FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Şirket Yönetim Kurulu'nun Kar Payı Dağıtımı Hakkında Önerisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
28.02.2023
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Peşin
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
MIPAZ, TRAMIPAZ91J8
Peşin
0,5347186
53,47186
10
0,4812467
48,12467
Nakit Kar Payı Ödeme Zaman Aralığı
Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği İlk Tarih (Teklif Edilen)
Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği Son Tarih (Teklif Edilen)
Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği İlk Tarih (Genel Kurulca Onaylanan)
Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği Son Tarih (Genel Kurulca Onaylanan)
28.04.2023
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
MIPAZ, TRAMIPAZ91J8
0
0
Ek Açıklamalar

Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") Düzenlemeleri, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer ilgili mevzuat hükümleri ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri ve kamuya açıklamış olduğumuz "Kâr Dağıtım Politikası" dikkate alınarak;

SPK'nın II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS")'na ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS")'na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nın konuya ilişkin Kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ait Şirket'in Bireysel Finansal Tabloları'na göre; "Ertelenmiş Vergi Geliri" ve "Dönem Vergi Gideri" ile birlikte dikkate alındığında 978.567.585,-Türk Lirası tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğu, bu tutardan 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5/e maddesi gereği 497.637.835,74 Türk Lirası tutarındaki "Gayrimenkul Satış Karı İstisnası"nın ve Vergi Usul Kanunu'nun 325/A maddesi uyarınca ayrılan 39.400.000,-Türk Lirası tutarında "Girişim Sermayesi Fonu"nun kar dağıtımına konu edilmeyerek "özel fonlar" hesabına alınması ve TTK'nın 519 uncu maddesinin (1) inci fıkrası uyarınca hesaplanan 6.384.401,93 -Türk Lirası tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrılması sonucunda 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ilişkin olarak 435.145.347,33-Türk Lirası tutarında "Net Dağıtılabilir Dönem Karı" hesaplandığı,

Vergi Mevzuatı kapsamında ve T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı ("Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği")'na göre tutulan 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ait Yasal Muhasebe Kayıtlarına göre ise 871.275.121,32 Türk Lirası vergi öncesi dönem karı oluştuğu, 81.563.770,64 Türk Lirası "Dönem Vergi Gideri" düşüldükten sonra 789.711.350,68 Türk Lirası tutarında "Net Dönem Karı" hesaplandığı, bu tutardan Yasal Muhasebe Kayıtlarımızda bulunan 124.985.476,37 Türk Lirası tutarındaki "Geçmiş Yıl Zararları" mahsup edildikten, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5/e maddesi gereği 497.637.835,74 Türk Lirası tutarındaki "Gayrimenkul Satış Karı İstisnası"nın ve Vergi Usul Kanunu'nun 325/A maddesi uyarınca ayrılan 39.400.000,-Türk Lirası tutarında "Girişim Sermayesi Fonu"nun kar dağıtımına konu edilmeyerek "özel fonlar" hesabına alınması ve TTK'nın 519 uncu maddesinin (1) inci fıkrası uyarınca 6.384.401,93-Türk Lirası tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrılması sonucunda 121.303.636,64 Türk Lirası Net Dağıtılabilir Dönem Karı oluştuğu;

görülerek,

Kar dağıtımında 01.01.2022- 31.12.2022 hesap dönemine ait Yasal Muhasebe Kayıtları'nın esas alınmasına,121.303.636,64 Türk Lirası tutarındaki 2022 yılı "Net Dağıtılabilir Dönem Karı"ndan öncelikle çıkarılmış sermayenin % 5'i oranında ve 10.400.000-Türk Lirası tutarında Ortaklara I. Temettü dağıtılmasına,

TTK'nın 519 uncu maddesinin 2 nci fıkrasının (c) bendi uyarınca 10.082.148,79 -Türk Lirası tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrıldıktan sonra kalan net dağıtılabilir dönem karının 100.821.487,86 Türk Lirası tutarında Ortaklara II. Temettü dağıtılmasına,

Kar payı dağıtımına başlandığı tarihte "küsurat" konusunda geçerli olan, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. kurallarına uymak suretiyle, toplamda "Çıkarılmış Sermaye"nin % 53,47'sı oranında brüt 111.221.487,86 -Türk Lirası, 100.099.339,07 Türk Lirası net tutarında nakit kar dağıtımı yapılması ve kar payı dağıtımına en geç 28 Nisan 2023 tarihinde başlanmasına,

SPK ve KGK düzenlemeleri çerçevesinde, TMS ve TFRS'ye uygun olarak hazırlanan bireysel finansal tablolarına göre yukarıda bahsi geçen karşılıklar ayrıldıktan sonra 313.841.711-TL tutarındaki dağıtıma tabi tutulmayan karların "Geçmiş Yıllar Karları" hesabına alınmasına,

oy birliği ile karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Milpa 31.12.2022 Kar Dağıtım Tablosu.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2022/31.12.2022 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
208.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
1.132.269,13
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
İmtiyaz yoktur.
*
SPK'ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
997.715.726
871.275.121,32
4. Vergiler ( - )
19.148.141
81.563.770,64
5. Net Dönem Kârı
978.567.585
789.711.350,68
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
0
124.985.476,37
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
543.422.237,67
543.422.237,67
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
435.145.347,33
121.303.636,64
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
0
0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
435.145.347,33
121.303.636,64
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
0
0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
435.145.347,33
121.303.636,64
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
10.400.000
10.400.000
* Nakit
10.400.000
10.400.000
* Bedelsiz
0
0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
0
0
* Çalışanlara
0
0
* Yönetim Kurulu Üyelerine
0
0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
0
0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
100.821.487,86
100.821.487,86
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
10.082.148,79
10.082.148,79
17. Statü Yedekleri
0
0
18. Özel Yedekler
0
0
19. Olağanüstü Yedek
0
0
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
0
0
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
- - -
100.099.339,07
0
82,52
0,48
48,125
TOPLAM
100.099.339,07
0
82,52
0,48
48,125
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak hazırlanan Kar Dağıtım Tablosu ektedir.

(7) Vergi Usul Kanunun 325A maddesi uyarınca 39.400.000 Türk Lirası tutarında "Girişim Sermayesi Fonu" ayrılmıştır. Ayrıca 497.637.835,74 Türk Lirası tutarındaki "Gayrimenkul Satış Karı İstisnası" Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5/e maddesi kapsamında pasifte "özel bir fon" hesabına alınmaktadır.Bu tutarlar, yukarıdaki "Kar Dağıtım Tablosu'nda ayrı bir giriş satırı bulunmaması sebebiyle zaruri olarak "Genel Kanuni Yedek Akçe'nin içinde gösterilmiştir.