FİNANS

Özet Bilgi
Sermaye Artırımında Yeni Pay Alma Haklarını Kullanma Süresi ve ISIN Kodu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Düzeltme Nedeni
Sermaye Artırımında Yeni Pay Alma Haklarını Kullanma Süresi ve ISIN Kodu
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
19.09.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
300.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
75.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
150.000.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
Rüçhan ISIN Kodu
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
DERHL, TREDDST00017
75.000.000
75.000.000,000
100,00000
1,00
DERHL, TREDDST00017
Nâma
DERHL(RÜÇHAN), TRRDDST00019
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM
75.000.000
75.000.000,000
100,00000
Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama
Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satılamayan kalan paylar olması halinde, Cemal Güzelci'nin satın alma taahhüdü bulunmaktadır.
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi
05.10.2023
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi
19.10.2023
Para Birimi
TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No
6
SPK Başvuru Tarihi
12.04.2023
SPK Başvuru Sonucu
Onay
SPK Onay Tarihi
28.09.2023
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği
Kaydi Pay
Ödeme Tarihi
09.10.2023 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi
06.10.2023 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 300.000.000,-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 75.000.000,-TL olan çıkarılmış sermayesinin 75.000.000,-TL nakden artırmak suretiyle 150.000.000,-TL'ye çıkarılması nedeniyle çıkarılacak toplam 75.000.000,-TL nominal değerli paylarının ihraç ve halka arzına ilişkin olarak hazırlanan izahname, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun 02.10.2023 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-42822 sayılı yazısı ile onaylandığı tararafımıza bildirilmişti.

SPK tarafından onaylanan sermaye artırımına ilişkin izahname 02.10.2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Şirketimizin internet sitesinde (www.derluks.com.tr) ve halka arzda satışa aracılık edecek İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin internet sitesinde (www.integralyatirim.com.tr) yayımlanmıştır.

Mevcut pay sahipleri, yeni pay alma haklarını 1 TL nominal değerli pay için 1 TL nominal değer üzerinden kullanacaklardır. Yeni pay alma hakları (Rüçhan Hakkı) İzahname'de belirtilen esaslara uygun olarak 05.10.2023 ile 19.10.2023 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılacaktır.

Tasarruf sahiplerine satışta Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-5.2 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği'nde yer alan "Borsa'da Satış" yöntemi kullanılacaktır. Bu sermaye artırımında pay almak suretiyle ortak olmak isteyen tasarruf sahiplerinin satış süresi içinde BİST'te işlem yapmaya yetkili Kurumlardan birine başvurmaları gerekmektedir.

Pay sahiplerinin çıkarılmış sermayedeki mevcut paylarına göre %100 oranında yeni pay alma hakları vardır. Yeni pay alma hakkını kullanmak istemeyen ortaklarımız bu haklarını yeni pay alma hakkı süresi içinde satabilirler. Yeni pay alma (rüçhan) hakkının alınıp satılabilmesi için Borsa tarafından Rüçhan Hakkı Kupon Pazarı açılarak KAP'ta duyurulur. Rüçhan hakkı kupon pazarının açılış günü rüçhan hakkı kullanımının başlangıç günüdür. Rüçhan hakkı kupon pazarının kapanış (son işlem) günü ise rüçhan hakkı kullanma süresi sonundan önceki beşinci iş günüdür. Yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkının) kullanımında bir payın nominal değeri 1 TL olup, 1 TL üzerinden satışa sunulacaktır.

Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan paylar 2 (iki) işgünü süreyle BİAŞ'ta satışa sunulacaktır.

Şirket Ortaklarının Taahhüdü

Şirket ortaklarından Cemal Güzelci, sahip olduğu paylar karşılığında yeni pay alma haklarının tamamını kullanacağını kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

Yeni pay alma haklarının kullanılması ve kalan payların Borsa'da halka arzından sonra kalan pay olması halinde, söz konusu payların Borsa'da satış süresinin bitişini takip eden 3 (üç) iş günü içinde Borsa İstanbul birincil piyasada oluşacak satış fiyatlarının ortalamasından aşağı olmamak üzere, bedelleri tam olarak ve nakden ödenerek satın alınacağı Cemal Güzelci tarafından kabul, beyan ve taahhüt edilmiştir.

Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunarız.

Kredi Hesaplama