FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2021
Karar Tarihi
09.08.2022
Genel Kurul Tarihi
13.09.2022
Genel Kurul Saati
11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
12.09.2022
Ülke
Türkiye
Şehir
İZMİR
İlçe
ÇİĞLİ
Adres
Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10032 Sok. No: 10
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçilmesi
2 - Toplantı tutanağının ve sair evrakların imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
3 - 2021 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması
4 - 2021 Yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu rapor özetinin okunması
5 - 2021 Yılı Bilanço ve Kar-Zarar Hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2021 Yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri
7 - Yönetim Kurulu'nun Kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan 2021 Yılı karı'nın tasarrufu ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması
8 - FYYÇS kapsamında kar dağıtımı ile ilgili hükümler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
9 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçimi, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçimi
10 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi
11 - SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticileri için ücret politikası ve bu politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması
12 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yönetim kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması
13 - Yıl İçinde yapılmış olan bağışlar hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi, 2022 yılında yapılması planlanan bağışlara ilişkin üst sınırın belirlenmesi
14 - 2021 Yılında Şirketin, 3. Kişiler Lehine Verdiği Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
15 - SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve 6102 Sayılı TTK'nın 395 ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde; Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket ve bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlemleri bizzat veya başkaları adına yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri, bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri hususunun Genel Kurul'un onayına sunulması, 2021 hesap döneminde bu kapsamda gerçekleştirilmiş işlemler hakkında hissedarlara bilgi verilmesi
16 - 2021 yılında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemlerinin ortakların bilgisine sunulması
17 - Dilek ve Temenniler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI 2021.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

13.09.2022 Salı günü saat 11:00' da 10032 Sokak No:10 Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Çiğli/İzmir adresinde Şirketimizin 2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında özet olarak aşağıda ki kararlar alınmıştır.

GÜNDEM MADDE 3:

GÜNDEM MADDE 3.1.:

Bu madde kapsamında okunacak ve görüşülecek olan 2021 Faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu daha önce internet sitemizde ve KAP' ta yayımlandığı için görüşme sonucunda okunmuş sayılması oy çokluğu ile kabul edildi.

Yukarıdaki alt gündem maddesi kapsamında okunmuş sayılan 2021 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun yapılan görüşme sonucunda kabul edilmesine oy çokluğu ile karar verilmiştir.

GÜNDEM MADDE 4:

Şirketin 2021 Yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu rapor özeti, Aksis Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.'nin temsilcisi Sn. M. Mustafa Vehbi TIŞLI tarafından okundu. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.

GÜNDEM MADDE 5:

Gündemin 5.maddesi gereğince Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-14-1 sayılı " Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetimden geçmiş, 2021 yılı Konsolide Finansal Tabloları oy çokluğu ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 6:

Yönetim Kurulu üyeleri, Şirketin 2021 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı oy çokluğu ile ibra edildi.

GÜNDEM MADDE 7:

Yasal kayıtlara göre hazırlanmış Mali tablolarda 38.853.301 TL net dönem zararı, Katmerciler A.Ş. Yönetimi tarafından TMS / TFRS esasına göre hazırlanan ve Aksis Uluslararası Bağımsız Denetim AŞ. Tarafından denetlenen finansal tablolarda ana ortaklığa isabet eden dönem zararı 41.665.808 TL dir. 2021 yılı hesap sonuçları ile ilgili olarak söz konusu net zararın geçmiş yıl karlarından karşılanması hususu oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

GÜNDEM MADDE 9:

Yönetim Kurulu üye sayısı iki bağımsız üye ile birlikte toplam beş üye olarak belirlenerek Yönetim Kurulu üyeliklerine, Sn. İsmail Katmerci, Sn. Mehmet Katmerci, Sn. Birol Yence, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine Sn. Hüseyin Kocabıyık ve Sn. Mehmet Cemal Öztaylan'ın üç yıl süreyle seçilmesi oy çokluğu ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 12:

2022 hesap dönemindeki Finansal Raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Aksis Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.'nin Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilmesi oy çokluğu ile kabul edildi.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
14.09.2022
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2
Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 13.09.2022 tarihinde yapılan 2021 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı kararları 14.09.2022 tarihinde İzmir Ticaret Sicil Memurluğu'nca tescil edilmiş olup 14.09.2022 tarihli Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmıştır.

Kredi Hesaplama