FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
genel kurul tescili hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2022
Karar Tarihi
14.03.2023
Genel Kurul Tarihi
14.04.2023
Genel Kurul Saati
13:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
13.04.2023
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
BAHÇELİEVLER
Adres
Yenibosna Merkez Mah. Ladin Sok.Terziler Sitesi No:20 /B
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması
2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı‟na yetki verilmesi.
3 - 2022 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,
4 - Bağımsız denetim kuruluşu tarafından hazırlanan 2022 yılına ilişkin bağımsız denetim raporunun okunması ve görüşülmesi,
5 - Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından 09.02.2023 tarih ve E-29833736-110.04.04-32921 sayılı yazısı ile ve de Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nın 16.02.2023 tarih E-50035491-431.02-00082956143 sayılı yazısı ile uygun görülmüş olan Esas Sözleşme nin 6. Maddesinin tadiline ilişkin tadil tasarısının görüşülerek karara bağlanması.
6 - 2022 yılı finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması konusunda karar verilmesi
7 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılı faaliyetleri nedeniyle ibra edilmeleri konusunun görüşülerek karara bağlanması,
8 - Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücret ve huzur haklarıyla ilgili karar alınması
9 - 2022 yılı karıyla ilgili karar alınması
10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca 2023 yılı Bağımsız Denetim Şirketinin seçimi,
11 - Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca Şirketin ilişkili taraflarla yapılan işlemleri hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi hususunun görüşülmesi ve bu işlemlerin onaylanması,
12 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın yönetim kontrolünü elinde bulundurun pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
13 - Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, 2023 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar yardım ve bağışlar için üst sınır belirlenmesi ve Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması
14 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; Şirket'in 2022 hesap döneminde; sosyal yardım amacıyla vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi.
15 - Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K.'nun 395. ve 396. Maddeleri gereğince gerekli iznin verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması
16 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi
17 - Dilekler ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
YÖNETİM KURULU KARARI 2022 GENEL KURULU İÇİN ALINAN.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2
esas sözleşme 6.madde tadil metni 1.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 3
2022 OLAĞN GENEL KURUL ÇAĞRI METNİ.pdf - İlan Metni
EK: 4
2022 OLAĞN GENEL KURUL BİLGİLERNDİRME DÖKÜMANI .pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

Şirketimizin 2022 yılı Olağan genel kurul toplantısı 14.04.2023 tarihinde saat 13:00 da Yenibosna

merkez mah.ladin sokak Terziler Sitesi No:20-B Bahçelievler-İstanbul adresinde yapılmıştır

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Kabul edildi
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
02.05.2023
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
2022 GENEL KURUL TUTANAĞI 1.pdf - Tutanak
EK: 2
HAZİRUN.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar

II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (1.3.1) nolu maddesine göre hazırlanmış bilgilendirme dökümü ve esas sözleşme 6.madde tadil metni eklenmiştir.