.542,35 adet payın nama yazılı pay olarak çıkarılmasına, sermaye artırımı ile ilgili yasal süreçlerin tamamlanmasını takiben pay sahiplerine payları oranında payların kaydi sistem esaslarına uygun şekilde dağıtılmasına,

4. İç kaynaklardan sermaye artırımı ile ilgili olarak Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak ekteki şekilde tadil edilmesine,

5. İç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımının gerçekleştirilmesi ve sermaye artırımında ihraç edilecek paylara ilişkin ihraç belgesinin ve esas sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin tadil tasarısının onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş. ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. başta olmak üzere diğer kuruluşlar nezdinde gerekli başvuru ve işlemlerin yapılmasına,

katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.


İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.


Eklenen Dökümanlar
EK: 1
EK Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf
EK: 2
Annex Amendment to the Articles of Association.pdf

Kredi Hesaplama