FİNANS

AVİVASA EMEKLİLİK HAYAT - AVISA - Bilanço

  2019-6
VARLIKLAR 0
CARİ VARLIKLAR 1869154040
NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR 682996364
Kasa 0
Alınan Çekler 0
Bankalar 421843614
Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) -125315
Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları 0
Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 261278065
FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR 1047631594
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 53596134
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar 0
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 128048514
Krediler 0
Krediler Karşılığı (-) 0
Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar 865986946
Şirket Hissesi 0
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 0
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR 60207315
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 37876601
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-) 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar 22330714
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 0
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR 282441
Ortaklardan Alacaklar 259511
İştiraklerden Alacaklar 0
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 17015
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar 0
Personelden Alacaklar 5915
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-) 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 0
DİĞER ALACAKLAR 601291
Finansal Kiralama Alacakları 0
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) 0
Verilen Depozito ve Teminatlar 64099
Diğer Çeşitli Alacaklar 291689
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-) 0
Şüpheli Diğer Alacaklar 245503
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) 0
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI 75989363
Ertelenmiş Üretim Giderleri 42116780
Tahakkuk Etmiş Faiz Ve Kira Gelirleri 0
Gelir Tahakkukları 15295735
Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler 18576848
DİĞER CARİ VARLIKLAR 1445672
Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar 0
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar 0
Ertelenmiş Vergi Varlıkları 0
İş Avansları 963326
Personele Verilen Avanslar 482346
Sayım Ve Tesellüm Noksanları 0
Diğer Çeşitli Cari Varlıklar 0
Diğer Cari Varlıklar Karşılığı (-) 0
CARİ VARLIKLAR TOPLAMI 0
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR 0
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR 19718877560
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) 0
Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) 174386794
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-) 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar 19544490766
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 0
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR 0
Ortaklardan Alacaklar 0
İştiraklerden Alacaklar 0
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar 0
Personelden Alacaklar 0
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-) 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 0
DİĞER ALACAKLAR 16213
Finansal Kiralama Alacakları 0
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) 0
Verilen Depozito Ve Teminatlar 16213
Diğer Çeşitli Alacaklar 0
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-) 0
Şüpheli Diğer Alacaklar 0
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) 0
FİNANSAL VARLIKLAR 2868012
Bağlı Menkul Kıymetler 0
İştirakler 0
İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) 0
Bağlı Ortaklıklar 2000000
Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-) 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-) 0
Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 0
Diğer Finansal Varlıklar 868012
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 0
MADDİ VARLIKLAR 59302933
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 0
Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller 0
Makine Ve Teçhizatlar 10725562
Demirbaş Ve Tesisatlar 19545323
Motorlu Taşıtlar 1721735
Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil) 28468079
Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar 35381055
Birikmiş Amortismanlar (-) -36538821
Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil) 0
MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR 57048711
Haklar 0
Şerefiye 0
Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler 0
Araştırma Ve Geliştirme Giderleri 0
Diğer Maddi Olmayan Varlıklar 87537419
Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-) -49514179
Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar 19025471
GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI 832073
Ertelenmiş Üretim Giderleri 0
Gelir Tahakkukları 0
Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler 832073
DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR 25517875
Efektif Yabancı Para Hesapları 0
Döviz Hesapları 0
Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar 0
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar 0
Ertelenmiş Vergi Varlıkları 25517875
Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar 0
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-) 0
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-) 0
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI 19864463377
TOPLAM VARLIKLAR 21733617417
YÜKÜMLÜLÜKLER 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 0
FİNANSAL BORÇLAR 2920593
Kredi Kuruluşlarına Borçlar 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 6241475
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) -3320882
Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri Ve Faizleri 0
Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-) 0
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) 0
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR 298408984
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar 31781102
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar 266469549
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar 158333
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-) 0
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR 46356768
Ortaklara Borçlar 40213473
İştiraklere Borçlar 0
Bağlı Ortaklıklara Borçlar 341825
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar 0
Personele Borçlar 445925
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar 5355545
DİĞER BORÇLAR 11268753
Alınan Depozito ve Teminatlar 3798
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK ya Borçlar 0
Diğer Çeşitli Borçlar 11264955
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-) 0
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI 198454704
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net 126703438
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net 0
Matematik Karşılıklar - Net 6183552
Muallak Tazminat Karşılığı - Net 65567714
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net 0
Diğer Teknik Karşılıklar - Net 0
ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI 32762761
Ödenecek Vergi Ve Fonlar 10699820
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 5897301
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler 0
Ödenecek Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülükler 0
Dönem Karı Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları 36700340
Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi Ve Diğer Yükümlülükleri (-) -20534700
Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları 0
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR 18898480
Kıdem Tazminatı Karşılığı 0
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı 0
Maliyet Giderleri Karşılığı 18898480
GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI 17639878
Ertelenmiş Üretim Gelirleri 2685299
Gider Tahahkkukları 14952524
Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler 2055
DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 4272237
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0
Sayım Ve Tesellüm Fazlalıkları 0
Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler 4272237
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI 630983158
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 0
FİNANSAL BORÇLAR 30382498
Kredi Kuruluşlarına Borçlar 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 51814404
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) -21431906
Çıkarılmış Tahviller 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-) 0
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) 0
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR 19543986311
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar 0
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar 19543986311
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-) 0
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR 0
Ortaklara Borçlar 0
İştiraklere Borçlar 0
Bağlı Ortaklıklara Borçlar 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar 0
Personele Borçlar 0
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar 0
DİĞER BORÇLAR 0
Alınan Depozito ve Teminatlar 0
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK ya Borçlar 0
Diğer Çeşitli Borçlar 0
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-) 0
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI 1120187867
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net 0
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net 0
Matematik Karşılıklar - Net 1090502803
Muallak Tazminat Karşılığı - Net 0
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net 0
Diğer Teknik Karşılıklar - Net 29685064
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI 10613576
Ödenecek Diğer Yükümlülükler 0
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler 0
Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları 10613576
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR 14053636
Kıdem Tazminatı Karşılığı 14053636
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı 0
GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI 0
Ertelenmiş Üretim Gelirleri 0
Gider Tahakkukları 0
Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler 0
DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0
Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI 20719223888
ÖZSERMAYE 0
ÖZSERMAYE 0
ÖDENMİŞ SERMAYE 180000000
(Nominal) Sermaye 180000000
Ödenmemiş Sermaye (-) 0
Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları 0
Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-) 0
Tescili Beklenen Sermaye 0
SERMAYE YEDEKLERİ 837095
Hisse Senedi İhraç Primleri 0
Hisse Senedi İptal Karları 0
Sermayeye Eklenecek Satış Karları 0
Yabancı Para Çevirim Farkları 0
Diğer Sermaye Yedekleri 837095
KAR YEDEKLERİ 92132829
Yasal Yedekler 54794243
Statü Yedekleri 11494
Olağanüstü Yedekler 80922342
Özel Fonlar (Yedekler) 0
Finansal Varlıkların Değerlemesi -34046530
Diğer Kar Yedekleri -9548720
GEÇMİŞ YILLAR KARLARI 0
Geçmiş Yıllar Karları 0
GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-) 0
Geçmiş Yıllar Zararları (-) 0
Net Dönem Karı/Zararı 110440447
Dönem Net Karı 110440447
Dönem Net Zararı (-) 0
Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı 0
AZINLIK PAYLARI 0
ÖZSERMAYE TOPLAMI 383410371
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE 21733617417

Mynet'te Anlık olarak en çok
izlenen hisseler

Hisse Adı İzleyen Kişi

Döviz Çevirici

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.

Hacim verileri 15 dakika gecikmelidir.

BIST endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir

Mynet Finans Mobil Uygulaması

Finans Gündemini Anlık Yakalayın