FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı İlanı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2022
Karar Tarihi
10.03.2023
Genel Kurul Tarihi
05.04.2023
Genel Kurul Saati
10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
04.04.2023
Ülke
Türkiye
Şehir
KOCAELİ
İlçe
DİLOVASI
Adres
Makine İhtisas OSB 2.Cadde No:7 Dilovası/Kocaeli
Gündem Maddeleri
1 - Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi ve tutanakların imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2 - 2022 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
3 - 2022 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,
4 - 2022 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2022 yılına ilişkin muamele, fiil ve işlerinden dolayı ibra edilmesi,
6 - 2022 hesap dönemine ait mali tablolarda oluşan karın dağıtımıyla ilgili Yönetim Kurulu'nun önerisinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
7 - Yönetim Kurulu Üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye adedine göre seçim yapılması, Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,
8 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin aylık ödenecek huzur hakkının tespit edilerek karara bağlanması,
9 - İlişkili Taraf İşlemleri ile ilgili Genel Kurula bilgi verilmesi,
10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in 2022 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi, 2023 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi,
11 - Yönetim Kurulu tarafından 2023 yılı için önerilen Bağımsız Denetim Şirketi'nin Genel Kurul'un onayına sunulması,
12 - SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4. Maddesinde belirtilen hususlar hakkında Şirket Ortaklarının; Üçüncü kişiler lehine verilmiş teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Pay Sahiplerinin bilgilendirilmesi,
13 - Kurumsal Yönetim Tebliğinde (II.17.1) yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6. maddesi gereğince 2022 yılı içerisinde Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliğinde (II.17.1) yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6.maddesi gereğince 2022 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
14 - Dilek ve Temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
VEKÂLETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2
İLAN METNİ.pdf - İlan Metni
EK: 3
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 55. Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2022 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı bulunan gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 05 Nisan 2023 saat 10.30'da Dilovası fabrika adresi olan Makine İhtisas OSB 2.Cadde No:7 Dilovası/Kocaeli'nde yapılacaktır.

Kredi Hesaplama