FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Sermaye Artırımı Hakkında 04.05.2023 ve 08.05.2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararlarımız SPK'nun Yönlendirmesi ile Aşağıdaki 07.06.2023 tarihli halleri ile revize edilmişitir.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Düzeltme Nedeni
4 Mayıs 2023 ve 8 Mayıs 2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararlarımız revize edildiği için bildirimimiz yenilenmiştir.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
07.06.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
235.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
224.242.255,1
Ulaşılacak Sermaye (TL)
300.000.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
GENTS, TRAGENTS91C4
224.242.255,1
75.757.744,900
33,78388
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM
224.242.255,1
75.757.744,900
33,78388
İç Kaynakların Detayı :
Geçmiş Yıl Karları (TL)
75.757.744,9
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No
6
SPK Başvuru Tarihi
09.05.2023
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği
Kaydi Pay
Ek Açıklamalar

07/06/2023 - 19 Nolu Yönetim Kurulu Kararı


12.04.2023 tarihinde yapılan 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında, gündemin 7 no'lu maddesinde görüşülen 75.757.744,90 TL'nin bedelsiz pay olarak dağıtılması kararına istinaden daha önce 04.05.2023 tarihli Yönetim Kurulu toplantımızda alınan ve 15 sayılı bedelsiz sermaye artırımı kararının revize edilmesi amacıyla görüşülen işbu yönetim kurulu toplantımızda;

1. Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 6 nolu Sermaye Maddesinin verdiği yetkiye dayanarak ve SPK II-18.1 Sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği‘nin 6. Maddesinin 6. Fıkrası çerçevesinde 235.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanının bir defaya mahsus olmak üzere aşılarak artırılan 75.757.744,90 TL'nin olağanüstü yedeklerden karşılanmak suretiyle çıkarılmış sermayeye eklenmesine,

2. Şirketimizin mevcut 224.242.255,10 TL olan çıkarılmış sermayesinin (%33,783885 oranında) 75.757.744,90 TL artırılarak 300.000.000,00 TL'ye yükseltilmesine,

3. Bu kapsamda, toplamda 75.757.744,90 TL nominal değerli 7.575.774.490 adet pay ihraç edilmesine ve ihraç edilecek payların mevcut pay sahiplerimize sahip oldukları payları oranında bedelsiz olarak kayden dağıtılmasına,

4. Gerçekleştirilecek sermaye artırımı nedeniyle Sermaye Piyasası Kurulu'na ve diğer ilgili kurumlara başvuruda bulunulmasına,

5. Konuyla ilgili tüm iş ve işlemlerin yürütülmesi için Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına,

karar verilmiştir

..............................................................................................................................

07/06/2023 - 20 Nolu Yönetim Kurulu Kararı


12.04.2023 tarihinde yapılan 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında, gündemin 7 no'lu maddesinde görüşülen 75.757.744,90 TL'nin bedelsiz pay olarak dağıtılması kararına istinaden ve Yönetim Kurulu'muzun 07.06.2023 tarih ve 19 Sayılı revize kararı ile başlatılan %33,783885 oranındaki 75.757.744,90 TL'nin sermayeye eklenmesi ile çıkarılmış sermayenin toplamda 300.000.000,00 TL'ye yükseltilerek toplamda 75.757.744,90 TL'lik 7.575.774.490 adet pay ihraç edilmesine, ihraç edilecek payların mevcut pay sahiplerimize sahip oldukları payları oranında bedelsiz olarak kayden dağıtılmasına ilişkin işlemde; 75.757.744,90 TL'nin 05.05.2023 tarihinde ilgili hesaplardan sermaye hesabına aktarılmış olduğu ve bu suretle sermaye artırımına ilişkin işlemlerin tamamen ve usulüne uygun bir şekilde tamamlandığı 07/06/2023 tarihli YMM 340 – 2220 / 2023 – 12 sayılı raporu ile de tespit edildiği anlaşılmıştır. Buna Göre;

1. Söz konusu Sermaye artırım işlemlerinin tamamen ve usulüne uygun olarak sonuçlandırıldığının Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilmesine,

2. Artırılan 75.757.744,90 TL'lik sermayeyi temsilen ihraç edilecek payların usulüne uygun şekilde ve mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılmasına,

3. Gerçekleştirilen sermaye artırımı nedeniyle Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin Ekteki şekilde tadil edilerek yeni şekline uygun görüş alınması ve sermaye artırımına konu payların ihracına ilişkin "İhraç Belgesi"nin onaylanması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmasına,

4. Ayrıca Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunulmasına,

5. Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ve Borsa İstanbul A.Ş. nezdinde gerekli işlemlerin yapılmasına,

6. Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınacak onaylı tadil metninin, onay tarihinden itibaren 10 gün içinde ilgili Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde ticaret siciline tescil ve ilanına ilişkin gerekli işlemlerin yapılmasına,

7. Konuyla ilgili tüm iş ve işlemlerin yürütülmesi için Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına,

Karar verilmiştir.

.............................................................................................................................

Kamuya Saygı İle Duyurulur.

GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SAN VE TİC A.Ş.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
6. Md. Yeni Metin 2023.pdf