FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Uyum Durumu
Açıklama
Kamuya Açıklanan Bilgilere İlişkin Rapor Bilgisi (Sayfa numarası, internet sitesinde yer aldığı menü adı)
Evet
Kısmen
Hayır
İlgisiz
oda_SustainabilityComplianceReportAbstract|
Sürdürülebilirlik Uyum Raporu
oda_GeneralPrinciplesAbstract|http://www.mkk.com.tr/2015/role/CapsLockLabel
A. GENEL İLKELER
oda_StrategyPolicyGoalsSubAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A1. Strateji, Politika ve Hedefler
oda_EsgIssuesRisksOpportunitiesDeterminedByBoard|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından öncelikli çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (ÇSY) konuları, riskleri ve fırsatları belirlenmiştir.
X
Şirket bünyesinde departmanların süreçlerine yönelik risk çalışmaları yapılmakta olup çevresel, sosyal ve kurumsal çerçevede politikalar belirlemiştir. Söz konusu politikaların etkin bir biçimde uygulanması bakımından şirket içinde prosedürler geliştirilmiştir.
https://www.can2termik.com.tr/yatirimci-iliskileri/politikalarimiz
oda_EsgPoliciesCreatedDisclosedToPublicByBoard|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından ÇSY politikaları (Örn: Çevre Politikası, Enerji Politikası, İnsan Hakları ve Çalışan Politikası vb.) oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X
Şirket bünyesinde çevresel, sosyal ve kurumsal çerçevede politikalar belirlemiştir ve web sitesinde duyurulmuştur.
https://www.can2termik.com.tr/uploads/202201181359221104.pdF
oda_ShortAndLongTermTargetsSetWithinTheScopeOfEsgPoliciesDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A1.2. ÇSY politikaları kapsamında belirlenen kısa ve uzun vadeli hedefler kamuya açıklanmıştır.
X
Şirket tarafından konuyla ilgili çalışmalar devam etmektedir.
oda_ImplementationMonitoringSubAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A2. Uygulama/İzleme
oda_CommitteesUnitsResponsibleForImplementationOfEsgPoliciesAndSeniorOfficialsAndDutiesIdentified|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A2.1. ÇSY politikalarının yürütülmesinden sorumlu komiteler ve/veya birimler ile ÇSY konularıyla ilgili ortaklıktaki en üst düzey sorumlular ve görevleri belirlenerek kamuya açıklanmıştır.
X
Kurumsal Yönetimle ilgili; Riskin Erken Saptaması, Denetim ve Kurumsal Yönetim Komiteleri oluşturulmuş ve Kamuya açıklanmıştır.
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1094285
oda_ActivitiesCarriedOutByResponsibleCommitteeUnitReportedToTheBoardOfDirectors|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A2.1. Sorumlu komite ve/veya birim tarafından, politikalar kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler yıl içinde en az bir kez yönetim kuruluna raporlanmıştır.
X
Kurumsal Yönetimle ilgili Kurumsal Yönetim, Riskin Erken Saptaması ve Denetim Komite kararları alınmış ve faaliyet raporunda belirtilmiştir.
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/999388
oda_EsgTargetsImplementationAndActionPlansCreatedAndDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A2.2. ÇSY hedefleri doğrultusunda uygulama ve eylem planları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X
Eylem ve planlar üzerinde çalışmalar yapılmaktır.
oda_EsgKeyPerformanceIndicatorsAndLevelOfReachingTheseIndicatorsDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A2.3. ÇSY Kilit Performans Göstergeleri (KPG) ile söz konusu göstergelere yıllar bazında ulaşma düzeyi kamuya açıklanmıştır.
X
ÇSY Kilit Performans Göstergeleri (KPG) ve ilgili konulara yönelik çalışmalar devam etmektedir.
oda_ActivitiesToImproveSustainabilityPerformanceDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A2.4. İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlere yönelik sürdürülebilirlik performansını iyileştirici faaliyetler kamuya açıklanmıştır.
X
İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlere yönelik gerçekleştirilen, sürdürülebilirlik performansını iyileştirici inovasyon faaliyetlerine yönelik çalışmalar devam etmektedir.
oda_ReportingSubAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A3. Raporlama
oda_InformationAboutTheSustainabilityPerformanceTargetsAndActionsGivenInAnnualReports|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A3.1. Faaliyet raporlarında ortaklığın sürdürülebilirlik performansına, hedeflerine ve eylemlerine ilişkin bilgi anlaşılabilir, doğru ve yeterli bir şekilde verilmiştir.
X
Sürdürülebilirlik faaliyetlerine ilişkin bilgiler faaliyet raporu kapsamında açıklanmıştır.
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/999388
oda_InformationAboutActivitiesWhichAreRelatedToUnDevelopmentGoalsDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A3.2. Ortaklık tarafından, faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından hangileri ile ilişkili olduğuna ilişkin bilgi kamuya açıklanmıştır.
X
Faaliyetlerin Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'ndan hangileri ile ilişkili olduğu hakkında henüz bilgi paylaşımı yapılmamıştır.
oda_LawsuitsFiledConcludedAboutEsgIssuesMaterialInTermsOfEsgPoliciesWillSignificantlyAffectCompanyActivitiesDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A3.3. ÇSY konularında aleyhte açılan ve/veya sonuçlanan, ÇSY politikaları açısından önemli nitelikteki ve/veya faaliyetleri önemli ölçüde etkileyecek davalar kamuya açıklanmıştır.
X
ÇSY konularında aleyhte açılan ve/veya sonuçlanan, ÇSY politikaları açısından önemli nitelikteki ve/veya faaliyetleri önemli ölçüde etkileyecek davalar bulunmamaktadır.
oda_VerificationSubAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A4. Doğrulama
oda_CompanyKeyEsgPerformanceMetricsVerifiedByIndependentThirdpartyAndDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A4.1. Ortaklığın ÇSY Kilit Performans ölçümleri bağımsız üçüncü tarafça doğrulanmış ve kamuya açıklanmıştır.
X
Bu kapsamda bilgi paylaşımı yapılmamıştır.
oda_EnvironmentalPrinciplesAbstract|http://www.mkk.com.tr/2015/role/CapsLockLabel
B. ÇEVRESEL İLKELER
oda_PoliciesAndPracticesActionPlansEnvironmentalManagementSystemsAndProgramsDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B1. Ortaklık, çevre yönetimi alanındaki politika ve uygulamalarını, eylem planlarını, çevresel yönetim sistemlerini (ISO 14001 standardı ile bilinmektedir) ve programlarını kamuya açıklamıştır.
X
Şirketin çevre politikası bulunmakta olup, şirket web sitesinde yayınlanmaktadır. Çevre Yönetim Sistemimizin alt sistemlerinin yönetimi için talimatlar, prosedürler ve kontrol formları bulunmaktadır. Entegre Yönetim Sistemleri Kapsamında Çevre Yönetim Sistemimi ISO 14001 Sertifikası bulunmaktadır.
https://www.can2termik.com.tr/uploads/202205161822391104.pdf https://www.can2termik.com.tr/yatirimci-iliskileri/sertifikalarimiz
oda_EnvironmentalReportsDisclosedToThePublicInculidingScopeReportingPeriodReportingDateAndLimitationsAboutReportingConditions|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B2. Çevre yönetimine ilişkin bilgilerin verilmesinde hazırlanan çevresel raporlara ilişkin olarak raporun kapsamı, raporlama dönemi, raporlama tarihi, raporlama koşulları ile ilgili kısıtlar kamuya açıklanmıştır.
X
Faaliyet Raporunda ilgili uyum dokümanı paylaşılmıştır. Süreci geliştirmeye yönelik çalışmalar devam etmektedir.
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/999388
oda_EnvironmentalTargetsWithinTheScopeOfPerformanceIncentiveSystemsWhichIncludedInTheRewardingCriteriaDisclosedOnTheBasisOfStakeholders|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B4. Menfaat sahipleri (Yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve çalışanlar gibi) bazında performans teşvik sistemleri kapsamında ödüllendirme kriterlerine dahil edilen çevresel hedefler kamuya açıklanmıştır.
X
Hedeflerin gerçekleştirilmesi de dâhil olmak üzere, çevresel konuların yönetimi kapsamında çalışanlara sunulan teşviklere çalışmalar devam etmektedir.
oda_HowPrioritisedEnvironmentalIssuesIntegratedIntoBusinessObjectivesStrategiesDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B5. Öncelikli olarak belirlenen çevresel sorunların iş hedeflerine ve stratejilerine nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.
X
Çevresel faaliyetlerimiz verimlilik ilkesine bağlı kalarak ve tüm hedeflerimizle paralel şekilde uygulanmakta olup süreç planlamaları çevreye olan etkiyi en az düzeyde tutacak şekilde yapılmaktadır.
https://www.can2termik.com.tr/uploads/202201181359221104.pdf https://www.can2termik.com.tr/uploads/202205161822391104.pdf
oda_HowEnvironmentalIssuesManagedIntegratedIntoBusinessObjectivesStrategiesByTheCompanysValueChainIncludingOperationalProcessSuppliersCustomersDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B7. Operasyon süreci dahil ortaklık değer zinciri boyunca tedarikçi ve müşterileri de kapsayacak şekilde çevresel konuların nasıl yönetildiği, iş hedeflerine ve stratejilere nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.
X
Çevresel faaliyetlerimiz verimlilik ilkesine bağlı kalarak ve tüm hedeflerimizle paralel şekilde uygulanmakta olup süreç planlamaları çevreye olan etkiyi en az düzeyde tutacak şekilde yapılmaktadır.
oda_WhetherCompanyInvolvedEnvironmentalRelatedOrganizationsNonGovernmentalOrganizationsPolicyMakingProcessesCollabrationsDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B8. Çevre konusunda ilgili kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarının politika oluşturma süreçlerine dahil olunup olunmadığı ve bu kurum ve kuruluşlarla yapılan iş birlikleri kamuya açıklanmıştır.
X
Çevresel konularda politika oluşturma süreçlerine doğrudan dahil olunmamakla birlikte ulusal politikalarla uyumlu hareket edilmektedir.
oda_CompanyComparativelyReportedInformationEnvironmentalImpactsWithinEnvironmentalIndicatorsPeriodically|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B9. Çevresel göstergeler (Sera gazı emisyonları (Kapsam-1 (Doğrudan), Kapsam-2 (Enerji dolaylı), Kapsam-3 (Diğer dolaylı), hava kalitesi, enerji yönetimi, su ve atık su yönetimi, atık yönetimi, biyoçeşitlilik etkileri)) ışığında çevresel etkileri ile ilgili bilgileri dönemsel olarak karşılaştırılabilir bir şekilde kamuya açıklanmıştır.
X
Çevresel göstergeler olan Sera Gazı Emisyonları, atık su, hava kalitesi ve atık yönetimi ile ilgili veriler toplanmakta, izlenmekte ve raporlanmaktadır.
oda_DetailsOfTheStandardProtocolMethodologyBaselineYearUsedCollectCalculateDataDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B10. Verileri toplamak ve hesaplamak için kullanılan standart, protokol, metodoloji ve baz yıl ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.
X
Üretimin başladığı yıl baz yıl olarak kabul edilmiştir. Verileri toplamak için mevzuatın belirlediği yöntemler kullanılmaktadır.
oda_IncreaseDecreaseEnvironmentalIndicatorsComparativelyDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B11. Önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak rapor yılı için çevresel göstergelerinin artış veya azalışı kamuya açıklanmıştır.
X
Önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak çevresel göstergelerin durumuna yönelik çalışmalar yapılmaktadır.
oda_ShortLongTermTargetsReducingEnvironmentalImpactsDeterminedTheProgressComparedToPreviousYearsDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B12. Çevresel etkilerini azaltmak için kısa ve uzun vadeli hedefler belirlenmiş, bu hedefler ve geçmiş yıllarda belirlenen hedeflere göre ilerleme durumu kamuya açıklanmıştır.
X
Bu kapsamda bir açıklama yapılmamıştır.
oda_StrategyCombatClimateCrisisCreatedPlannedActionsDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B13. İklim krizi ile mücadele stratejisi oluşturulmuş ve planlanan eylemler kamuya açıklanmıştır.
X
İklim değişikliği ile mücadele kapsamındaki çalışmalar takip edilmekte olup bu konuda Avrupa Birliği tarafından yayınlanan Uygulanabilir En İyi Teknikler Referans Dokümanları ile uyumlu olarak devam etmektedir.
oda_ProgramsProceduresToPreventMinimizePotentialNegativeImpactOfProductsServicesOnTheEnvironmentEstablishedAndDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B14. Ürünler ve/veya hizmetlerin çevreye potansiyel olumsuz etkisini önlemek veya bu etkileri minimuma indirmek amacıyla program ya da prosedürler oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X
Mevzuatın ön gördüğü şekilde şirket içinde programlar dahilinde çalışmalar yapılmaktadır.
oda_ActionsToReduceGreenhouseGasEmissionsOfThirdPartiesCarriedOutAndDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B14. Üçüncü tarafların (örn. tedarikçi, alt yüklenici, bayi vb.) sera gazı emisyon miktarlarında azaltım sağlamaya yönelik aksiyonlar alınmış ve bu aksiyonlar kamuya açıklanmıştır.
X
3. Tarafların sera gazı emisyonlarının azaltımına yönelik değerlendirme çalışmaları devam etmektedir.
oda_EnvironmentalBenefitsGainsCostSavingsOfInitiativesProjectsAimsReducingEnvironmentalImpactsDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B15. Çevresel etkileri azaltmaya yönelik girişim ve projelerin sağladığı çevresel fayda/kazanç ve maliyet tasarrufları kamuya açıklanmıştır.
X
Elektrik enerjisi üretimi sonucu oluşan atıklarının bertaraf edilmesi yerine alternatif ham madde olarak kullanımına yönelik ürün belgeleri alınmıştır. Bu sayede atıklar ürün olarak değerlendirilmektedir.
oda_DataRelatedToEnergyConsumptionDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B16. Enerji tüketimi (doğal gaz, motorin, benzin, LPG, kömür, elektrik, ısıtma, soğutma vb.) verileri Kapsam-1 ve Kapsam-2 olarak kamuya açıklanmıştır.
X
Toplam enerji tüketim verileri yıllık olarak takip edilmekte ve şirket içinde raporlanmaktadır.
oda_InformationRelatedToProductionOfElectricityHeatSteamCoolingDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B17. Raporlama yılında üretilen elektrik, ısı, buhar ve soğutma hakkında kamuya açıklama yapılmıştır.
X
Elektrik, Doğalgaz ve su tüketimleri yıllık olarak şirket içinde raporlanmaktadır.
oda_StudiesRelatedToIncreaseUseOfRenewableEnergyAndTransitionToZeroLowCarbonElectricityConductedAndDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B18. Yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, sıfır veya düşük karbonlu elektriğe geçiş konusunda çalışmalar yapılmış ve kamuya açıklanmıştır.
X
oda_RenewableEnergyProductionAndUsageDataPubliclyDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B19. Yenilenebilir enerji üretim ve kullanım verileri kamuya açıklanmıştır.
X
oda_CompanyConductedProjectsAboutEnergyEfficiencyAndAmountOfReductionOnEnergyConsumptionEmissionAchievedDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B20. Enerji verimliliği projeleri yapılmış ve enerji verimliliği projeleri sayesinde elde edilen enerji tüketim ve emisyon azaltım miktarı kamuya açıklanmıştır.
X
Enerji verimliği projeleri kapsamındaki çalışmalarda sayesinde elde edilen enerji tüketim ve emisyon azaltım miktarı açıklanmasına yönelik çalışmalar devam devam etmektedir.
oda_WaterConsumptionTheAmountProceduresSourcesOfRecycledAndDischargedWaterFromUndergroundOrAboveGroundDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B21. Su tüketimi, varsa yer altından veya yer üstünden çekilen, geri dönüştürülen ve deşarj edilen su miktarları, kaynakları ve prosedürleri kamuya açıklanmıştır.
X
Faaliyetlerimizde kullanılan doğal kaynaklar günlük bazda takip edilmektedir. Buna bağlı olarak aylık dönemlerde raporlar oluşturulmaktadır.
oda_InformationRelatedCompanysOperationsActivitiesAreIncludedInCarbonPricingSystemDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B22. Operasyonlar veya faaliyetlerinin herhangi bir karbon fiyatlandırma sistemine (Emisyon Ticaret Sistemi, Cap & Trade veya Karbon Vergisi) dâhil olup olmadığı kamuya açıklanmıştır.
X
Karbon fiyatlandırma sistemine dahil olunmadığı için açıklanmamıştır.
oda_InformationRelatedToAccumulatedPurchasedCarbonCreditDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B23. Raporlama döneminde biriken veya satın alınan karbon kredisi bilgisi kamuya açıklanmıştır.
X
Karbon fiyatlandırma sistemine dahil olunmadığı için biriken veya satın alınan karbon kredisi bulunmamaktadır.
oda_IfCarbonPricingAppliedDetailsDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B24. Ortaklık içerisinde karbon fiyatlandırması uygulanıyor ise ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.
X
Karbon fiyatlandırma sistemine dahil olunmadığı için biriken veya satın alınan karbon kredisi bulunmamaktadır.
oda_ThePlatformsWhereTheCompanyDisclosesEnvironmentalInformationDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B25. Ortaklığın çevresel bilgilerini açıkladığı platformlar kamuya açıklanmıştır.
X
Çevresel bilgilerimiz Çevre Kanunu gereğince Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile paylaşılmaktadır.
oda_SocialPrinciplesAbstract|http://www.mkk.com.tr/2015/role/CapsLockLabel
C. SOSYAL İLKELER
oda_HumanRightsEmployeeRightsSubAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları
oda_InstitutionalHumanRightsAndEmployeeRightsPolicyEstablishedThePolicyAndTheOfficalsDeterminedDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.1. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Türkiye’nin onayladığı ILO Sözleşmeleri ve diğer ilgili mevzuatı kapsayacak şekilde Kurumsal İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası oluşturulmuş, politikanın uygulanmasıyla ilgili sorumlular belirlenmiş ve politika ile sorumlular kamuya açıklanmıştır.
X
İnsan Kaynakları Politikası ve Etik ilke ve Kurullar Belirlenmiş ve şirket web sitesinde yayınlanmıştır. Bu alanda çalışmalar devam etmektedir.
https://www.can2termik.com.tr/insan-kaynaklari
oda_EmployeeRightsPolicyIncludesFairWorkforceImprovementOfWorkingStandardsWomenEmploymentAndInclusivity|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.2. Tedarik ve değer zinciri etkileri de gözetilerek adil iş gücü, çalışma standartlarının iyileştirilmesi, kadın istihdamı ve kapsayıcılık konularına (cinsiyet, ırk, din, dil, medeni durum, etnik kimlik, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, ailevi sorumluluklar, sendikal faaliyetler, siyasi görüş, engellilik, sosyal ve kültürel farklılıklar vb. konularda ayrım yapılmaması gibi) çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.
X
Şirketin İnsan Kaynakları politikasında ve Etik ilke ve Kurallar çerçevesinde Şirket cinsiyet, dil, din, ırk, medeni hal, siyasi görüş, yaş, engellilik vb. her türden ayrımcılığa izin verilmemektedir.
https://www.can2termik.com.tr/insan-kaynaklari
oda_MeasuresTakenForMinorityRightsEqualityOfOpportunityOrTheOnesSensitiveAboutCertainEconomicEnvironmentalSocialFactorsAlongTheSupplyChainDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.3. Belirli ekonomik, çevresel, toplumsal faktörlere duyarlı kesimlerin (düşük gelirli kesimler, kadınlar vb.) veya azınlık haklarının/fırsat eşitliğinin gözetilmesi konusunda değer zinciri boyunca alınan önlemler kamuya açıklanmıştır.
X
İşletmelerimiz bazında istihdam edilen kadın çalışan sayısını her geçen yıl arttırmak işe alım hedeflerimiz arasında yer almaktadır. İşe alım süreçlerinde, pozitif ayrımcılık ilkesi kapsamında, değerlendirilen toplam aday sayısı içerisinde kadın aday oranı gözetilmektedir. Her bir işletmemizde engelli istihdamı desteklenmekte ve güncel olarak yasal çerçevede uyumu gözetilmektedir. Engelli çalışan adaylarının başvuru süreci detaylıca incelenmekte ve engellilik durumuna en uygun işe yönlendirilmesi sağlanarak istihdamı gerçekleştirilmektedir.
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/999388
oda_DevelopmentsRegardingPreventiveCorrectivePracticesAgainstDiscriminationInequalityHumanRightsViolationsForcedChildLaborDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.4. Ayrımcılığı, eşitsizliği, insan hakları ihlallerini, zorla çalıştırmayı ve çocuk işçi çalıştırılmasını önleyici ve düzeltici uygulamalara ilişkin gelişmeler kamuya açıklanmıştır.
X
Bu kapsamda şiddet, taciz ve psikolojik yıldırmaya (mobbing) izin verilmemektedir. Aynı zamanda Şirketin disiplin yönetmeliği ve benzeri iç prosedürler ve kanun çerçevesi kapsamında çalışma huzurunu bozacak her türden davranışın engellenmesine ilişkin gerekli önlemler alınmaktadır. Aynı zamanda şirket içi prosedürler ve iş sözleşmelerinde yer alan maddelerin bu kapsamda yasal sürece uygunluğu sağlanmaktadır.
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/999388
oda_EmployeeRightPolicyIncludesInvestmentsInEmployeesCompensationFringeBenefitsRightToUnionizeWorkLifeBalanceSolutionsTalentManagement|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.5. Çalışanlara yapılan yatırım (eğitim, gelişim politikaları), tazminat, tanınan yan haklar, sendikalaşma hakkı, iş/hayat dengesi çözümleri ve yetenek yönetim konularına çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.
X
Şirket eğitim ve gelişim ihtiyaçlarına yönelik faaliyetlerini hayata geçirirken, tüm çalışanlarının mesleki ve bireysel gelişimi öncelikli hedefleri arasında yer vermektedir. Aynı zamanda performans ve yetkinlik değerlendirme sistemleriyle geri bildirim kültürünün organizasyonda yaşatılmasını desteklemektedir. Her seviyede görev alan çalışanların fonksiyonel bazda mesleki gelişim eğitimleri, saha çalışanları için ise başta iş güvenliği olmak üzere teknik gelişim eğitimlerine katılması sağlanarak mesleki yeterlilikleri desteklenmektedir. Ayrıca tüm çalışanların uzmanlık alanlarıyla ilgili etkinliklere katılımı sağlanarak, mesleki farkındalığın da desteklenmesi amaçlanmaktadır. Bu alanda çalışmalar devam etmektedir.
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/999388 https://www.can2termik.com.tr/insan-kaynaklari
oda_MechanismForEmployeeComplaintsAndResolutionOfDisputesEstablishedRelatedSolutionProcessesDetermined|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.5. Çalışan şikâyetleri ve anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin mekanizmalar oluşturularak uyuşmazlık çözüm süreçleri belirlenmiştir.
X
Şirketin Disiplin Prosedüründe yer almaktadır.
oda_ActivitiesCarriedOutWithinTheReportingPeriodRelatedToEnsureEmployeeSatisfactionDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.5. Çalışan memnuniyetinin sağlanmasına yönelik olarak raporlanan dönem içinde yapılan faaliyetler kamuya açıklanmıştır.
X
Çalışan bağlılığı ve memnuniyeti kapsamında 2022 yılında anket uygulaması üzerinden değerlendirme kriterleri üzerinden çalışan değerlendirmeleri toplanmıştır. Objektif kriterler üzerinden değerlendirilen anket sonuçlarına ilişkin aksiyonların bir kısmı 2022 yılında gerçekleştirilmiş bir kısmı ise 2023 yılında değerlendirilmek üzere planlanmıştır.
oda_TheOccupationalHealthAndSafetyPoliciesEstablishedDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.6. İş sağlığı ve güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X
Şirketlerimizde, insan kaynakları politikalarının uygulanmasındaki temel amaç çalışanın iyilik halinin ve refahının desteklenmesidir. Bu kapsamda çevremizin, çalışanlarımızın ve ailelerinin sağlığı ön planda tutulmaktadır. Çalışanlarımızın görevlerini güven ortamında icra etmeleri için her türden İş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınması ve kurallara eksiksiz uyulması önem taşımaktadır. İşletmelerimiz kapsamında kurulan iş sağlığı ve güvenliği kurulları kapsamında iş kazaları istatistikleri açıklanır ve değerlendirilir. Disiplin Prosedürü içerisinde yer alan “İş Sağlığı & Güvenliği ve Çevre Prosedürü” kapsamında ise tedbirlere aykırılık niteliği taşıyan tüm davranışlar belirlenmiştir.
https://www.can2termik.com.tr/insan-kaynaklari https://www.can2termik.com.tr/yatirimci-iliskileri/sertifikalarimiz
oda_MeasuresTakenForProtectingHealthPreventingOccupationalAccidentStatisticsDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.6. İş kazalarını önleme ve sağlığın korunması amacıyla alınan önlemler ve kaza istatistikleri kamuya açıklanmıştır.
X
Çalışanlarımızın görevlerini güven ortamında icra etmeleri için her türden İş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınması ve kurallara eksiksiz uyulması önem taşımaktadır. İşletmelerimiz kapsamında kurulan iş sağlığı ve güvenliği kurulları kapsamında iş kazaları istatistikleri açıklanır ve değerlendirilir.
https://www.can2termik.com.tr/yatirimci-iliskileri/sertifikalarimiz
oda_PersonalDataProtectionAndDataSecurityPoliciesEstablishedAndDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.7. Kişisel verilerin korunması ve veri güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X
Kişisel verilerin korunması hakkında hem çalışan boyutunda hem de şirketimizle iletişimde bulunan üçüncü tarafları kapsayan bir KVKK politikası yayınlanmıştır. Özellikle insan kaynakları boyutunda ilgili süreç kapsamlı şekilde ele alınmıştır. Aynı zamanda veri güvenliğine ilişkin alınan hazırlanan politika ve uygulamalar denetlenerek, ISO 27001 Bilgi Güvenliği kapsamında sertifikalandırılmıştır.
https://www.can2termik.com.tr/yatirimci-iliskileri/sertifikalarimiz
oda_EthicsPolicyEstablishedAndDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.8. Etik politikası oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X
Şirket etik kuralları yazılı olarak hazırlanmış ve çalışanların bilgisine sunulmuştur. Bu kapsamda: Dürüstlük, Ayrımcılık, Gizlilik, Çıkar Çatışması Durumlarının Önlenmesi vb. konu başlıkları etik kurallar çerçevesinde ele alınmış ve web sitesinde yayınlanmıştır.
https://www.can2termik.com.tr/insan-kaynaklari/etik-kurallar
oda_StudiesRelatedToSocialInvestmentSocialResponsibilityFinansalInclusivityAccessToFinanceExplained|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.9. Toplumsal yatırım, sosyal sorumluluk, finansal kapsayıcılık ve finansmana erişim kapsamındaki çalışmalar açıklanmıştır.
oda_InformativeMeetingsTrainingProgramsRelatedToEsgPoliciesPracticesOrganized|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.10. Çalışanlara ÇSY politikaları ve uygulamaları konusunda bilgilendirme toplantıları ve eğitim programları düzenlenmiştir.
X
Çalışanlar için eğitimler düzenlenmektedir.
oda_StakeholdersInternationalStandardsInitiativesSubAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C2. Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnisiyatifler
oda_CustomerSatisfactionPolicyRegardingTheManagementAndResolutionOfCustomerComplaintPreparedDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C2.1. Müşteri şikâyetlerinin yönetimi ve çözümüne ilişkin müşteri memnuniyeti politikası düzenlenmiş ve kamuya açıklanmıştır.
X
Müşteri şikayetlerinin yönetimi ve çözümüne ilişkin EPDK tarafından sağlanan raporlamalar bulunmaktadır.
oda_InformationAboutTheCommunicationWithStakeholdersDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C2.2. Paydaşlarla yürütülen iletişim (hangi paydaş, konu ve sıklık) hakkında bilgiler kamuya açıklanmıştır.
X
Hangi paydaşlarla, hangi amaçla, ne konuda ve ne sıklıkla iletişime geçildiği ile sürdürülebilirlik faaliyetlerinde kaydedilen gelişmelere yönelik çalışmalar devam etmektedir
oda_TheInternationalReportingStandardsThatAdoptedInReportingExplained|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C2.3. Raporlamalarda benimsenen uluslararası raporlama standartları açıklanmıştır.
X
Benimsenen uluslararası raporlama standartları henüz bulunmamaktadır ve çalışmalara başlanması hedeflenmektedir.
oda_PrinciplesAdoptedRegardingSustainabilitySignatoryOrMemberInternationalOrganizationsCommitteesPrinciplesDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C2.4. Sürdürülebilirlik ile ilgili benimsenen prensipler, imzacı veya üye olunan uluslararası kuruluş, komite ve ilkeler kamuya açıklanmıştır.
X
Bu kapsamda kamuya açıklanan bir bilgi bulunmamaktadır.
oda_ImprovementsMadeStudiesCarriedOutToBeIncludedInTheSustainabilityIndicesOfBorsaIstanbulAndInternationalIndex|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C2.5. Borsa İstanbul’un ve/veya uluslararası endeks sağlayıcıların sürdürülebilirlik endekslerinde yer almak için geliştirmelerde bulunulmuş, çalışmalar yürütülmüştür.
X
Konu ile ilgili çalışmalar yapılmaktadır.
oda_CorporateGovernancePrinciplesAbstract|http://www.mkk.com.tr/2015/role/CapsLockLabel
D. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ
oda_OpinionsOfStakeholdersSoughtInTheDeterminationOfMeasuresAndStrategiesRelatedToSustainability|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
D1. Sürdürülebilirlik alanındaki tedbirler ve stratejilerin belirlenmesinde menfaat sahiplerinin görüşlerine başvurulmuştur.
X
Sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında bir çalışma grubu oluşturulmuştur.
oda_SocialResponsibilityProjectsAwarenessActivitiesTrainingsCarriedOutToRaiseAwarenessAboutSustainability|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
D2. Sosyal sorumluluk projeleri, farkındalık etkinlikleri ve eğitimler ile sürdürülebilirlik konusu ve bunun önemi hakkında farkındalığın artırılması konusunda çalışmalar yapılmıştır.
X
Sosyal sorumluluk projeleri ve farkındalık çalışmaları iç iletişim faaliyetleri ile entegre edilerek gerçekleştirilmektedir. Bu alanda çalışmalar devam etmektedir.

Kredi Hesaplama