FİNANS

ÖZET BİLGİLER
Sunum Para Birimi
1.000.000 TL
Verilerin Ait Olduğu Finansal Tablo Yılı / Dönemi
2023 / 6 Aylık
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
1) Şirket esas sözleşmesinde yer alan faaliyet alanları arasında Katılım Finans İlkelerine uygun olmayan faaliyet yer alıyor mu?
EVET
2) Şirket esas sözleşmesinde Katılım Finans İlkelerine uygun olmayan imtiyaz bulunuyor mu?
EVET
3) Şirketin Katılım Finans İlkelerine Uygun Olmayan Gelirlerinin Oranı (%) [ (3A+3B-3C) / 3D ] * 100
25,54
4) Şirketin Katılım Finans İlkelerine Uygun Olmayan Varlıklarının Tutarı (4E-4F)
1.277.151
5) Şirketin Katılım Finans İlkelerine Uygun Olmayan Borçlarının Tutarı (5H-5I)
1.436.480
1) Katılım Finans İlkelerine Uygun Olmayan Faaliyetlere İlişkin Esas Sözleşme Bilgileri
EVET / HAYIR
İLGİLİ ESAS SÖZLEŞME MADDESİNİN NUMARASI
1) Şirket esas sözleşmesinde Pay Senedi İhracı ve Alım-Satımı Standardı (Standart) madde 1.1'de sayılan faaliyetlerden herhangi birinin yapılabileceği yazıyor mu?
HAYIR
2) Şirket esas sözleşmesinde, faaliyetleri arasında Standart madde 1.1'de sayılan faaliyetlerden herhangi biri olan şirketlere ortak olunabileceği yazıyor mu?
EVET
3 - İlgili maddede faaliyet konusu sınırlanmaksızın çeşitli şirketlere ortak olunabileceği belirtildiğinden soru evet olarak cevaplanmıştır
3) Şirketin hakim ortak olarak %50'den fazlasına sahip olduğu bağlı ortaklıklarından (varsa) en az birisinin esas sözleşmesinde Standart madde 1.1'de sayılan faaliyetlerden herhangi birinin yapılabileceği yazıyor mu?
EVET
Yapı Kredi Bankası, Divan gibi bazı bağlı ortaklıklarımızın esas sözleşmelerinde bu nitelikte faaliyetlere atıf bulunmaktadır.
2) İmtiyazlı Pay ve İntifa Senedi Bilgileri
EVET / HAYIR
İLGİLİ ESAS SÖZLEŞME MADDESİNİN NUMARASI
1) Şirketin pay grupları arasında veya varsa intifa senetlerinde kar payı imtiyazı bulunuyor mu?
EVET
19
2) Şirketin pay grupları arasında veya varsa intifa senetlerinde tasfiye payı imtiyazı bulunuyor mu?
HAYIR
3) Katılım Finans İlkelerine Uygun Olmayan Gelirler (A+B-C)
A) HASILAT KALEMİNDE MUHASEBELEŞTİRİLMİŞ, KATILIM FİNANS İLKELERİNE UYGUN OLMAYAN FAALİYET GELİRLERİ
KALEM ADI
TUTAR
1.000.000 TL
2023 / 6 Aylık
Konsolide
1) Alkollü içki/gıda üretim ve ticaretine yönelik faaliyetlerden elde edilen ve "Hasılat" kaleminde muhasebeleştirilen toplam gelir.
0
2) Domuz mamullerinin üretim ve ticaretine yönelik faaliyetlerden elde edilen ve "Hasılat" kaleminde muhasebeleştirilen toplam gelir.
0
3) İçime yönelik tütün mamulleri üretim ve ticaretine yönelik faaliyetlerden elde edilen ve "Hasılat" kaleminde muhasebeleştirilen toplam gelir.
0
4) Kumar ve kumar hükmündeki faaliyetlerden elde edilen ve "Hasılat" kaleminde muhasebeleştirilen toplam gelir.
0
5) Katılım esaslı olanlar hariç finans sektörü faaliyetlerinden elde edilen ve "Hasılat" kaleminde muhasebeleştirilen toplam gelir.
117.764
6) Basın-yayın ve bu türden faaliyetlerin dağıtım ve pazarlama faaliyetlerinden elde edilen ve "Hasılat" kaleminde muhasebeleştirilen toplam gelir.
0
7) Otel işletmeciliği, turizm sektörü faaliyetleri, çeşitli eğlence ve organizasyon faaliyetlerinden elde edilen ve "Hasılat" kaleminde muhasebeleştirilen toplam gelir.
0
TOPLAM
117.764
B) İLGİLİ FİNANSAL TABLO KALEMLERİ
KALEM ADI
TUTAR
1.000.000 TL
2023 / 6 Aylık
Konsolide
1) Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14.823
2) Finansman Gelirleri
28.599
3) Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0
4) Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
405
5) Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
9.641
TOPLAM
53.468
C) B TABLOSUNDA SAYILAN FİNANSAL TABLO KALEMLERİNİN İÇİNDE YER ALAN VE KATILIM FİNANS İLKELERİNE UYGUN OLDUĞU VARSAYILAN GELİRLER
KALEM ADI
TUTAR
1.000.000 TL
2023 / 6 Aylık
Konsolide
1) Fiyat farkı gelirleri (B tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı)
0
2) Kur farkı gelirleri (B tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı)
29.628
3) Vade farkı gelirleri (B tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı)
1.924
4) Kur Korumalı Katılım hesapları dahil katılım esaslı kıymetlerden ve fonlardan elde edilen gelirler
0
5) SGK prim gelirleri
0
6) Katılım bankalarından alınan promosyon gelirleri
0
7) Müşteri peşinatları irad kaydı (B tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı)
0
8) Konusu kalmayan karşılıklar
730
9) Hizmet gelirleri (B tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı)
0
10) Kira ve bakım onarım gelirleri (B tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı)
88
11) Ardiye gelirleri (B tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı)
0
12) Tazminat ve gecikme ceza gelirleri
0
13) Sigorta hasar tazminat gelirleri
0
14) Dava gelirleri
0
15) Katılım Finans İlkelerine uygun faaliyet gösteren şirketlerden elde edilen temettü gelirleri
0
16) Yukarıdaki kalemlerde yer verilmeyen ancak Katılım Finans İlkelerine uygun sayılan diğer gelirlerin toplamı (B tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı)
0
TOPLAM
32.370
Yukarıdaki 16 numaralı madde için açıklama
Gelirlere İlişkin Ek Bilgi - Koç Holding konsolide gelirleri içinde, muhtelif bağlı ortaklıklarımızın faaliyetleri kapsamında içki ve tütün ürünleri satışı yapıldığından ayrıca otel işletmeciliği, eğlence ve organizasyon faaliyetleri yürütüldüğünden 3A numaralı bölümde belirtilen nitelikte sayılabilecek gelirler bulunmakla birlikte, bu gelirlerin tutarları konsolide büyüklüklerimiz içerisinde çok düşük olduğu gibi, söz konusu gelirler veri tabanımızda ayrıca takip edilmemektedir. Ayrıca, Koç Holding'in, Yapı Kredi Bankası'nı konsolide etmesi ve buna bağlı olarak katılım finans ilkelerine aykırı nitelikte faizli faaliyetlerinin yoğun olması sebebiyle belirtilen endeks katılım kriterlerini sağlaması mümkün olmadığından, minimal tutarda olan ve veri tabanımızda halihazırda mevcut olmayan bağlı ortaklıklarımızın bu gelirleri yukarıda 3A numaralı bölümdeki tablolarda ayrıca belirtilmemiştir. 3A numaralı bölümdeki ilgili tablonun altında açıklama alanı bulunmaması nedeniyle söz konusu bilgiler burada belirtilmiştir.
D) TOPLAM GELİRLER
KALEM ADI
TUTAR
1.000.000 TL
2023 / 6 Aylık
Konsolide
1) Hasılat
490.302
2) Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14.823
3) Finansman Gelirleri
28.599
4) Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
405
5) Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0
6) Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
9.641
TOPLAM
543.770
4) Katılım Finans İlkelerine Uygun Olmayan Varlıklar (E-F)
E) İLGİLİ FİNANSAL TABLO KALEMLERİ
KALEM ADI
TUTAR
1.000.000 TL
2023 / 6 Aylık
Konsolide
1) Nakit ve Nakit Benzerleri
212.434
2) Finansal Yatırımlar (Dönen ve Duran Varlıklarda Sınıflandırılanların Toplamı)
334.157
3) Türev Araçlar (Dönen ve Duran Varlıklarda Sınıflandırılanların Toplamı)
33.003
4) Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar (Dönen ve Duran Varlıklarda Sınıflandırılanların Toplamı)
761.430
5) Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
27.822
6) İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
0
TOPLAM
1.368.846
F) E TABLOSUNDA SAYILAN FİNANSAL TABLO KALEMLERİNİN İÇİNDE YER ALAN VE KATILIM FİNANS İLKELERİNE UYGUN OLDUĞU VARSAYILAN VARLIKLAR
KALEM ADI
TUTAR
1.000.000 TL
2023 / 6 Aylık
Konsolide
1) Çekler
554
2) Kasa
24.018
3) Vadesiz mevduat hesapları
60.080
4) Katılım esaslı yatırım araçlarındaki (kira sertifikası, sukuk, kur korumalı dahil katılım bankalarında tutulan hesaplar) tutarlar
0
5) Katılım Finans İlkelerine uygun faaliyet gösteren iştirakler ve bağlı ortaklıklardaki şirket payları
0
6) Kredi kartı alacakları
0
7) Yukarıdaki kalemlerde yer verilmeyen ancak Katılım Finans İlkelerine uygun sayılan diğer varlıkların toplamı (E tablosunda sayılan mali tablo kalemlerinde muhasebeleştirilmiş kısmı)
7.043
TOPLAM
91.695
Yukarıdaki 7 numaralı madde için açıklama
İlgili tutar bloke mevduatları içermektedir.
G) TOPLAM VARLIKLAR
KALEM ADI
TUTAR
1.000.000 TL
2023 / 6 Aylık
Konsolide
Toplam Varlıklar
1.999.205
5) Katılım Finans İlkelerine Uygun Olmayan Borçlar (H-I)
H) İLGİLİ FİNANSAL TABLO KALEMLERİ
KALEM ADI
TUTAR
1.000.000 TL
2023 / 6 Aylık
Konsolide
1) Kısa Vadeli Borçlanmalar
98.309
2) Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
136.564
3) Uzun Vadeli Borçlanmalar
194.102
4) Türev Araçlar (Kısa ve Uzun Vadeli Yükümlülüklerde Sınıflandırılanların Toplamı)
16.753
5) Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar (Kısa ve Uzun Vadeli Yükümlülüklerde Sınıflandırılanların Toplamı)
983.978
6) Diğer Borçlar (Kısa ve Uzun Vadeli Yükümlülüklerde Sınıflandırılanların Toplamı)
15.578
TOPLAM
1.445.284
I) H TABLOSUNDA SAYILAN FİNANSAL TABLO KALEMLERİNİN İÇİNDE YER ALAN VE KATILIM FİNANS İLKELERİNE UYGUN OLDUĞU VARSAYILAN BORÇLAR
KALEM ADI
TUTAR
1.000.000 TL
2023 / 6 Aylık
Konsolide
1) Kiralama işlemlerinden borçlar (Kısa ve ve Uzun Vadeli Yükümlülüklerde Sınıflandırılanların Toplamı)
6.937
2) Katılım bankalarından alınmış krediler
1.867
3) Kira sertifikası, sukuk vb. faizsiz finansal araçlarda yapılmış ihraçlar
0
4) Yukarıdaki kalemlerde yer verilmeyen ancak Katılım Finans İlkelerine uygun sayılan diğer borçların toplamı (H tablosunda sayılan mali tablo kalemlerinde muhasebeleştirilmiş kısmı)
0
TOPLAM
8.804
Yukarıdaki 4 numaralı madde için açıklama

Kredi Hesaplama