FİNANS

Özet Bilgi
Kâr Dağıtımı Kapsamında Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
08.05.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
10.000.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
2.280.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
4.560.000.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREASLS00018
1.210.909.090,908
1.210.909.090,908
100,00000
A Grubu
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREASLS00018
Nâma
B Grubu, ASELS, TRAASELS91H2
1.069.090.909,092
1.069.090.909,092
100,00000
B Grubu
B Grubu, ASELS, TRAASELS91H2
Nâma
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM
2.280.000.000
2.280.000.000,000
100,00000
Ek Açıklamalar

Şirketimiz esas sözleşmesinin 6. maddesinin verdiği yetkiye istinaden, Yönetim Kurulunun 08.05.2023 tarih ve 1187/1 sayılı kararı ile Sermaye Piyasası Kurulunun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliğinin 6. maddesinin 6. fıkrasına uygun olarak; Şirketimizin 10.000.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanını içinde Şirketimizin 2.280.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 2.280.000.000 TL (%100) bedelsiz artırılarak 4.560.000.000 TL'ye yükseltilmesi için başlatılan sermaye artırımı işlemlerinin tetkiki sonucunda; geçmiş yıllar kârlarından 2.280.000.000 TL'nin 26.04.2023 tarihinde sermaye hesabına aktarıldığı tespit edilerek (ilgili hesaptan sermaye hesabına yapılan 2.280.000.000 TL'lik aktarım sonrasında Şirket sermayesinin kayıtlarda 4.560.000.000 TL olduğu 12.05.2023 tarihli Yeminli Mali Müşavirlik raporu ile de tespit edilmiştir);

a) Sermaye artırımına ilişkin şirketimiz esas sözleşmesinin "Şirketin Kayıtlı Sermayesi" başlıklı 6. maddesinin Ek'te "Yeni Şekli" başlığı altında verildiği şekilde tadil edilmesine,

b) Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinde yapılan tadile uygun görüş alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na ve ilgili mercilere başvuru yapılmasına,

c) Bedelsiz sermaye artırımında ihraç edilecek paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmasına ve ihraç belgesi tarihinden itibaren 10 gün içinde Ticaret Siciline tescili ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilanı için gerekli işlemlerin yapılmasına,

d) Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ve Borsa İstanbul A.Ş. nezdinde gerekli işlemlerin yapılmasına,

e) Söz konusu işlemlerin yürütülmesi için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine 30.05.2023 tarihinde oy birliği ile karar verildi.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Esas Sözleşme Tadil Taslağı.pdf
EK: 2
Draft Amendments To The Articles of Association.pdf

Kredi Hesaplama