FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_RepresentationLetterAbstract|
Sorumluluk Beyanı
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_BoardDecisionDateAndNumberForApprovalOfFinancialStatementsAndOperatingReviewReportAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
oda_BoardDecisionDate|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
13/03/2023
oda_BoardDecisionNumber|
Karar Sayısı
2023/03
oda_RepresentationLetterPreparedAccordingToRelatedCMBCommuniqueAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
oda_ExplanationTextBlock|

MALİ TABLOLARIN VE FAALİYET RAPORLARININ KABULUNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN

  

KARAR TARİHİ: 13.03.2023

  

KARAR SAYISI: 2023 / 03

  

 

  

 

  

 

  

Şirketimizin 1 Ocak 2022 – 31 Aralık 2022 dönemine ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II.14.1.sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ve SPK'nın 10.1.2019 tarih 2/49 sayılı kararı ile "II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TMS/TFRS") ve SPK tarafından belirlenen formatlara uyumlu olarak hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş dipnotları ile birlikte konsolide finansal tablolar, yıl sonu Faaliyet Raporu ve KAP üzerinden Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF), Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF), Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi ve Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu'nun şablonları uyarınca yayımlanan Kurumsal Yönetim Raporlamalarının SPK mevzuatı düzenlemeleri doğrultusunda;

  

 

  

 

  

A)   Tarafımızca incelendiği,

  

B)   Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, konsolide finansal tablolar ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

  

C)    Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış dönem sonu finansal tabloların Şirketimizin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını yansıttığını, Şirketimizin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını, 

  

Bilgilerinize sunar, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

  

           

  

            Saygılarımızla,

  

 

  

             Bizim Toptan Satış Mağazaları A.Ş.

  

 

  

 

  

Hüseyin BALCI                             Fatma Füsun Akkal BOZOK                               Ahmet BAL              

  Genel Müdür                                Denetim Komitesi Başkanı                         Denetim Komitesi Üyesi

  

 

Kredi Hesaplama