FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Bedelli Sermaye Artırımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
06.11.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
3.000.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
360.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
720.000.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
Rüçhan ISIN Kodu
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEGSR00012
12
12,000
100,00000
1,00
C Grubu
C Grubu, EGSER, TRAEGSER91F0
Hamiline
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREEGSR00020
18
18,000
100,00000
1,00
C Grubu
C Grubu, EGSER, TRAEGSER91F0
Hamiline
C Grubu, EGSER, TRAEGSER91F0
359.999.970
359.999.970,000
100,00000
1,00
C Grubu
C Grubu, EGSER, TRAEGSER91F0
Hamiline
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM
360.000.000
360.000.000,000
100,00000
Para Birimi
TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği
Kaydi Pay
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 06.11.2023 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, sermaye yapısının güçlendirilmesi amacıyla;

  • Esas Sözleşmenin 6 ncı maddesinin Yönetim Kurulumuza vermiş olduğu yetkiye istinaden, 3.000.000.000,-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 360.000.000,-TL olan çıkarılmış sermayemizin 720.000.000,-TL'ye çıkarılmasına,
  • Artırılan 360.000.000,-TL tutarındaki payların tamamının ortaklarımızın yeni pay alma hakları kısıtlanmaksızın nakden artırılmasına,
  • Artırılan 360.000.000,-TL nominal değerli sermayeyi temsilen ihraç edilecek 36.000.000.000 adet (C) Grubu hamiline yazılı imtiyazsız payların, Borsa İstanbul A.Ş. (Borsa)'nde işlem gören nitelikte ve Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) ile Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK)'nin kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri çerçevesinde kaydi pay olarak ihracına,
  • Sermaye artırımı işlemleri kapsamında aracılık faaliyetlerinin yerine getirilmesi amacıyla Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile aracılık sözleşmesi imzalanmasına,
  • Yeni pay alma hakkının kullanılmasında, beheri 1 Kuruş nominal değerli 100 adet paydan oluşan 1,-TL nominal değerli bir payın (1 lot) fiyatının 1,-TL olarak belirlenmesine,
  • Yeni pay alma haklarının 15 gün süreyle kullandırılmasına, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma haklarını kullanım süresinin izleyen iş günü akşamı sona ermesine,
  • Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların nominal değerinin altında olmamak kaydıyla Borsa Birincil Piyasada oluşacak fiyat üzerinden 2 (İki) işgünü süreyle halka arz edilmesine,
  • Kurulun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 25 inci maddesi uyarınca, yeni pay alma haklarının kullanılması ve yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların halka arz edilmesi sonrasında satılamayan pay olması halinde, söz konusu payların halka arz süresinin bitiminden itibaren 3 (üç) işgünü içinde satınalma taahhütnamesi veren ortağımız İbrahim Polat Holding A.Ş.'ne müracaat edilerek satışının tamamlanmasına,
  • Kurulun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği ile II-5.1 sayılı İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği hükümleri çerçevesinde, sermaye artırımı nedeniyle düzenlenecek izahname ile tasarruf sahiplerine duyurunun onaylanması talebiyle Kurula başvurulmasına ve
  • Sermaye artırımı işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla Kurul, Ticaret Bakanlığı, Borsa, MKK, İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli başvuruların yapılması, izin veya onayların alınması, izahname, duyuru, sözleşme, beyan ve benzeri evrakların imzalanması dahil ama bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü işlemin yürütülmesi hususunda Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine

karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kredi Hesaplama