anadolu hayat emek. - anhyt - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • CARİ VARLIKLAR 33.315.528.054,00
 • NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR 793.507.458,00
 • Kasa 1.400,00
 • Alınan Çekler 0,00
 • Bankalar 573.776.108,00
 • Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) 0,00
 • Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları 219.729.950,00
 • Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 0,00
 • FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR 3.723.009.855,00
 • Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 922.252.978,00
 • Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar 0,00
 • Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 235.006.846,00
 • Krediler 66.518.684,00
 • Krediler Karşılığı (-) 0,00
 • Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar 2.505.447.768,00
 • Şirket Hissesi 0,00
 • Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) -6.216.421,00
 • ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR 28.606.523.835,00
 • Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 65.320.007,00
 • Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) -5.002.574,00
 • Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) 0,00
 • Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 0,00
 • Sigortalılara Krediler (İkrazlar) 56.153.783,00
 • Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-) 0,00
 • Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar 28.490.052.619,00
 • Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar 117.996,00
 • Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) -117.996,00
 • İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR 76.877,00
 • Ortaklardan Alacaklar 0,00
 • İştiraklerden Alacaklar 0,00
 • Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 0,00
 • Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar 0,00
 • Personelden Alacaklar 76.877,00
 • Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-) 0,00
 • İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar 0,00
 • İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 0,00
 • DİĞER ALACAKLAR 145.811.867,00
 • Finansal Kiralama Alacakları 0,00
 • Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) 0,00
 • Verilen Depozito ve Teminatlar 188.973,00
 • Diğer Çeşitli Alacaklar 145.622.894,00
 • Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-) 0,00
 • Şüpheli Diğer Alacaklar 0,00
 • Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) 0,00
 • GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI 46.573.636,00
 • Ertelenmiş Üretim Giderleri 28.582.558,00
 • Tahakkuk Etmiş Faiz Ve Kira Gelirleri 252.021,00
 • Gelir Tahakkukları 0,00
 • Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler 17.739.057,00
 • DİĞER CARİ VARLIKLAR 24.526,00
 • Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar 0,00
 • Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar 8.444,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlıkları 0,00
 • İş Avansları 16.082,00
 • Personele Verilen Avanslar 0,00
 • Sayım Ve Tesellüm Noksanları 0,00
 • Diğer Çeşitli Cari Varlıklar 0,00
 • Diğer Cari Varlıklar Karşılığı (-) 0,00
 • CARİ VARLIKLAR TOPLAMI 0,00
 • CARİ OLMAYAN VARLIKLAR 0,00
 • ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR 0,00
 • Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) 0,00
 • Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) 0,00
 • Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 0,00
 • Sigortalılara Krediler (İkrazlar) 0,00
 • Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-) 0,00
 • Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar 0,00
 • Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 0,00
 • İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR 0,00
 • Ortaklardan Alacaklar 0,00
 • İştiraklerden Alacaklar 0,00
 • Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 0,00
 • Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar 0,00
 • Personelden Alacaklar 0,00
 • Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-) 0,00
 • İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar 0,00
 • İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 0,00
 • DİĞER ALACAKLAR 0,00
 • Finansal Kiralama Alacakları 0,00
 • Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) 0,00
 • Verilen Depozito Ve Teminatlar 0,00
 • Diğer Çeşitli Alacaklar 0,00
 • Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-) 0,00
 • Şüpheli Diğer Alacaklar 0,00
 • Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) 0,00
 • FİNANSAL VARLIKLAR 12.762.193,00
 • Bağlı Menkul Kıymetler 0,00
 • İştirakler 12.762.193,00
 • İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) 0,00
 • Bağlı Ortaklıklar 0,00
 • Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-) 0,00
 • Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler 0,00
 • Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-) 0,00
 • Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 0,00
 • Diğer Finansal Varlıklar 0,00
 • Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 0,00
 • MADDİ VARLIKLAR 238.685.742,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 152.431.895,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 0,00
 • Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller 4.700.000,00
 • Makine Ve Teçhizatlar 56.714.913,00
 • Demirbaş Ve Tesisatlar 6.240.876,00
 • Motorlu Taşıtlar 592.474,00
 • Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil) 14.650.916,00
 • Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar 67.110.599,00
 • Birikmiş Amortismanlar (-) -63.755.931,00
 • Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil) 0,00
 • MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR 18.751.461,00
 • Haklar 101.134.248,00
 • Şerefiye 0,00
 • Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler 0,00
 • Araştırma Ve Geliştirme Giderleri 0,00
 • Diğer Maddi Olmayan Varlıklar 0,00
 • Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-) -82.382.787,00
 • Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar 0,00
 • GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI 6.061.189,00
 • Ertelenmiş Üretim Giderleri 0,00
 • Gelir Tahakkukları 0,00
 • Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler 6.061.189,00
 • DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR 3.051.423,00
 • Efektif Yabancı Para Hesapları 0,00
 • Döviz Hesapları 0,00
 • Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar 0,00
 • Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlıkları 3.051.423,00
 • Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar 0,00
 • Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-) 0,00
 • Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-) 0,00
 • CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI 279.312.008,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 33.594.840.062,00
 • YÜKÜMLÜLÜKLER 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 0,00
 • FİNANSAL BORÇLAR 4.803.018,00
 • Kredi Kuruluşlarına Borçlar 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 15.462.897,00
 • Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) -10.659.879,00
 • Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri Ve Faizleri 0,00
 • Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri 0,00
 • Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar 0,00
 • Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-) 0,00
 • Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) 0,00
 • ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR 28.882.591.294,00
 • Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar 32.670.046,00
 • Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar 6.519.311,00
 • Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar 28.839.542.727,00
 • Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar 3.859.210,00
 • Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-) 0,00
 • İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR 177.363,00
 • Ortaklara Borçlar 154.055,00
 • İştiraklere Borçlar 0,00
 • Bağlı Ortaklıklara Borçlar 0,00
 • Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar 0,00
 • Personele Borçlar 23.113,00
 • Diğer İlişkili Taraflara Borçlar 195,00
 • DİĞER BORÇLAR 16.545.529,00
 • Alınan Depozito ve Teminatlar 862.449,00
 • Tedavi Giderlerine İlişkin SGK ya Borçlar 0,00
 • Diğer Çeşitli Borçlar 15.683.080,00
 • Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-) 0,00
 • SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI 3.143.695.014,00
 • Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net 46.261.075,00
 • Devam Eden Riskler Karşılığı - Net 0,00
 • Matematik Karşılıklar - Net 2.928.016.122,00
 • Muallak Tazminat Karşılığı - Net 117.668.803,00
 • İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net 609.147,00
 • Diğer Teknik Karşılıklar - Net 51.139.867,00
 • ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI 59.835.588,00
 • Ödenecek Vergi Ve Fonlar 20.877.491,00
 • Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 3.800.789,00
 • Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler 0,00
 • Ödenecek Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülükler 217,00
 • Dönem Karı Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları 114.452.046,00
 • Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi Ve Diğer Yükümlülükleri (-) -79.294.955,00
 • Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları 0,00
 • DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR 31.718.353,00
 • Kıdem Tazminatı Karşılığı 0,00
 • Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı 0,00
 • Maliyet Giderleri Karşılığı 31.718.353,00
 • GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI 11.667.302,00
 • Ertelenmiş Üretim Gelirleri 721.701,00
 • Gider Tahahkkukları 10.944.918,00
 • Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler 683,00
 • DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Sayım Ve Tesellüm Fazlalıkları 0,00
 • Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI 32.151.033.461,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 0,00
 • FİNANSAL BORÇLAR 52.407.273,00
 • Kredi Kuruluşlarına Borçlar 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 96.829.235,00
 • Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) -44.421.962,00
 • Çıkarılmış Tahviller 0,00
 • Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar 0,00
 • Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-) 0,00
 • Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) 0,00
 • ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR 0,00
 • Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar 0,00
 • Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar 0,00
 • Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-) 0,00
 • İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR 0,00
 • Ortaklara Borçlar 0,00
 • İştiraklere Borçlar 0,00
 • Bağlı Ortaklıklara Borçlar 0,00
 • Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar 0,00
 • Personele Borçlar 0,00
 • Diğer İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • DİĞER BORÇLAR 0,00
 • Alınan Depozito ve Teminatlar 0,00
 • Tedavi Giderlerine İlişkin SGK ya Borçlar 0,00
 • Diğer Çeşitli Borçlar 0,00
 • Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-) 0,00
 • SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI 0,00
 • Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net 0,00
 • Devam Eden Riskler Karşılığı - Net 0,00
 • Matematik Karşılıklar - Net 0,00
 • Muallak Tazminat Karşılığı - Net 0,00
 • İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net 0,00
 • Diğer Teknik Karşılıklar - Net 0,00
 • DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI 0,00
 • Ödenecek Diğer Yükümlülükler 0,00
 • Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler 0,00
 • Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları 0,00
 • DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR 25.064.532,00
 • Kıdem Tazminatı Karşılığı 25.064.532,00
 • Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı 0,00
 • GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI 0,00
 • Ertelenmiş Üretim Gelirleri 0,00
 • Gider Tahakkukları 0,00
 • Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler 0,00
 • DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI 77.471.805,00
 • ÖZSERMAYE 0,00
 • ÖZSERMAYE 0,00
 • ÖDENMİŞ SERMAYE 430.000.000,00
 • (Nominal) Sermaye 430.000.000,00
 • Ödenmemiş Sermaye (-) 0,00
 • Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları 0,00
 • Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-) 0,00
 • Tescili Beklenen Sermaye 0,00
 • SERMAYE YEDEKLERİ 5.680.764,00
 • Hisse Senedi İhraç Primleri 0,00
 • Hisse Senedi İptal Karları 0,00
 • Sermayeye Eklenecek Satış Karları 5.680.764,00
 • Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • Diğer Sermaye Yedekleri 0,00
 • KAR YEDEKLERİ 450.732.467,00
 • Yasal Yedekler 197.525.862,00
 • Statü Yedekleri 79.620.126,00
 • Olağanüstü Yedekler 122.005.563,00
 • Özel Fonlar (Yedekler) 20.650.000,00
 • Finansal Varlıkların Değerlemesi 37.526.049,00
 • Diğer Kar Yedekleri -6.595.133,00
 • GEÇMİŞ YILLAR KARLARI 93.907.409,00
 • Geçmiş Yıllar Karları 0,00
 • GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-) 0,00
 • Geçmiş Yıllar Zararları (-) 0,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 386.014.156,00
 • Dönem Net Karı 386.014.156,00
 • Dönem Net Zararı (-) 0,00
 • Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı 0,00
 • AZINLIK PAYLARI 0,00
 • ÖZSERMAYE TOPLAMI 1.366.334.796,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE 33.594.840.062,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.