FİNANS

Esnaf borç yapılandırma 2020 başvurusu... Esnaf SGK prim borcu ve stopaj vergisi yapılandırma! Esnaf borç yapılandırma nasıl yapılır?

Vergi yapılandırma ve kredi sicil affı birçok vatandaşa 17 Kasım tarihi itibari ile uygulanmaya başlandı. Resmi Gazete'de yayınlanan karar yürürlüğe girdi. Mecliste yapılan görüşmelerde CHP milletvekilleri kanun teklifi vermişti. Vatandaşlar kanun teklifinin ardından esnafa kredi sicil affı mı yapılacak, esnaf stopaj vergisi yapılandırma araştırılmaya başlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan haberde esnaflara tanınan ayrıcalık dikkat çekti. İşte esnaf borçları yapılandırma için alınan o kararlar...

Esnaf borç yapılandırma 2020 başvurusu... Esnaf SGK prim borcu ve stopaj vergisi yapılandırma! Esnaf borç yapılandırma nasıl yapılır?

Geçtiğimiz günlerde CHP'li vekiller, koronavirüsten sonra zor durumda kalan esnafların vergi ve kredi borçlarının yapılandırması için kanun teklifi vermişti.. Vergi yapılandırma ve kredi sicil affı birçok vatandaşa uygulanması için söz konusu kanun teklifinin ilk 10 maddesi kabul edilerek onaylanmıştı. Bu süreçte esnaf vatandaşlar, esnafa kredi sicil affı çıktı mı, Esnaf SGK prim borcu ve stopaj vergisi yapılandırma yapılacak mı araştırmasına başlamıştı. Resmi Gazete'de 17 Kasım tarihinde yayınlanan, "7256 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun"'da yer alan bilgilere göre esnafın prim borçlarına istinaden verilen açıklama dikkat çekti. İşte Resmi Gazete'de alınan borç yapılandırma yasasına göre, esnaflara borç yapılandırma 2020 detayları...

ESNAFIN SGK PRİM BORCU KALKACAK MI?

CHP'li vekiller mecliste esnaflara yönelik borç yapılandırma çalışması için yaptıkları açıklamada, esnafların SGK prim ve vergi borcunun olduğunu vurgulayarak açıkladığı kanun teklifinde, bu tutarların Ekim-Kasım ve Aralık dönemlerinde ödenmek zorunda olduğu belirtmişti. TBMM'ye sunulan kanun teklifine dair detay 17 Kasım Resmi Gazete'de yer verildi. Peki esnafın SGK prim borcu kaldırılıyor mu? Resmi Gazete'de yayınlanan esnaf borç yapılandırma için verilen detay aşağıda belirtilmiştir.

RESMİ GAZETE ESNAF BORCU YAPILANDIRMA

"(18) Köy ve mahalle muhtarları, kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar ile tarımda kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan, 5510 sayılı Kanuna, 2/9/1971 tarihli ve 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun mülga hükümlerine ve mülga 17/10/1983 tarihli ve 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa göre tescilleri yapıldığı hâlde prim borçları nedeniyle daha önceki ilgili kanunları uyarınca sigortalılık süreleri durdurulmuş olanlardan bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ihya edilmemiş olanların kendileri veya hak sahipleri, bu Kanunun yayımı tarihini takip eden ay başından itibaren iki ay içinde Kuruma müracaat ederek, durdurulan sigortalılık süreleri için ödeyecekleri prim tutarının, sigortalılık süreleri durdurulmamış gibi değerlendirilerek onbirinci fıkra hükümlerine göre hesaplanmasını talep edebilirler. Hesaplanan borcun tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde ödenmesi hâlinde durdurulan süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilir. Hesaplanan borcun tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde ödenmemesi hâlinde ihya işlemi geçerli sayılmaz ve bu fıkra kapsamında ödenmiş olan tutarlar ilgilinin başkaca prim borcunun bulunmaması kaydıyla faizsiz olarak iade edilir. Bu fıkra hükümlerinin uygulanmasında 3 üncü maddenin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri hükümleri uygulanmaz."

*Söz konusu 11 madde ise şöyle;

(11) Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil daireleri tarafından takip edilen alacaklardan 2020 yılı Ağustos ayı ve önceki aylara ilişkin olup bu Kanunun yayımı tarihinden önce tahakkuk ettiği hâlde bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş olan;

a) 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamındaki sigortalılık statülerinden kaynaklanan; sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi,

b) Bu Kanuna göre yapılan başvuru tarihi itibarıyla ilgili mevzuatına göre ödenmesi imkânı ortadan kalkmamış isteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primi,

c) Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ilgili kanunları gereğince takip edilen damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı,

asılları ile bu alacaklara ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden bu Kanunun yayımı tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi hâlinde, bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilir.

ESNAFA VERGİ YAPILANDIRMASI VE KREDİ SİCİL AFFI

CHP milletvekillerinin, koronavirüs salgını sebebiyle ekonomik olarak sıkıntı yaşayan ve zor durumda kalan esnafın rahatlatılması amacıyla kanun teklifi vermesinin ardından Resmi Gazete'de esnaflarla ilgili detay yayınlandı. Vatandaşlar kanun teklifinin ardından esnafa kredi sicil affı çıktı mı araştırmaya başladı. Esnaflara özel yeni bir sicil affı, kira yardımı ve stopaj vergisinin kaldırılmasını öngören yasa teklifinin detayları merak ediliyordu. Esnafa kira yardımı yapılacak mı? Esnafların stopaj vergisi kaldırılacak mı araştırmasını yapan vatandaşlara Resmi Gazete'de kira yardımına dair detay bulunmadığını belirtelim.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Geri Dön