FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[DGGYO]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_NoncurrentFinancialAssetAcquisitionAbstract|
Finansal Duran Varlık Edinimi
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.11.2023, 01.08.2023
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_BoardDecisionDateForAcquisition|
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
01/08/2023
oda_WereMajorityOfIndependentBoardMembersApprovedTheBoardDecisionForAcquisition|
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
oda_TitleOfNoncurrentFinancialAssetAcquired|
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ
oda_FieldOfActivityNoncurrentFinancialAssetWhoseSharesWereAcquired|
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Gayrimenkul projeleri ile gayrimenkule dayalı varlık ve haklardan oluşan portföyü işletmek
oda_CapitalOfNoncurrentFinancialAsset|
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
332.007.786,00 TL
oda_AcquirementWay|
Edinim Yöntemi
Satın Alma (Purchase)
oda_DateOnWhichTheTransactionWasWillBeCompleted|
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
Tamamlanmıştır.
oda_AcquisitionConditions|
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
oda_DetailedConditionsIfItIsATimedPayment|
Vadeli ise Koşulları
-
oda_NominalValueOfSharesAcquired|
Edinilen Payların Nominal Tutarı
2.604.451,09 TL
oda_PurchasePricePerShare|
Beher Payın Alış Fiyatı
31,25 TL
oda_TotalPurchasingValue|
Toplam Tutar
81.389.096,56 TL
oda_RatioOfNewSharesAcquiredToCapitalOfNoncurrentFinancialAsset|
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
0,7845
oda_TotalRatioOfSharesOwnedInCapitalOfNoncurrentFinancialAssetAfterTransaction|
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
94,4362
oda_TotalVotingRightRatioOwnedInNoncurrentFinancialAssetAfterTransaction|
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
94,4362
oda_RatioOfNoncurrentFinancialAssetAcquiredToTotalAssetsInLatestDisclosedFinancialStatementsOfCompany|
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
0,1754
oda_RatioOfTransactionValueToSalesInLatestAnnualFinancialStatementsOfCompany|
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
0,1740
oda_EffectsOnCompanyOperations|
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Bilindiği üzere Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin çoğunluk paylarının satın alma işlemi 09.03.2023 tarihinde tamamlanmıştı. Bu defa gerçekleştirilen %.0,7845 oranında yönetim kurulu seçiminde aday gösterme imtiyazı içeren A Grubu imtiyazlı payların satın alınması işlemi, ilk işlemin devamı niteliğindedir.
oda_DidTakeoverBidObligationArised|
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
oda_WillExemptionApplicationBeMadeIfTakeoverBidObligationArised|
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
oda_TitleNameSurnameOfCounterParty|
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Doğuş Holding AŞ
oda_IsCounterPartyARelatedPartyAccordingToCMBRegulations|
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
oda_RelationWithCounterPartyIfAny|
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
Hakim Ortak
oda_AgreementSigningDateIfExists|
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
oda_ValueDeterminationMethodOfNoncurrentFinancialAsset|
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
SPK yazısı tarihinden önceki 10 iş günü boyunca B grubu hisselerin borsa ağırlıklı ortalama fiyatları ortalaması üzerinden % 10 iskonto oranı uygulanmasıyla belirlenmiştir.
oda_DidValuationReportBePrepared|
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
oda_ReasonForNotPreparingValuationReportIfItWasNotPrepared|
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Şirketin Borsa İstanbul'da oluşan değeri esas alınmıştır.
oda_DateAndNumberOfValuationReport|
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
oda_TitleOfValuationCompanyPreparedReport|
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
oda_ValueDeterminedInValuationReportIfExists|
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
oda_ReasonsIfTransactionWasntWillNotBePerformedInAccordanceWithValuationReport|
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
İş bu duyuru; 21.11.2023 tarihli duyurumuzla aynı olup, Kamu Aydınlatma Platformunun talebi üzerine "Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ"'nin ilgili şirket olarak seçilip yeniden duyurulması niteliğindedir. 

Şirketimiz tarafından, Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin toplam sermayesinin %93,6517'sini temsil eden 310.931.093,577 adet B Grubu payların payların Doğuş Holding AŞ'den satın alınması ilişkin satış ve devir işlemi 09.03.2023 tarihinde tamamlanmıştı. Bu defa Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ üzerinde yönetim kurulu seçiminde aday gösterme imtiyazı içeren  2.604.451,09 TL nominal bedelli şirket sermayesinin % 0,7845'ini temsil eden A Grubu payların tamamının Doğuş Holding AŞ'den satın alınmasına ilişkin işlem tamamlanmıştır.

Payların satın alınması işlemi, Sermaye Piyasası Kurulu, Pay Alım Teklifi Tebliğinin madde 14 (1) fıkrasının (ç) bendinde tanımlanan birlikte hareket eden tüzel kişiler arasında yapılan devir işlemleri kapsamında Grup içi bir devir olduğundan  "pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğü" doğurmamaktadır.


Kredi Hesaplama