FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
BİRLEŞMEYE ESAS ALINAN 30.06.2022 TARİHLİ FİNANSAL TABLOLARIN 30.09.2022 OLARAK GÜNCELLENMESİ HK.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Düzeltme Nedeni
BİRLEŞME BAŞVURUSUNA 30.06.2022 TARİHLİ FİNANSAL TABLOLAR YERİNE 30.09.2022 TARİHLİ FİNANSAL TABLOLARIN ESAS ALINMASI
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
02.12.2022
Birleşme Yöntemi
Devralma Şeklinde Birleşme
Birleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi
30.09.2022
Para Birimi
TRY
Devralınan Şirket
Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen
Pay Değişim Oranı
Ortaklarına Verilecek Pay Grubu
Ortaklarına Verilecek Payların Nevi
Orka Yapı Taahhüt ve Ticaret A.Ş.
Borsa'da İşlem Görmeyen
1
-
Nama

Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye
Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)
Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL)
Ulaşılacak Sermaye
Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bilgileri
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREYGYO00015
20.400.000
0
0
20.400.000
B Grubu, KGYO, TRAYKGYO91Q7
19.600.000
0
0
19.600.000
Mevcut Sermaye
Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)
Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL)
Ulaşılacak Sermaye
TOPLAM
40.000.000 TL
0 TL
0 TL
40.000.000 TL
Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi
02.12.2022
Ek Açıklamalar

Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olan Orka Yapı ile 18.08.2022 tarihinde SPK'a yapmış olduğu 30.06.2022 tarihli finansal tablolar esas alınarak yapılan Kolaylaştırılmış Usulde Birleştirilmesi Başvursu, 30.09.2022 tarihli finansal tablolar esas alınarak güncellenmiştir.

Bu kapsamda Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 02.12.2022 tarihli toplantısında;

1. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20. maddeleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") ilgili hükümleri ve SPK'nın II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği ("Tebliğ") çerçevesinde, Orka Yapı Taahhüt Ve Ticaret A.Ş.'nin ("Orka") sahip olduğu tüm varlık ve yükümlülüklerin bir bütün halinde kayıtlı değerleri üzerinden devralınarak tasfiyesiz infisahı suretiyle, Şirketimizin ORKA YAPI TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. ile birleşmesine

2. Birleşme işleminde 30.09.2022 tarihli finansal tabloların esas alınmasına,

3. Orka'nın sermayesinin temsil eden payların ve oy haklarının tamamının halihazırda Şirketimize ait olması ve Şirketimizin sermayesinde bir değişiklik meydana gelmeyecek olması nedeniyle, Türk Ticaret Kanunu'nun 155 ve 156. maddeleri ile Tebliğ'in 13. maddesi kapsamında;

a)Birleşme işleminin kolaylaştırılmış şekilde yapılmasına,

b)Bağımsız denetim raporu, uzman kuruluş raporu ve birleşmeye ilişkin Yönetim Kurulu raporu hazırlanmamasına,

c) TTK'nın 149. maddesinde düzenlenen inceleme hakkının tanınmamasına,

d) Birleşme sözleşmesinin Şirketimiz genel kurulunun onayına sunulmamasına ve

e) SPK'nın II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 15. maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi uyarınca ayrılma hakkı doğmadığından birleşme işleminde ayrılma hakkı kullandırılmamasına

4. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 20. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendi uyarınca, Şirketimizin Orka'nın tahakkuk etmiş ve edecek vergi borçlarını ödeyeceğinin ve diğer ödevlerini yerine getireceğinin, birleşme sebebiyle verilecek olan kurumlar vergisi beyannamesine eklenecek bir taahhütname ile taahhüt edilmesine,

5. Yukarıda sayılan işlemler ile ilgili olarak hazırlanan 02.12.2022 tarihli Birleşme Sözleşmesi'nin kabul edilmesine,

6. Yukarıda sayılan işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve ilgili diğer kurumlardan izin alınmasına,

toplantıya katılanların oybirliği ile karar vermiştir.

Bu kapsamda, ekte yer alan belgelerle 02.12.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu' na gerekli başvuru yapılmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Saygılarımızla.

Birleşmeye İlişkin Dökümanlar
EK: 1
KGYO_ORKA Birleşme Sözleşmesi_22.12.02.pdf - Birleşme Sözleşmesi
EK: 2
KGYO_Duyuru Metni_22.12.02.pdf - Duyuru Metni
EK: 3
45_YK_Koray GYO ile Orka Birleşme_22.12.02.pdf - Diğer
EK: 4
Orka YKK GYO Birleşme.pdf - Diğer
EK: 5
ORKA_30.09.2022 FİNANSAL DURUM TABLOSU.pdf - Diğer
EK: 6
KORAY - 30.09.2022 SPK SOLO.pdf - Diğer

Kredi Hesaplama