FİNANS

Özet Bilgi
2022 yılı 48. Olağan Genel Kurulu yapılması hak.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2022
Karar Tarihi
17.04.2023
Genel Kurul Tarihi
30.05.2023
Genel Kurul Saati
11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
29.05.2023
Ülke
Türkiye
Şehir
ERZİNCAN
İlçe
ERZİNCAN MERKEZ
Adres
MEVA Oteli Toplantı Salonu, Halitpaşa Cad. No: 1 Belediye Binası karşısı Erzincan
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Divan Başkanlığı'nın oluşturulması,
2 - Genel Kurul Zaptının imzalanması hususunda Divan Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - 2022 yılı Faaliyet Raporu ve Kurumsal Yönetim İlkeleri Raporunun okunması ve müzakeresi,
4 - 2022 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özetinin okunması,
5 - 2022 yılı UFRS ve VUK'na göre hazırlanmış Finansal Tabloların okunması müzakeresi ve onaylanması,
6 - 2022 yılına ilişkin yayınlanan Faaliyet Raporunun Kurumsal Yönetim İlkeleri konusunun genel kurul bilgisine sunulması,
7 - Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Ramazan GÜNGÖR'ün istifasıyla boşalan Yönetim Kurulu Başkanlığına Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın 27.02.2023 tarih ve 45839 sayılı yazısı çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun 06.03.2023 tarih ve 06 sayılı kararı ile bu göreve atanmasına karar verilen Sn. Abdullah Yasir ŞAHİN'nin Yönetim Kurulu Başkanlığı'nın onaylanması
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı, ayrı ibra edilmesi,
9 - 2022 yılına ait karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
10 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkının belirlenmesi,
11 - 2 (iki) kişi bağımsız olmak üzere Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi,
12 - Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından 2023 yılı faaliyet yılı için seçilen bağımsız denetim firması Report Bağımsız Denetim A.Ş.'nin müzakereye sunulması,
13 - Şirket ortaklarının 3. Kişiler lehine vermiş oldukları teminat, Rehin, İpotek ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda bilgilendirilmesi,
14 - Kurumsal Yönetim ilkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için "ücret politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
15 - Şirketin 2022 yılı içinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
16 - Dilek ve temenniler,
17 - Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Genel Kurul Kararı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2
Genel kurul çağrı ilanı.pdf - İlan Metni
EK: 3
Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4
17.04.2023 Olağan Genel Kurul Erteleme İle Alakalı Yönetim Kurulu Kararı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

2022 YILI 48. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Doğusan Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2022 yılı 48. Olağan Genel Kurul toplantısı için 30.05.2023 tarihinde saat 11.00 de Meva Oteli Toplantı Salonu Halitpaşa Caddesi Belediye Binası Karşısı No: 1 Erzincan adresinde Erzincan Ticaret İl Müdürlüğünün 29.05.2023 tarih ve 85816375 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Zerrin AKBULUT BAYRAM gözetiminde toplanıldı.

Toplantı başlamadan önce tarafımızca yapılan incelemede toplantıya ait davetin kanun ve Şirket Esas Sözleşmesinin öngördüğü şekilde 24.04.2023 tarih ve 10817 sayılı Ticaret Sicil gazetesinde ilan edildiği,

Hazirun cetvelinin tetkikinde Şirketin toplam 39.000.000 TL'ye tekabül eden 3.900.000.000 hisseden, 21.874.796,604 TL'ye tekabül eden 2.187.479.660,4 adet hissenin temsilen mevcut olduğu tespit olunmuş ve diğer kanuni gerekliliklerin yerine getirildiğinin anlaşılması üzerine toplantı Şirketin Genel Müdür Vekili Sn. Sezgin POLAT tarafından açıldı.

GÜNDEM MADDELERİ

Gündem 1. Açılış ve yoklama akabinde saygı duruşu yapılarak, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Temsilcisi Sevim DEMİRCAN ATÇI tarafından Divan Başkanlığına Sezgin POLAT, Katip Üyeliğe Kenan ALKAN ve Sayman Üyeliğe Şenay KOÇ önerildiler. Başka aday olmadığından önerge oya sunuldu. Önergede yer alan adaylar katılanların oy birliği ile seçildiler.

Gündem 2. Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Divan Başkanlığına yetki verilmesi katılanların oy birliği ile karar altına alınmıştır.

Gündem 3. 2022 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Kurumsal Yönetim İlkeleri Raporu daha önceden hissedarların bilgisine sunulduğundan Özelleştirme İdaresi Başkanlığı temsilcisi, Sevim DEMİRCAN ATÇI tarafından okunmamasına ilişkin önerge verildi. Söz konusu önerge müzakereye açıldı, önergeye ilişkin söz alan olmaması üzerine önerge oylamaya sunuldu ve katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

Gündem 4. 2022 yılı Bağımsız Denetim Raporu özetinin daha önce KAP'ta hissedarların bilgilerine sunulduğundan Özelleştirme İdaresi Başkanlığı temsilcisi, Sevim DEMİRCAN ATÇI tarafından okunmamasına ilişkin önerge verildi. Söz konusu önerge müzakereye açıldı, önergeye ilişkin söz alan olmaması üzerine önerge oylamaya sunuldu ve katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

Gündem 5. 2022 yılı UFRS ve VUK'a göre hazırlanan finansal tablolar daha önceden hissedarların bilgisine sunulmuş olduğundan Özelleştirme İdaresi Başkanlığı temsilcisi Sevim DEMİRCAN ATÇI tarafından okunmamasına ilişkin verilen önerge müzakereye açıldı, oylamaya sunuldu, katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

Gündem 6. 2022 yılına ilişkin yayınlanan Faaliyet Raporunun Kurumsal Yönetim İlkeleri konusu ortakların bilgisine daha önceden sunulduğundan okunmasına gerek duyulmamış ancak Şirket Genel Müdürü Vekili Sn. Sezgin POLAT tarafından Şirketin, satışlarını artırması faaliyet giderleri ile maliyetlerinin gözden geçirilmesi ve bu hususların sonucunda şirket rasyolarının işletmenin sürekliliğini güçlendirecek şekilde olması doğrultusunda faaliyetlerini yürütmeye devam edeceği bilgisi verilmiş katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

Gündem 7. Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Ramazan GÜNGÖR'ün istifasıyla boşalan Yönetim Kurulu Başkanlığına Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın 27.02.2023 tarihli ve 45839 sayılı yazısı çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun 06.03.2023 tarih ve 06 sayılı kararı ile bu göreve atanmasına karar verilen Sn. Abdullah Yasir ŞAHİN'in Yönetim Kurulu Başkanlığı oy birliğiyle kabul edilmiştir.

Gündem 8. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Temsilcisi Sevim DEMİRCAN ATÇI tarafından verilen önerge doğrultusunda, Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası oya sunuldu katılanların oy birliğiyle Yönetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı oy birliğiyle ibra edildiler.

Gündem 9. Kar dağıtım konusunda ortaklara bilgi sunuldu. 2022 yılı bilanço ve Kar /Zarar hesaplarına göre Şirketin yasal kayıtlarında 2022 bilançosunda yer alan karın geçmiş yıl zararlarına mahsup edilecek olması nedeniyle herhangi bir kar dağıtımı yapılamayacağı katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Gündem 10. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Temsilcisi Sevim DEMİRCAN ATÇI tarafından verilen önerge doğrultusunda, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yönetim Kurulu Başkanına Cumhurbaşkanı Kararı / Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Maliye Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü Genelgeleri çerçevesinde ücret ve harcırah kanunun ilgili maddeleri ve mevzuatı uyarınca ödeme yapılmasına dair önerge katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

Gündem 11- Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Temsilcisi Sevim DEMİRCAN ATÇI tarafından verilen önerge doğrultusunda, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine Hilal YÜCEL ve Fatih UYSAN, Yönetim Kurulu Üyeliklerine Müjdat EKİN, Ömer Faruk ÖZKAN ve Abdullah Yasir ŞAHİN seçilmelerine katılanların oy birliğiyle karar verildi.

Gündem 12. Şirketimizin 01.01.2023-31.12.2023 faaliyet dönemi Bağımsız Denetimi için Yönetim Kurulu tarafından seçilen, gerek Sermaye Piyasası Kurulu gerekse Kamu Gözetim Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan yetki almış Report Bağımsız Denetim A.Ş. Genel Kurul onayına sunuldu. Katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

Gündem 13. Şirket hissedarlarının üçüncü kişiler lehine vermiş oldukları teminat, rehin ipotek ve elde etmiş oldukları gelir ve menfaat hususunda Genel Müdür Vekili Sezgin POLAT tarafından Genel Kurula bilgi verildi. Genel Kurul onayına sunuldu. Katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

Gündem 14. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticiler için ‘ücret politikası' ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Şirket Genel Müdür Vekili Sezgin POLAT tarafından Genel Kurula bilgi verildi. Genel Kurul onayına sunuldu. Katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

Gündem 15. Şirketin 2022 yılı içinde yaptığı bağışlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi konusu görüşüldü Şirket'in herhangi bir bağışı olmadığı Şirket Genel Müdür V. Sezgin POLAT tarafından ifade edildi. 2023 yılında yapılacak bağışlarda, üst sınırla ilgili herhangi bir kararın belirlenmemesine katılanların oy birliğiyle karar verildi.

Gündem 16. Dilek ve temennilerde Yönetim Kurulu II Başkanı Sn. Müjdat EKİN ve Sevim DEMİRCAN ATÇI tarafından; Şirket yönetim kademesi ile çalışanlarına geçmiş Yönetim Kurulu Üyelerine Şirkete yapmış oldukları hizmet ve katkılardan dolayı teşekkürlerini bildirerek, yeni seçilen Yönetim Kurulu Üyelerine başarılar dilemiştir.

Gündem 17. Toplantıda görüşülecek gündem maddesi kalmadığından saat 11.37'de toplantıya son verildi. Alınan kararlara bir itiraz olmadığından tutanağa şerh düşülmedi. İş bu tutanak mahallinde tanzim edilerek birlikte imza altına alındı. 30.05.2023 Erzincan

Divan Başkanı Tutanak Yazman Oy Toplayıcı

Sezgin POLAT Kenan ALKAN Şenay KOÇ

Bakanlık Temsilcisi

Zerrin AKBULUT BAYRAM

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
48. OLAĞAN GENEL KURUL TUTANAĞI.pdf - Tutanak
EK: 2
48. Olağan Genel Kurul Hazirunn.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulu'nun 17.04.2023 tarih ve 2023/09 sayılı kararı doğrultusunda;

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli olarak meydana gelen ve 11 ilimizi etkileyen depremler ile akabinde meydana gelen sel felaketinin olumsuz etkileri nedeniyle Yönetim Kurulumuzca; 26 Nisan 2023 tarihinde saat 11:00'de Halitpaşa Cad. No: 1 Belediye Binası karşısı Erzincan MEVA Oteli Toplantı salonunda gerçekleştirilmesi planlanan ve aşağıda gündem maddeleri yer alan, 2022 Yılı 48. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 30/05/2023 Salı günü aynı yer ve saatte yapılmasına, bu toplantının her hangi bir nedenle gerçekleştirilememesi/ertelenmesi halinde toplantının 03/07/2023 Pazartesi günü aynı yer ve saatte gerçekleşmesine toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Kredi Hesaplama