FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
10.03.2023
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Peşin
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
ECZYT, TRAECZYT91Q5
Peşin
1,9000000
190
10
1,7100000
171
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin
27.04.2023
02.05.2023
28.04.2023
(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
ECZYT, TRAECZYT91Q5
0
0
Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun 10 Mart 2023 tarihli toplantısında;

Şirketimizin 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II - 14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne uygun Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) esas alınarak hazırlanan ve bağımsız denetimden geçen finansal tablolarına göre net dağıtılabilir dönem karının 1.486.894.074 TL, Vergi Usul Kanunu ("VUK") hükümleri uyarınca hazırlanan yasal finansal tablolarına göre ise 221.005.411 TL olduğunu tespit etmiştir.

2022 yılı karının dağıtımı konusunda; SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemelerine, Ana Sözleşmemizin 37.maddesi'ne ve Kar Dağıtım Politikamızda belirtilen esaslara uygun olarak, aşağıda belirlenen şekilde kar dağıtımı yapılması uygun bulunarak kar dağıtım önerisinin 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Bu çerçevede;

1) Türk Ticaret Kanunu'nun 519.maddesi uyarınca ayrılması gereken %5 oranındaki genel kanuni yedek akçenin, yasal kayıtlardaki mevcut genel kanuni yedek akçe tutarı, çıkarılmış sermayenin %20'lik sınırına ulaştığı için, 2022 yılı için genel kanuni yedek akçe ayrılmaması,

2) 01.01.2022 – 31.12.2022 hesap dönemine ilişkin 1.486.894.074 TL tutarındaki net dağıtılabilir dönem karından Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin %190'na tekabül eden 199.500.000 TL tutarında nakit kar payı dağıtılması,

3) 1 TL nominal değerli bir paya nakit olarak brüt %190, tam mükellef gerçek kişi ortaklarımız ile dar mükellef gerçek ve tüzel kişi ortaklarımıza vergi kanunlarında yer alan stopaj oranları düşüldükten sonra bulunan net oranda kar payı ödenmesi,

4) VUK hükümleri uyarınca hazırlanan yasal kayıtlara göre oluşan 247.713.711 TL tutarındaki vergi öncesi dönem karından yasal yükümlülükler ile dağıtılması öngörülen kar payı düşüldükten sonra kalan 21.505.411 TL'nin "olağanüstü yedekler" hesabına aktarılması,

5) Kar payı dağıtımına 27 Nisan 2023 tarihinde başlanılması,

hususlarını içeren kar dağıtım önerisinin 2022 yılı için yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar verilmiştir.


Eklenen Dökümanlar
EK: 1
kar dağıtım tablosu 2022.pdf
EK: 2
Dividend Distribution Table 2022.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2022/31.12.2022 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
105.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
21.000.000
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
Yoktur.
*
SPK'ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
1.513.601.155
247.713.711
4. Vergiler ( - )
26.707.081
26.708.300
5. Net Dönem Kârı
1.486.894.074
221.005.411
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
0
0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
0
0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
1.486.894.074
221.005.411
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
0
0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
1.486.894.074
221.005.411
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
0
0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
1.486.894.074
221.005.411
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
199.500.000
199.500.000
* Nakit
199.500.000
199.500.000
* Bedelsiz
0
0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
0
0
* Çalışanlara
0
0
* Yönetim Kurulu Üyelerine
0
0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
0
0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
0
0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
0
0
17. Statü Yedekleri
0
0
18. Özel Yedekler
0
0
19. Olağanüstü Yedek
1.287.394.074
21.505.411
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
0
0
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
- - -
179.550.000
0
12,08
1,71
171
TOPLAM
179.550.000
0
12,08
1,71
171
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları

Kar payının tam mükellef gerçek kişi ortağa dağıtıldığı ve dağıtımda istisnaya tabii herhangi bir kazanç bulunulmadığı varsayımı ile 22/12/2021 tarihli ve 2021/4936 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı gereğince stopaj oranı %10 alınarak, brüt pay başına kar payı tutarlarının net değerleri hesaplanmıştır.Kredi Hesaplama