FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2022
Karar Tarihi
14.04.2023
Genel Kurul Tarihi
16.05.2023
Genel Kurul Saati
11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
15.05.2023
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
BAĞCILAR
Adres
212 Outlet AVM - Mahmutbey Merkez Mh.Taşocağı cd. No:5 BAĞCILAR İSTANBUL
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2 - 2022 yılı Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporu'nun ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
3 - 2022 yılı hesap dönemine ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
4 - Yönetim Kurulu'nun 2022 yılı karının kullanım şeklinin belirlenmesi ve kar dağıtımı hakkındaki önerisinin görüşülerek karar bağlanması,
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
6 - Görev süreleri sona ermiş olan Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücret ve huzur haklarının tespiti,
8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2023 yılı için seçilecek Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu'nun tespit edilmesi,
9 - 2022 yılında yapılan bağış ve yardımlarla ilgili Genel Kurul'un bilgilendirilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi,
10 - Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ile elde edilmiş gelir ve menfaatler hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,
11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,
12 - Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydıyla, Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçiş ve Şirket Esas Sözleşmesinin 7. ve 8'inci maddelerinde yapılan tadil değişikliklerinin görüşülüp karara bağlanması,
13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
14 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin 1.3.6. maddesi kapsamına giren 2022 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında bilgi verilmesi,
15 - Dilekler ve görüşler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
2022 O.Genel Kurul Davet.pdf - İlan Metni
EK: 2
2022 O.Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3
Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

Alınan kararlara ilişkin toplantı tutanağı ekte sunulmaktadır.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Kabul edildi
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
2022 OGK Hazirun Cetveli_KAP.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2
2022 OGK Toplantı Tutanağı_KAP.pdf - Tutanak
Ek Açıklamalar

Şirketimiz, 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmaktadır.
Sayın pay sahiplerimizin bilgilerine arz olunur.
Saygılarımızla,