FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

KOBİ'lerin avantajları ve dezavantajları nelerdir? Girişimcilik ve KOBİ arasındaki ilişki nedir?

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin yani KOBİ'lerin ülke ekonomisine olan katkısından dolayı birçok avantajı bulunsa da bazı dezavantajlara da sahiptir. İstihdam olanağı sağlayan KOBİ'ler, kalkınma güçlüğü çeken bölgelerde kalkınmayı hızlandırmada etkilidir. Ancak AR-GE departman eksikliği ve üretim-satış koordinasyonundaki aksaklıklar nedeniyle meydana gelen sorunlarla baş etmek zorunda kalabilirler. Karşılaşılan tüm sorunlara rağmen geri kalmış bölgelerin hızlıca yol almasını sağlarlar.

KOBİ'lerin avantajları ve dezavantajları nelerdir? Girişimcilik ve KOBİ arasındaki ilişki nedir?

İçindekiler

 • KOBİ’lerin Avantajları Nelerdir?
 • KOBİ’lerin Dezavantajları Nelerdir?
 • KOBİ'lerin Bölgesel Kalkınmada Etkili Olmasının Nedenleri Nelerdir?

KOBİ, küçük ve orta ölçekli işletmeler için kullanılan bir tabirdir. Ülke ekonomisinde önemli bir role sahip olan KOBİ’lerin, çalışan sayısı, yıllık mali bilançosu gibi değişkenlere göre çeşitli kıstasları bulunuyor. KOBİ’lerin bazı konularda büyük işletmelerden daha güçlü olmalarının yanı sıra ülke ekonomisine olan katkıları ve kendi organizasyon yapılarının işleyişi bakımından da belirli avantajları vardır. Ancak KOBİ’lerin belli başlı dezavantajları da mevcuttur.

Girişimci, mal ve hizmet üretmek ya da pazarlamak için emek, sermaye gibi faktörleri bir araya getiren, kâr amacı güden ve zararı da göze alan kişilere verilen addır. Girişimci ilk olarak üretmek istediği mal ya da hizmete karar verir. Piyasadaki arz-talep dengesi kararını belirler. Girişimciler, başarılı oldukları ölçüde ülke ekonomilerine olumlu katkılar sağlar. Üretim ve yatırım ile ilgili uygun ortamlar gelişmesiyle birlikte girişimci sayısı da artar. Dolayısı ile KOBİ'lerin büyümesi ile birlikte ülke ekonomisindeki büyüme ve kalkınma seviyesi de yükselir.

Girişimci ve KOBİ arasındaki ilişki oldukça güçlüdür. Çünkü girişimcilik denince akla ilk gelen KOBİ’lerdir. Değişimlere kolaylıkla uyum sağlayan küçük ve orta ölçekli işletmeler yani KOBİ’ler girişimcilerin en önemli kısmını oluşturur.

KOBİ’lerin Avantajları Nelerdir?

KOBİ’lerin yapısı gereği diğer işletme ve şirket türlerine göre daha avantajlı olduğu çeşitli noktalar bulunur. KOBİ’lerin avantajları aşağıdaki gibi sıralanabilir:

 • Yatırımlarında kendi öz sermayeleri daha ağırlıklı olabilir.
 • Çalışan kesimin yoğun olduğu bölgelerde kolaylıkla kurulabilir ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlar.
 • Ülkedeki istihdamı sağlamada rolleri büyüktür.
 • Düşük sermaye ile yapılanabileceği için girişimciler, yatırıma daha kolay teşvik edilir.
 • Teknolojik gelişim ve değişimlere daha hızlı uyum sağlar. Adaptasyon süreci kısa süreceği için işleyişteki verimliliği kolaylıkla artırılabilir.
 • Mal ya da hizmetler tüketici tercihlerine bağlı olarak esneklik gösterebilir.
 • İşletme çalışanları ile daha yakın ilişkiler kurulabilir.
 • İş süreçleri daha hızlı değiştirilebilir ve yeni uygulamalara daha hızlı geçilir.
 • İşletmeki çalışan sayısı az olduğu için daha etkin bir kontrol ve değerlendirme sistemi kurabilir.
 • KOBİ destekleri sayesinde işletmeler, yeni ürün ve hizmet üretmede sıkıntı çekmez. Böylece rekabet gücü de artar.

KOBİ’lerin Dezavantajları Nelerdir?

KOBİ’lerin sahip olduğu avantajların yanı sıra yapısı ve işleyişi itibarıyla çeşitli dezavantajları da vardır. KOBİ’lerin dezavantajları aşağıdaki gibi sıralanabilir:

 • KOBİ’lerin yapısı gereği mali danışman ve uzman istihdam edilemez.
 • Uzman, finansman eksikliği nedeni ile finansal planlamada eksiklikler ve yetersizlikler yaşar.
 • Stratejik işletme hedefleri sadece işletme sahibi ve ortaklar tarafından alınabilir.
 • Sermaye piyasalarından yararlanamazlar.
 • AR-GE departmanları eksiktir.
 • Banka ve finansal kuruluşlardan yeteri kadar destek göremez.
 • Kısıtlı fonları olması nedeniyle teknolojik gelişmelere erişim ve kullanım güçlüğü yaşar.
 • Üretim ve satış birimleri arasında koordinasyon eksikliği vardır.
 • Küçük yerleşim alanına sahip olması nedeniyle yığın üretim yapılamaz.
 • Yüksek ya da toplu satın alma maliyetlerine karşılık düşük ya da küçük partiler halinde satışlar gerçekleştirilir.

KOBİ'lerin Bölgesel Kalkınmada Etkili Olmasının Nedenleri Nelerdir?

Esnek bir yapıya sahip olan KOBİ’ler yaşanan sektörel ve teknolojik değişimlere kolayca adapte olabildikleri için ekonomide bir tür lokomotif görevi görür. KOBİ’lerin ekonominin sağlıklı bir şekilde ilerleyebilmesinde etkin rolü olduğu görülmektedir.

KOBİ’lerin yeni iş olanakları sunması istihdama katkı sağlar. Dolayısıyla ekonomiye dinamizm getirmede rolleri büyüktür. En önemli ekonomik katkı göstergesi de düşük sermaye ve yoğun emek ile üretim yaparak yerelde istihdama katkı sağlamalarıdır.

KOBİ'lerin bölgesel kalkınmada etkili olmasının nedenleri arasında özellikle sanayisi gelişmemiş, buna karşılık çalışan nüfusunun fazla olduğu geri kalmış bölgelerde istihdam sağlamaları gösterilebilir. KOBİ’ler, bulunduğu bölgenin geri kalmışlığını büyük ölçüde değiştiren bir yapılanma olarak görülür. KOBİ’lerin ürün ya da hizmet sundukları bölgeye katkısı, özellikle kalkınmanın ilk evrelerinde istihdam ve üretime katkıları açısından oldukça fazladır.

Tüm açılardan değerlendirildiğinde bölgesel olarak dengesizlikler yaşanan ekonomilerde ve kalkınma seviyesi düşük olan bölgelerde kalkınmayı hızlandırmak için KOBİ’lerin bir araç olarak görülmesi gerekir.

Anlık Borsa


En Çok Aranan Haberler