FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2022
Karar Tarihi
18.10.2023
Genel Kurul Tarihi
24.11.2023
Genel Kurul Saati
11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
23.11.2023
Ülke
Türkiye
Şehir
İZMİR
İlçe
ÇİĞLİ
Adres
Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10032 Sok. No: 10
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçilmesi
2 - Toplantı tutanağının ve sair evrakların imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
3 - 2022 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve oylanması
4 - 2022 Yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu rapor özetinin okunması
5 - 2022 Yılı Bilanço ve Kar-Zarar Hesaplarının okunması, müzakeresi ve oylanması
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2022 Yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri
7 - Yönetim Kurulu'nun Kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan 2022 Yılı karı'nın tasarrufu ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması
8 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçimi, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçimi
9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi
10 - SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticileri için ücret politikası ve bu politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve oylanması
11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yönetim kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması
12 - Yıl İçinde yapılmış olan bağışlar hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi, 2023 yılında yapılması planlanan bağışlara ilişkin üst sınırın belirlenmesi
13 - 2022 Yılında Şirketin, 3. Kişiler Lehine Verdiği Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
14 - 2022 yılında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemlerinin ortakların bilgisine sunulması
15 - 2023 yılında açıklanan geri alım programı hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
16 - SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve 6102 Sayılı TTK'nın 395 ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde; Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket ve bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlemleri bizzat veya başkaları adına yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri, bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri hususunun Genel Kurul'un onayına sunulması, 2022 hesap döneminde bu kapsamda gerçekleştirilmiş işlemler hakkında hissedarlara bilgi verilmesi
17 - Dilek ve Temenniler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI 2022.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

24.11.2023 Cuma günü saat 11:00' da 10032 Sokak No:10 Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Çiğli/İzmir adresinde Şirketimizin 2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında özet olarak aşağıda ki kararlar alınmıştır.

GÜNDEM MADDE 3:

GÜNDEM MADDE 3.1.:

Bu madde kapsamında okunacak ve görüşülecek olan 2022 Faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu daha önce internet sitemizde ve KAP' ta yayımlandığı için görüşme sonucunda okunmuş sayılması oy birliği ile kabul edildi.

Yukarıdaki alt gündem maddesi kapsamında okunmuş sayılan 2022 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun yapılan görüşme sonucunda kabul edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM MADDE 4:

Şirketin 2022 Yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu rapor özeti, Aksis Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.'nin temsilcisi Sn. M. Mustafa Vehbi TIŞLI tarafından okundu. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.

GÜNDEM MADDE 5:

Gündemin 5.maddesi gereğince Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-14-1 sayılı " Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetimden geçmiş, 2022 yılı Konsolide Finansal Tabloları oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 6:

Yönetim Kurulu üyeleri, Şirketin 2022 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edildi.

GÜNDEM MADDE 7:

1. Yasal Kayıtlara göre hazırlanmış mali tablolarda Net dönem karı 112.254.101 TL olup bu rakamdan 5746 sayılı kanunun 3.maddesinin 13.fıkrasına istinaden (Ar-Ge indirimi tutarının %2'si kadar) 2.058.440 TL girişim sermayesi fonu ayrılmıştır.

2. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-14.1 sayılı tebliğ hükümlerine göre hazırlanan ve AKSİS Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenen konsolide finansal raporlarda yer alan Net dönem karı 82.647.924 TL olup, ana ortaklığa ait net dönem karı ise 82.568.385 TL dir.

3. 2022 yılı hesap sonuçları ile ilgili olarak söz konusu net kardan yasal kayıtlara göre T.T.K. 519. Madde uyarınca %5 oranında 2.702.083 TL tutarında kanuni yedek akçe ayrılarak, kalan 72.554.198 TL' nin (yasal kayıtlara göre 51.339.579 TL' nin) şirket stratejimiz ve yatırım politikamız dikkate alınarak olağanüstü yedek akçe hesaplarına aktarılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM MADDE 8:

Yönetim Kurulu'nun 5 (beş) üyeden teşkiline, tescil tarihinden itibaren 3 yıl süre ile görev yapmak üzere, Şirket Esas Sözleşmesinin 10. Maddesi gereğince A grubu hissedarlar tarafından aday gösterilen;

Yönetim Kurulu üyeliklerine Sn. İsmail Katmerci, Sn. Mehmet Katmerci ve Sn. Birol Yence ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine Sn. Mehmet Cemal Öztaylan ve Sn. Bora Ersan'ın seçilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM MADDE 11:

2022 hesap dönemindeki Finansal Raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Aksis Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.'nin Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilmesi oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 15:

Geri alıma ilişkin fon tutarının iç kaynaklardan karşılanmak üzere 65.000.000 TL ve azami pay adedinin 32.000.000 adet olarak belirlenmesine ve 14.02.2024 tarihine kadar devam etmek üzere 1 yıl olacak şekilde sürecin devam ettiği bilgisi İcra Kurulu Başkan Vekili Furkan Katmerci tarafından yatırımcıların bilgisine sunulmuştur.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
30.11.2023
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
2022 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2
Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 24.11.2023 tarihinde yapılan 2022 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı kararları 30.11.2023 tarihinde İzmir Ticaret Sicil Memurluğu'nca tescil edilmiş olup 30.11.2023 tarihli ve 10969 numaralı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmıştır.

Kredi Hesaplama