avivasa emeklilik hayat - avisa - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • CARİ VARLIKLAR 3.137.259.942,00
 • NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR 757.606.581,00
 • Kasa 0,00
 • Alınan Çekler 0,00
 • Bankalar 453.182.733,00
 • Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) -249.732,00
 • Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları 0,00
 • Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 304.673.580,00
 • FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR 2.251.849.255,00
 • Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 224.378.275,00
 • Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar 0,00
 • Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 250.768.509,00
 • Krediler 0,00
 • Krediler Karşılığı (-) 0,00
 • Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar 1.776.702.471,00
 • Şirket Hissesi 0,00
 • Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 0,00
 • ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR 68.644.902,00
 • Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 33.882.668,00
 • Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) 0,00
 • Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) 0,00
 • Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 0,00
 • Sigortalılara Krediler (İkrazlar) 0,00
 • Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-) 0,00
 • Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar 34.762.234,00
 • Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar 0,00
 • Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 0,00
 • İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR 9.233.177,00
 • Ortaklardan Alacaklar 4.264,00
 • İştiraklerden Alacaklar 0,00
 • Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 8.186.102,00
 • Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar 0,00
 • Personelden Alacaklar 18.551,00
 • Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar 1.024.260,00
 • İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-) 0,00
 • İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar 0,00
 • İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 0,00
 • DİĞER ALACAKLAR 513.539,00
 • Finansal Kiralama Alacakları 0,00
 • Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) 0,00
 • Verilen Depozito ve Teminatlar 75.294,00
 • Diğer Çeşitli Alacaklar 192.742,00
 • Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-) 0,00
 • Şüpheli Diğer Alacaklar 245.503,00
 • Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) 0,00
 • GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI 46.356.304,00
 • Ertelenmiş Üretim Giderleri 25.583.596,00
 • Tahakkuk Etmiş Faiz Ve Kira Gelirleri 0,00
 • Gelir Tahakkukları 12.948.862,00
 • Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler 7.823.846,00
 • DİĞER CARİ VARLIKLAR 3.056.184,00
 • Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar 0,00
 • Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlıkları 0,00
 • İş Avansları 1.381.418,00
 • Personele Verilen Avanslar 1.674.766,00
 • Sayım Ve Tesellüm Noksanları 0,00
 • Diğer Çeşitli Cari Varlıklar 0,00
 • Diğer Cari Varlıklar Karşılığı (-) 0,00
 • CARİ VARLIKLAR TOPLAMI 0,00
 • CARİ OLMAYAN VARLIKLAR 0,00
 • ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR 28.812.631.476,00
 • Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) 0,00
 • Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) 0,00
 • Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 0,00
 • Sigortalılara Krediler (İkrazlar) 215.499.770,00
 • Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-) 0,00
 • Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar 28.597.131.706,00
 • Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar 0,00
 • Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 0,00
 • İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR 0,00
 • Ortaklardan Alacaklar 0,00
 • İştiraklerden Alacaklar 0,00
 • Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 0,00
 • Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar 0,00
 • Personelden Alacaklar 0,00
 • Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-) 0,00
 • İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar 0,00
 • İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 0,00
 • DİĞER ALACAKLAR 15.596,00
 • Finansal Kiralama Alacakları 0,00
 • Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) 0,00
 • Verilen Depozito Ve Teminatlar 15.596,00
 • Diğer Çeşitli Alacaklar 0,00
 • Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-) 0,00
 • Şüpheli Diğer Alacaklar 0,00
 • Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) 0,00
 • FİNANSAL VARLIKLAR 2.868.012,00
 • Bağlı Menkul Kıymetler 0,00
 • İştirakler 0,00
 • İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) 0,00
 • Bağlı Ortaklıklar 2.000.000,00
 • Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-) 0,00
 • Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler 0,00
 • Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-) 0,00
 • Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 0,00
 • Diğer Finansal Varlıklar 868.012,00
 • Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 0,00
 • MADDİ VARLIKLAR 53.329.017,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 0,00
 • Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Makine Ve Teçhizatlar 14.351.874,00
 • Demirbaş Ve Tesisatlar 21.468.102,00
 • Motorlu Taşıtlar 1.721.735,00
 • Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil) 29.565.864,00
 • Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar 40.000.536,00
 • Birikmiş Amortismanlar (-) -53.779.094,00
 • Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil) 0,00
 • MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR 72.526.890,00
 • Haklar 0,00
 • Şerefiye 0,00
 • Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler 0,00
 • Araştırma Ve Geliştirme Giderleri 0,00
 • Diğer Maddi Olmayan Varlıklar 129.231.262,00
 • Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-) -72.136.438,00
 • Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar 15.432.066,00
 • GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI 34.795.419,00
 • Ertelenmiş Üretim Giderleri 0,00
 • Gelir Tahakkukları 0,00
 • Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler 34.795.419,00
 • DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR 35.905.826,00
 • Efektif Yabancı Para Hesapları 0,00
 • Döviz Hesapları 0,00
 • Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar 0,00
 • Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlıkları 35.905.826,00
 • Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar 0,00
 • Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-) 0,00
 • Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-) 0,00
 • CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI 29.012.072.236,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 32.149.332.178,00
 • YÜKÜMLÜLÜKLER 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 0,00
 • FİNANSAL BORÇLAR 5.798.531,00
 • Kredi Kuruluşlarına Borçlar 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 11.803.949,00
 • Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) -6.005.418,00
 • Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri Ve Faizleri 0,00
 • Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri 0,00
 • Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar 0,00
 • Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-) 0,00
 • Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) 0,00
 • ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR 337.591.783,00
 • Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar 33.513.585,00
 • Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar 0,00
 • Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar 303.919.865,00
 • Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar 158.333,00
 • Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-) 0,00
 • İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR 69.673.034,00
 • Ortaklara Borçlar 60.392.034,00
 • İştiraklere Borçlar 0,00
 • Bağlı Ortaklıklara Borçlar 549.708,00
 • Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar 0,00
 • Personele Borçlar 251.478,00
 • Diğer İlişkili Taraflara Borçlar 8.479.814,00
 • DİĞER BORÇLAR 11.210.204,00
 • Alınan Depozito ve Teminatlar 5.153,00
 • Tedavi Giderlerine İlişkin SGK ya Borçlar 0,00
 • Diğer Çeşitli Borçlar 11.205.051,00
 • Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-) 0,00
 • SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI 164.718.804,00
 • Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net 69.831.068,00
 • Devam Eden Riskler Karşılığı - Net 0,00
 • Matematik Karşılıklar - Net 26.061.943,00
 • Muallak Tazminat Karşılığı - Net 68.825.793,00
 • İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net 0,00
 • Diğer Teknik Karşılıklar - Net 0,00
 • ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI 49.610.209,00
 • Ödenecek Vergi Ve Fonlar 18.487.093,00
 • Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 3.162.626,00
 • Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler 0,00
 • Ödenecek Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülükler 0,00
 • Dönem Karı Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları 76.220.432,00
 • Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi Ve Diğer Yükümlülükleri (-) -48.259.942,00
 • Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları 0,00
 • DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR 29.118.329,00
 • Kıdem Tazminatı Karşılığı 0,00
 • Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı 0,00
 • Maliyet Giderleri Karşılığı 29.118.329,00
 • GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI 25.969.294,00
 • Ertelenmiş Üretim Gelirleri 1.858.148,00
 • Gider Tahahkkukları 24.109.091,00
 • Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler 2.055,00
 • DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 5.172.141,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Sayım Ve Tesellüm Fazlalıkları 0,00
 • Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler 5.172.141,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI 698.862.329,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 0,00
 • FİNANSAL BORÇLAR 24.684.738,00
 • Kredi Kuruluşlarına Borçlar 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 37.629.275,00
 • Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) -12.944.537,00
 • Çıkarılmış Tahviller 0,00
 • Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar 0,00
 • Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-) 0,00
 • Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) 0,00
 • ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR 28.596.422.623,00
 • Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar 0,00
 • Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar 28.596.422.623,00
 • Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar 0,00
 • Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-) 0,00
 • İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR 0,00
 • Ortaklara Borçlar 0,00
 • İştiraklere Borçlar 0,00
 • Bağlı Ortaklıklara Borçlar 0,00
 • Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar 0,00
 • Personele Borçlar 0,00
 • Diğer İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • DİĞER BORÇLAR 0,00
 • Alınan Depozito ve Teminatlar 0,00
 • Tedavi Giderlerine İlişkin SGK ya Borçlar 0,00
 • Diğer Çeşitli Borçlar 0,00
 • Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-) 0,00
 • SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI 2.253.070.276,00
 • Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net 0,00
 • Devam Eden Riskler Karşılığı - Net 0,00
 • Matematik Karşılıklar - Net 2.209.262.181,00
 • Muallak Tazminat Karşılığı - Net 0,00
 • İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net 0,00
 • Diğer Teknik Karşılıklar - Net 43.808.095,00
 • DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI 11.200.842,00
 • Ödenecek Diğer Yükümlülükler 0,00
 • Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler 0,00
 • Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları 11.200.842,00
 • DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR 19.687.170,00
 • Kıdem Tazminatı Karşılığı 19.687.170,00
 • Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı 0,00
 • GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI 0,00
 • Ertelenmiş Üretim Gelirleri 0,00
 • Gider Tahakkukları 0,00
 • Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler 0,00
 • DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI 30.905.065.649,00
 • ÖZSERMAYE 0,00
 • ÖZSERMAYE 0,00
 • ÖDENMİŞ SERMAYE 180.000.000,00
 • (Nominal) Sermaye 180.000.000,00
 • Ödenmemiş Sermaye (-) 0,00
 • Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları 0,00
 • Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-) 0,00
 • Tescili Beklenen Sermaye 0,00
 • SERMAYE YEDEKLERİ 837.095,00
 • Hisse Senedi İhraç Primleri 0,00
 • Hisse Senedi İptal Karları 0,00
 • Sermayeye Eklenecek Satış Karları 0,00
 • Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • Diğer Sermaye Yedekleri 837.095,00
 • KAR YEDEKLERİ 134.150.262,00
 • Yasal Yedekler 80.039.901,00
 • Statü Yedekleri 11.494,00
 • Olağanüstü Yedekler 104.813.938,00
 • Özel Fonlar (Yedekler) 0,00
 • Finansal Varlıkların Değerlemesi -37.626.917,00
 • Diğer Kar Yedekleri -13.088.154,00
 • GEÇMİŞ YILLAR KARLARI 0,00
 • Geçmiş Yıllar Karları 0,00
 • GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-) 0,00
 • Geçmiş Yıllar Zararları (-) 0,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 230.416.843,00
 • Dönem Net Karı 230.416.843,00
 • Dönem Net Zararı (-) 0,00
 • Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı 0,00
 • AZINLIK PAYLARI 0,00
 • ÖZSERMAYE TOPLAMI 545.404.200,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE 32.149.332.178,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.