FİNANS

Paylı komandit şirket nedir? Paylı komandit şirket ortaklarında sınırlı ve sınırsız sorumluluklar kimlere aittir?

Günümüzde sermaye sahipleri kendi işlerini kurmak isterler. Ticari faaliyet göstermek isteyen yatırımcılar birbirinden farklı şirket modeli ile karşılaşırlar. Bunlardan biri de paylı komandit şirket modelidir. Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket olarak da bilinir. Bu şirket modelinde anonim şirketlere yönelik hükümler uygulanır. Paylı komandit şirket nedir, özellikleri nelerdir? Paylı komandit şirket kurulurken sözleşmede neler bulunması gerekir?

Paylı komandit şirket nedir? Paylı komandit şirket ortaklarında sınırlı ve sınırsız sorumluluklar kimlere aittir?

İçindekiler

 • Paylı Komandit Şirket Nedir?
 • Paylı Komandit Şirketlerin Özellikleri
 • Paylı Komandit Şirketlerin Kuruluşu
 • Paylı Komandit Şirket Kaç Kişi ile Kurulur?

Paylı komandit şirket, anonim ve limited şirket gibi sermaye şirketleri arasında yer almaktadır. Paylı komandit şirket modelinde şirketin yönetim hakkı tüm ortaklara aittir. Ancak paylı komandit şirket ortaklarından bazıları sınırlı bazıları sınırsız yetki alabilir. Paylı komandit şirket nedir?

Paylı Komandit Şirket Nedir?

Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket olarak da bilinen bu şirket modeli, şirket alacaklarına karşı şirket ortaklarından bir veya bir kaçının sınırsız sorumluluğu varken diğer ortaklar sınırlı sorumluluğa sahiptir. Bu şirket modelinde ortaklardan bir veya birkaçı şirket alacaklılarına karşı bir kollektif şirket ortağı konumundadır. Kalan diğer ortaklar ise bir anonim şirket pay sahibi gibi sorumlu olan kişilerden oluşmaktadır.

Şirket işleyişi ile ilgili ana sözleşmede herhangi bir bağlayıcı madde bulunmuyorsa anonim şirket hükümlerine tabidirler. Bu şirket modelinin en temel özelliği, sermayenin paylara bölünmüş olmasıdır. Eğer sermaye, paylara bölünmeksizin sermayesi yalnızca birden çok komanditerin sermayeye katılma oranlarını göstermek amacı ile kısımlara ayrılmış ise bu durumda komandit şirket hükümleri uygulanmaktadır.

Paylı Komandit Şirketlerin Özellikleri

Paylı komandit şirket modeli, komandit şirketin özel bir halidir. Bu şirket modelinin de tıpkı diğer şirket modellerinde olduğu gibi birtakım özellikleri bulunmaktadır. Bu özellikler ise aşağıdaki gibidir:

 • Paylı komandit şirketlerin ticaret unvanı, komandite ortaklardan an az birinin adı ve soyadı ile şirketi ve türünü gösterecek bir ibareyi içermektedir.
 • Anonim şirketlere ilişkin hükümler uygulanmaktadır.
 • Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket sözleşmesinin, kurucularla komandite ortakların tümü tarafından imzalanması ve imzalarının da noter tarafından tasdik edilmiş olması gerekmektedir.
 • Kuruculardan en az birinin komandite olması şarttır.
 • Kurucu sıfatına haiz komanditerlerin sahip oldukları payların her birinin tutarının şirket sözleşmesinde yer alması gerekmektedir.
 • Şirket sözleşmesi, anonim şirketlerin şirket sözleşmesinde bulunması zorunlu olan kayıtlardan kurucularla yönetim kurulu üyelerine ve diğer kimselere şirket karından sağlanacak menfaatlere dair hüküm hariç tüm kayıtları içermektedir.
 • Şirketi yönetmekle yetkili olan komandite ortaklar, kollektif şirketin yönetiminde ve temsilinde görevli ortaklar için kanunda belirlenen hallerde ve ön görülen şartlar uyarınca görevden alınabilmektedir. Görevden alma kararının tescili ile görevden alınan ortağın şirketin bu tarihten sonra doğacak borçlarından dolayı kişisel sorumlulukları sona ermektedir.
 • Bu şirket türünde ortaklardan en az birinin sınırsız sorumluluk sahibi olması gerekmektedir.

Paylı Komandit Şirketlerin Kuruluşu

Bu şirket modelinde ana sözleşmesini imzalayan ortaklar ile şirket sermayesine nakitten başka sermaye koyanların tamamı kurucu sayılmaktadır. Kurucu olarak ifade edilen komanditerlerin sahip oldukları payların her birinin tutarının, esas şirket sözleşmesinde mutlaka geçmesi gerekmektedir. Ana sözleşme yazılı olarak düzenlenmekte ve kurucu komandite ortakları tarafından imzalanmaktadır. Ana sözleşmede mutlaka bulunması gereken hususlar ise aşağıdaki gibidir:

 • Şirketin ticaret unvanı
 • Şirketin merkez adresi
 • Şirketin faaliyet alanının ve amacının tanımı
 • Şirket sermayesi, payları ve itibari değeri
 • Şirket paylarının ödenme şekli ve şartları
 • Pay senetlerinin hamiline ve nama yazılı olduğu, belirli paylara tanınan imtiyazlar ve devir sınırlamaları
 • Yönetim kurulu üyesi sayısı
 • Yönetim kurulu üyelerinden şirket adına imza yetkisi olan kişilerin bilgileri
 • Genel kurulun toplantı çağrısı ve oy hakkı sahipleri
 • Şirket ilanlarının verilme şekli ve şirketin faaliyet süresi
 • Şirket hesap dönem bilgileri ve pay sahiplerinin taahhüt ettiği sermaye miktarları ile türleri
 • Paradan farklı olarak sermaye koyan haklar ve ayınlar, değerleri ve bunlara karşılık gelecek pay miktarları

Paylı Komandit Şirket Kaç Kişi ile Kurulur?

Sermayesi paylara bölünmüş şirket kurmak için en az 5 ortağın olması gerekmektedir. Bu ortaklardan birinin de komandite olma zorunluluğu bulunmaktadır. Komandite ortakların sorumluluğu, şirketin sahip olduğu borçlardan dolayı müteselsil, ikinci ve sınırsız olarak sorumluluk taşımaktadır. Komanditer ortakların sorumluluğu ise taahhüt ettiği sermaye tutarını geçmemektedir. Bu ortaklar da aynı anonim şirketlerde olduğu gibi sınırlı sorumluluğa sahiptir.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Geri Dön

En Çok Aranan Haberler