FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
2022 Yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı ve Bilgilendirme Dokümanı hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2022
Karar Tarihi
16.03.2023
Genel Kurul Tarihi
12.04.2023
Genel Kurul Saati
11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
11.04.2023
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
BEŞİKTAŞ
Adres
Kültür Mahallesi, Nisbetiye Caddesi, Akmerkez, No:56/1, E-3 Blok, Kat: 1, Etiler, Beşiktaş, İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2 - Yönetim Kurulunca hazırlanan 2022 yılına ait Yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
3 - 2022 yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
4 - 2022 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5 - Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
6 - Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
9 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca Yönetim Kurulu'nun konuya ilişkin kararına istinaden Bağımsız Denetçi seçiminin onaya sunulması,
10 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca pay sahiplerine bu işlemlere ilişkin bilgi verilmesi,
11 - Türk Ticaret Kanunu'nun 396. madde hükmünde belirtilen izin ve yetkilerin Yönetim Kurulu Üyelerine verilmesi,
12 - Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince Şirketimiz tarafından 2022 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, Sermaye Piyasası Kurulu Karar Organı'nın 09/02/2023 tarih ve 8/174 sayılı Kararı Uyarınca 06.02.2023 tarihinde meydana gelen merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili (Kahramanmaraş, Kilis, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya ve Adana) etkileyen depremler nedeniyle Şirketimiz tarafından yapılan bağış ve yardımlara ilişkin Şirketimizin 9 Şubat 2023 ve 17 Şubat 2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararları'nın genel kurulun onayına sunulması ve 2023 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlendiği Yönetim Kurulu Kararı'nın genel kurulun onayına sunulması,
13 - Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca 2022 yılında Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi,
14 - Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37. maddesi uyarınca 2022 yılında yapılan ilgili alım, satım ve kiralama işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2
Akmerkez-2022 Genel Kurul Davet İlan.pdf - İlan Metni
EK: 3
Akmerkez-2022 Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından,

1. Şirketimizin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 12.04.2023 tarihinde saat 11:00'de Kültür Mahallesi, Nisbetiye Caddesi, Akmerkez, No:56/1, E-3 Blok, Kat: 1, Etiler, Beşiktaş, İstanbul adresinde yapılmasına,

2. T.C. Ticaret Bakanlığı İl Ticaret Müdürlüğü'ne müracaatta bulunarak komiser davet edilmesine,

3. Toplantı gündeminin aşağıda yazılı olduğu şekilde belirlenmesine,

karar verildi.