FİNANS

Özet Bilgi
2022 Yılı Olağan Genel Kurulu Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2022
Karar Tarihi
18.04.2023
Genel Kurul Tarihi
22.05.2023
Genel Kurul Saati
12:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
21.05.2023
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
ŞİŞLİ
Adres
Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Levent Plaza Blok No:173 İç Kapı No: 30 Şişli/İSTANBUL
Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Başkanlık Divanı'nın teşkili
2 - Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi
3 - 2022 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu'nun ayrı ayrı okunması, 2022 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdik edilmesi
4 - 2022 yılı faaliyetlerinden ötürü Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmesi
5 - Yönetim Kurulu'nun 2022 yılı kar dağıtım önerisinin görüşülerek karara bağlanması
6 - Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerine 2023 yılı için verilecek ücretlerin belirlenmesi
7 - 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 660 Sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca, Yönetim Kurulu tarafından 2023 yılı için seçilecek bağımsız denetim kuruluşunun genel kurulun onayına sunulması
8 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesinin 4. fıkrası uyarınca şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi
9 - Şirketimizin 2022 yılı içerisindeki bağışları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi
10 - Şirketimizin TTK 395 ve 396'ncı maddelerine göre Yönetim Kurulu üyelerine, şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, şirketin faaliyet konusuna giren işleri yapan şirketlere ortak sıfatıyla girebilmeleri hususunda onay verilmesi
11 - Dilek ve temenniler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
PRDGS 2022 Yılı Olağan Genel Kurulu İlan Metni.pdf - İlan Metni
EK: 2
PRDGS 2022 Yılı Olağan Genel Kurulu Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3
PRDGS Finansal Tablolar (31.12.2022).pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

PARDUS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN 22.05.2023 TARİHİNDE YAPILAN 2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Pardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2022 yılı olağan genel kurul toplantısı 22.05.2023 tarihinde saat 12:00'de şirketin merkez adresi olan Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Levent Plaza Blok No: 173 İç Kapı No: 30 Şişli/İSTANBUL adresinde İstanbul Valiliği İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 18/05/2023 tarih ve E-90726394-431.03-00085552926 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Demet BOZER gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 25.04.2023 tarih ve 10818 sayılı nüshasında, şirketin internet sitesinde (www.pardusgirisim.com), Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde (e-GKS) ilan edilerek süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinde, şirketin toplam 196.000.000 TL'lik sermayesini temsil eden itibari değeri 0 TL olan 0 adet payın asaleten, itibari değeri 91.000.000 TL olan 91.000.000 adet payın vekaleten toplam 91.000.000 itibari değeri TL olan 91.000.000 adet payın mevcut olduğu ve böylece gerek 6102 sayılı TTK. gerek ana sözleşmede öngörülen asgari nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir. PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş. adına Sn. Damla POLAT'ın toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemeleri çerçevesinde şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Selim TUNÇBİLEK tarafından gündemi görüşmek üzere toplantı açılarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1) Toplantı Başkanlığına Güler Yatırım Holding A.Ş. vekili Muhammet ÇELİK tarafından Mehmet Selim TUNÇBİLEK teklif edildi, oya sunuldu. Toplantı Başkanı oy toplama memurluğuna Suna Pelin ATABEY, Toplantı Yazmanlığına İlayda TERZİ ve Elektronik Genel Kurul sistemini kullanmak üzere elektronik genel kurul belgesine sahip Soykan KUŞ atandı. Gündem Toplantı Başkanı tarafından okundu. Okunduğu şekliyle görüşülmesine oybirliği ile karar verildi.

2) Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

3) 3.1. 2022 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu'nun, 2022 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının, okunmuş sayılmasına ilişkin Güler Yatırım Holding A.Ş. vekili Muhammet ÇELİK önerge sundu. Toplantı başkanı tarafından oya sunuldu. Önerge, oy birliği ile kabul edildi.

Okunmuş sayılan raporlar müzakereye açıldı.

3.2. Finansal tablolar onaya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.

4) 4.1. 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası hususu oya sunuldu, oybirliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

4.2. Bağımsız Denetçi ibrası hususu onaya sunuldu oybirliği ile kabul edildi.

5) Yönetim Kurulu'nun 01.01.2022-31.12.2022 yılı karından kar dağıtılmaması yönündeki "Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II, 14.1 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2022 - 31.12.2022 hesap dönemine ait finansal tablolarda 214.437.689.-TL bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı, yasal kayıtlarda ise 15.476.463.-TL net dönem zararı elde edilmesine karşılık, şirketimizin 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere "Kâr Dağıtım Teklifi"nin oluşturulması için yapılan görüşmeler neticesinde, dönem karının pay sahiplerimizin yararına olduğu düşüncesi ile önümüzdeki dönem yatırım harcamalarında kullanılması ve şirketin mali yapısının güçlü tutulması sebepleriyle 2022 yılı karından kar payı dağıtılmamasına ilişkin." öneri okundu. Söz alan olmadı. 2022 yılından kar dağıtılmaması oybirliği ile kabul edildi.

6) Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine 2023 yılı için verilecek ücretin aylık net 5.000-TL olarak belirlenmesine ilişkin Sn. Muhammet Çelik önerge sundu. Önerge Genel Kurul'un onayına sunuldu, oybirliği ile kabul edildi.

7) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 660 Sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca, yönetim kurulu tarafından 2023 yılı bağımsız denetimi için Reşitpaşa Mahallesi Eski Büyükdere Cad. Park Plaza Apt. No: 14/10 Sarıyer/İstanbul adresindeki Maslak V.D. 0070511435 "PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş." firmasının seçilmesi konusundaki yönetim kurulu kararı okundu ve "PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş."nin seçilmesi oybirliği ile kabul edildi.

8) Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesinin 4. fıkrası uyarınca şirketimiz tarafından iştirakleri dışında üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verildi.

9) 2022 yılında Şirket'in bağış yapmadığı hususunda pay sahipleri bilgilendirildi, 2023 yılı için şirketimiz tarafından yapılacak bağışların 31.12.2022 tarihli finansal tablolarda yer alan aktif toplamın yüzde beşini geçmemek üzere üst sınır olarak belirlenmesi oybirliği ile kabul edildi.

10) Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi, hususu ortakların onayına sunuldu, oybirliği ile kabul edildi.

11) Dilek ve Temennilere geçildi. Söz alan olmadı.

Toplantı Başkan tarafından 12:16'da kapatıldı.

İşbu tutanak toplantı mahallinde 5 (beş) suret düzenlenerek okunarak aşağıda imza altına alınmıştır.

22.05.2023, Şişli/İSTANBUL

Toplantı Başkanı Toplantı Yazmanı Oy Toplama Memuru

Mehmet Selim TUNÇBİLEK İlayda TERZİ Suna Pelin ATABEY


Ticaret Bakanlığı Temsilcisi Elektronik Genel Kurul Yetkilisi

Demet BOZER Soykan KUŞ

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
31.05.2023
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
PRDGS 2022 Olağan GK Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2
PRDGS 2022 Olağan GK Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 22.05.2023 tarihinde gerçekleştirilen 2022 yılı Olağan Genel Kurulu toplantı sonucu T.C. İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 31.05.2023 tarihinde tescil edilmiştir.

Kamuoyunun bilgilerine sunarız.

Kredi Hesaplama