FİNANS

Özet Bilgi
Koç Finansal Hizmetler A.Ş. paylarının ortaklara pay devri modeliyle kısmi bölünme yoluyla Koç Holding A.Ş.'ye devrine ilişkin karar alınması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
İlgili Şirketler
KCHOL
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
30.05.2023
Bölünme Yöntemi
Ortaklara Pay Devri Modeliyle Kısmi Bölünme
Bölünme Nedeniyle Ayrılacak Mal Varlığını Devralacak Şirket/Şirketler
Koç Holding A.Ş.
Bölünme Nedeniyle Ayrılacak Mal Varlığını Devralacak Şirketin/Şirketlerin Faaliyet Konusu
Holding ve yatırım
Bölünme Nedeniyle Ayrılacak Mal Varlığını Devralacak Şirketin Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)
6.504.705
Bölünme Nedeniyle Ayrılacak Mal Varlığını Devralacak Şirket İçin Borsa‘da İşlem Görme Başvurusu Yapılacak mı?
Hayır
Para Birimi
TRY
Bölünmeye Esas Mali Tablo Tarihi
31.12.2022
Mevcut Sermaye (TL)
219.800.767
Ulaşılacak Sermaye (TL)
205.905.619
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
Pay Değişim Oranı
Bölünme Nedeniyle Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL)
Bölünme Nedeniyle Azaltılacak Sermaye (%)
Bölünme Nedeniyle İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Bölünme Nedeniyle İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Verilecek Menkul Kıymet ISIN
Bölünme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet Miktarı
AYGAZ, TRAAYGAZ91E0
219.800.767
0,78922
13.895.148
6,3217
TRAKCHOL91Q8
6.504.705
Ek Açıklamalar

Koç Topluluğu nezdindeki şirketlerin daha etkin faaliyet göstermelerine imkân tanıyabilecek nitelikteki yapılandırma alternatiflerinin değerlendirilmesi sonucunda, Aygaz A.Ş. (Aygaz)'nin aktifinde yer alan ve borsada işlem görmeyen Koç Finansal Hizmetler A.Ş. ("KFS") sermayesinin %3,93'üne denk gelen 15.001.230,08-TL nominal değerli KFS paylarının tamamının ortaklara pay devri modeliyle kısmi bölünme yoluyla, külli halefiyet ilkesi gereği bütün hak ve borçlarıyla, Koç Holding A.Ş. ("Koç Holding")'ye devredilmesine karar verilmiştir.

Böylelikle, Aygaz'daki likit olmayan KFS paylarına karşılık Aygaz ortaklarının eline Koç Holding payları geçecektir. Şirketimizin ana iş kolu ile alakalı olmayan KFS paylarının Koç Holding'e devredilmesi ile birlikte, ana LPG işinin gerçeğe uygun değerinin daha görünür ve ölçülebilir olması hedeflenmektedir.

Bu kapsamda Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, kısmi bölünme işleminin, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun bölünme müessesesini düzenleyen 159 ila 179. maddeleri, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19. ve 20. maddeleri, 1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-23.2 Birleşme ve Bölünme Tebliği, Ticaret Sicil Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde;

1. Bölünme işleminin, işleme taraf şirketlerin SPK'nın ilgili düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2022 tarihli finansal tabloları esas alınarak gerçekleştirilmesine,

2. Bölünme oranı ile değişim oranının ve bunlarla uyumlu şekilde Şirketimizde yapılacak sermaye azaltımı ile Koç Holding'te yapılacak sermaye artırımı tutarının tespitinde, KPMG Yönetim Danışmanlığı A.Ş. tarafından hazırlanan Uzman Kuruluş Raporu'nun esas alınmasına,

3. Hazırlanan Bölünme Sözleşmesi, Bölünme Raporunun esas sözleşme değişikliği ile birlikte Şirketimiz Genel Kurulunda pay sahiplerinin onayına sunulmasına,

4. Bölünme işlemi dolayısıyla Aygaz'ın çıkarılmış sermayesinin 13.895.148-TL azaltılarak 219.800.767-TL'den 205.905.619-TL'ye indirilmesine ve Şirketimizin KFS sermayesinde sahip olduğu KFS sermayesinin toplam %3,93'üne denk gelen payların Koç Holding'e devredilmesine ve Koç Holding tarafından ihraç edilecek payların Şirketimizin diğer ortakları tarafından devralınmasına,

5. Bölünme işlemi dolayısıyla yapılacak sermaye azaltımı nedeniyle Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadili için SPK ve T.C. Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli izinlerin alınmasına ve bu değişiklikleri içeren yeni metnin bölünme işlemi için yapılacak Şirketimiz Genel Kurulunda pay sahiplerinin onayına sunulmasına,

6. Bölünme işleminin ilgili düzenlemelere uygun olarak gerçekleştirilmesi için, yukarıdaki maddelerde sayılanlar ile gerekli Ticaret Bakanlığı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ("EPDK") ve SPK başvuruları dahil her türlü resmi başvuru, bildirim, ilan ve kanuni işlemlerin yapılmasına,

Yönetim Kurulunca bağımsız üyelerin tamamının katılımı da sağlanarak karar verilmiştir.

Uzman Kuruluş Raporu'na göre bölünme suretiyle devralma nedeniyle Koç Holding'in çıkarılmış sermayesi 6.504.705 TL artırılacak olup, ihraç edilen paylar ortaklara pay devri modeliyle kısmi bölünme gerçekleştirecek olan Aygaz'ın diğer pay sahiplerine verilecektir. Aygaz'ın çıkarılmış sermayesi ise 13.895.148 TL azaltılacaktır. İşlem sonucunda sermaye azaltımı kapsamında iptal edilen 1 Aygaz payı karşılığında Aygaz'ın diğer ortaklarına 0,78922 adet Koç Holding payı verilecektir.

SPK'nın II-23.3 Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği uyarınca, bölünen taraf olarak Şirketimizce devredilen KFS payları için yapılan hesaplamalarda en yüksek oranın %10'un altında olması nedeniyle (işleme konu mal varlığının kayıtlı değerinin varlık toplamına oranı ~%1; işlem tutarının son altı aylık ortalama şirket değerine oranı ~%7; son yıllık finansal tablolara göre mal varlığından elde edilen gelirin tüm gelir kalemlerinin toplamına oranı (diğer kapsamlı gelir etkisi dikkate alınmaksızın) %0), söz konusu Tebliğ'deki %75'lik önemlilik eşiğine ulaşılmadığından söz konusu işlem, ilgili Tebliğ kapsamında "önemli nitelikte işlem" sayılmayacaktır. Bu kapsamda Şirketimiz pay sahipleri için ayrılma hakkı doğmayacaktır.

Uzman Kuruluş Raporu ile Bölünme Sözleşmesi, Bölünme Raporu ve Ana Sözleşme tadil metni ekte yer almaktadır.

Sürece ilişkin önemli gelişmeler kamuya açıklanacaktır.

Bölünmeye İlişkin Dokümanlar
EK: 1
KAP Bölünme Raporu 2023 05 30 exe.pdf - Bölünme Raporu
EK: 2
KAP Bölünme Sözleşmesi 2023 05 30 exe.pdf - Bölünme Sözleşmesi
EK: 3
KAP Uzman Kuruluş Raporu.pdf - Uzman Kuruluş Raporu
EK: 4
Aygaz Esas Sözleşme Değişiklik Tasarısı.pdf - Diğer
EK: 5
Aygaz Amendment of Articles of Association.pdf - Diğer
EK: 6
KAP Independent Expert Report.pdf - Uzman Kuruluş Raporu

Kredi Hesaplama