FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_RepresentationLetterAbstract|
Sorumluluk Beyanı
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
oda_BoardDecisionDateAndNumberForApprovalOfFinancialStatementsAndOperatingReviewReportAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
oda_BoardDecisionDate|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
09/11/2023
oda_BoardDecisionNumber|
Karar Sayısı
2023/19
oda_RepresentationLetterPreparedAccordingToRelatedCMBCommuniqueAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
oda_ExplanationTextBlock|
01.01.2023 - 30.09.2023 DÖNEMİNİ KAPSAYAN  FİNANSAL RAPORLAMAYA 
                                           İLİŞKİN HAZIRLANAN SORUMLULUK BEYANI

FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
KARAR TARİHİ :   09 / 11 / 2023
KARAR NO :   2023 / 19
a)  Bağımsız denetimden geçmemiş, Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye  Piyasasınsa Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğinin" (II-14.1) Hükümlerine göre hazırlanan  01.01.2023– 30.09.2023 Dönemine İlişkin Konsolide Finansal Tabloları ve Dipnotları ile Faaliyet Raporunun tarafımızca incelendiğini,  
b) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediği,
c) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, SPK II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanmış konsolide finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimini, performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.       Rıdvan Melih DİNÇER           Tuğba DİNÇER
            Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkan Yard.


          Ahmet BEYHAN                             Burak DEMİRAL
             Yönetim Kurulu Üyesi                                  Yönetim Kurulu Üyesi

                                                    Makbule DİNÇER
                                                Yönetim Kurulu Üyesi

               Veyis Enes TORUN                                                                               Halil Kaan GÖKSOY
      Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi                                                        Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Kredi Hesaplama