FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Şirketimiz Sermaye Artışı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
16.03.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
1.750.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
1.145.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
2.950.000.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREVGYO00011
406.686.030,768
157.841.482,319
38,81163
279.923.175,255
68,83029
A Grubu
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREVGYO00011
Nâma
B Grubu, VKGYO, TRAVKGYO91Q3
738.313.969,232
286.551.694,681
38,81163
508.183.647,745
68,83029
B Grubu
B Grubu, VKGYO, TRAVKGYO91Q3
Hamiline
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM
1.145.000.000
444.393.177,000
38,81163
788.106.823,000
68,83029
İç Kaynakların Detayı :
Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farkları (TL)
21.599.008
Emisyon Primi (TL)
301.118.336
Geçmiş Yıl Karları (TL)
121.675.833
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
Rüçhan ISIN Kodu
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREVGYO00011
406.686.030,768
203.343.015,384
50,00000
1,00
A Grubu
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREVGYO00011
Nâma
B Grubu, VKGYO, TRAVKGYO91Q3
738.313.969,232
369.156.984,616
50,00000
1,00
B Grubu
B Grubu, VKGYO, TRAVKGYO91Q3
Hamiline
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM
1.145.000.000
572.500.000,000
50,00000
Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama
T. Vakıflar Bankası T.A.O. tarafından, süresi içinde satılamayan payların satın alınacağına ilişkin taahhüt verilmiştir.
Para Birimi
TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No
7
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği
Kaydi Pay
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 16 Mart 2023 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında;

1- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'na uygun olarak; yapılacak ilk Genel Kurulun onayına sunulmak üzere, kayıtlı sermaye tavanının 1.750.000.000.-TL'den 5.000.000.000.-TL'ye çıkarılmasına, ana sözleşmenin sermaye ile ilgili 7. Maddesinin ekteki tadil metninde olduğu şekilde değiştirilmesi hususunda Sermaye Piyasası Kurulu'na izin başvurusu yapılmasına,

2- Şirket'in esas sözleşmesinin 7. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, 1.145.000.000,-TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakit karşılığı olmak üzere %50 oranında artırılmasına,

- Mevcut ortakların rüçhan haklarında bir kısıtlama yapılmamasına,

- Ortakların yeni pay alma (rüçhan) hakkının 1,00 TL nominal değerli her bir pay için 1,00 TL fiyat üzerinden kullandırılmasına,

- Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan pay var ise, tamamının nominal değerden az olmamak üzere Borsa İstanbul AŞ ilgili pazarda halka arz edilmesine,

- Yapılacak sermaye arttırımında (A) grubu pay sahiplerine (A) grubu, (B) grubu pay sahiplerine (B) grubu pay verilmesine,

- Yeni pay alma haklarının kullanım süresinin 15 gün olarak tespit edilmesine,

- Sermaye artırımı nedeniyle şirket ortaklarına Sermaye Piyasası Kurulu'nun kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri ve Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ'nin Genel Mektupları çerçevesinde kaydi hisse senedi olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına,

- Yeni ihraç edilecek payların Kurul kaydına alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'nun Pay Tebliği (VII-128.1) kapsamında gerekli bilgi ve belgelerin hazırlanarak Sermaye Piyasası Kurulu'na müracaat edilmesine,

- Sermaye Piyasası Kurulu VII-128.1 sayılı Pay Tebliği Madde 33 uyarınca sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin olarak hazırlanan raporun onaylanarak, izahnamenin ya da ihraç belgesinin onayı amacıyla Kurula yapılacak başvuru sırasında gönderilmesi ve kamuya açıklanmasına,

3- Yasal kayıtlarımızda bulunan;

21.599.008,- TL tutarındaki "Sermaye Düzeltme Farkları", 301.118.336,- TL tutarındaki "Paylara ilişkin primler" 121.675.833,00,- TL tutarındaki "Geçmiş Yıllar Karları"ndan oluşan toplam 444.393.177,00,- TL iç kaynağın sermayeye ilave edilmesine,

4- Şirketimizin 2022 yılı kar dağıtımı ile ilgili olarak;

Şirket kar dağıtım politikası ve Şirket ana sözleşmesi gereği, Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde, birinci temettünün hesaplanacağı net dağıtılabilir dönem kârının % 34,4247'si oranına tekabül eden, safi karın 788.106.823,-TL'lik kısmının bedelsiz hisse senedi şeklinde dağıtılması, kalan tutarın olağanüstü yedekler hesabına alınması hususunun Genel Kurul'un onayına sunulmasına,

Yukarıda belirtilen işlemler neticesinde 1.145.000.000,- TL olan Şirketimiz ödenmiş sermayesinin 2.950.000.000,- TL'ye artırılmasına,

Sermaye artırımı işlemlerinin gerçekleştirilmesi, gerekli sözleşmelerin imzalanması, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul AŞ, Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ ve diğer tüm yasal merciler nezdinde gereken her türlü başvuruların ve işlemlerin yapılması, izinlerin/onayların alınması ve işlemlerin ifası hususlarında Şirket Genel Müdürlüğü'nün yetkili kılınmasına,

Karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Tadil Metni.pdf
EK: 2
Tadil Metni ing.pdf

Kredi Hesaplama