FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_GeneralExplanationAbstract|
Genel Açıklama
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin 10.10.2023 tarihli ve 2023/28 sayılı Yönetim Kurulu Kararının KAP'ta Duyurulması Hakkında    

Şirketimiz, Esas Sözleşmesinin "Sermaye"  başlıklı 8.  (sekizinci) maddesinin EK'li şekilde tadil edilerek, Şirketimizin  70.000.000.-TL (YetmişmilyonTürkLirası) olan kayıtlı sermaye tavanı içinde, Şirket çıkarılmış sermayesinin, 14.000.000.-TL  (OndörtmilyonTürk Lirası)'ndan 30.000.000.-TL  (OtuzmilyonTürk Lirası)'na artırılmasına ilişkin Şirket  talebi, Sermaye  Piyasası Kurulu Kurumsal Yatırımcılar Dairesi Başkanlığı'nın 31.10.2023 tarih ve E-12233903-350.05.01-44331 sayılı yazısı ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından olumlu karşılanmıştır.    Şirketin artırılan 16.000.000,00.-TL (OnaltımilyonTürkLirası) tutarındaki sermayeyi temsilen beheri 1,00.-TL (BirTürkLirası) değerindeki  16.000.000 (Onaltımilyon) adet nama yazılı,  primsiz ve imtiyazsız 16.000.000 (Onaltımilyon)  adet paya karşılık gelen  16.000.000 (Onaltımilyon TürkLirası)  tutarındaki sermayenin tamamı  Şirket'imizin tek pay sahibi KIZILAY YATIRIM  HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ tarafından  muvazaadan ari olarak nakden ve tamamen  taahhüt edilmekte olup rüçhan haklarına ilişkin bir sınırlama bulunmamaktadır. Konuya ilişkin Şirket'in 2023/28 sayılı 10.10.2023 tarihli Yönetim  Kurulu kararı ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin  "Sermaye" başlıklı  8. (sekizinci) maddesinin tadil tasarısı şekli  ekte sunulmaktadır.   

Saygılarımızla,

EK: 10.10.2023 tarihli ve 2023/28 sayılı Yönetim Kurulu kararı ve eki tadil tasarısı    

Kredi Hesaplama