FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin 30.11.2023 tarihinde gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantısında;


1) 13.04.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulda onaylanmış olan 150.000.000-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak kaydıyla, her biri 1-TL nominal değerde paylardan oluşan toplam 25.382.175-TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut hissedarların rüçhan hakları tamamen kısıtlanarak, nakden, tamamen ve her türlü muvazaadan ari olmak üzere toplam satış hasılatı 217.000.000 -TL olacak şekilde, Sermaye Piyasası Kurulu VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 13. Maddesinin 5. fıkrası ve Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde,değerleme raporu esas alınarak belirlenecek pay satış fiyatına göre hesaplanacak toplam nominal sermaye tutarı kadar artırılmasına,

2) Artırılan sermaye tutarını temsil edecek payların tamamının halka arz edilmeksizin, daha önce şirkete bu kaynağı aktarmış olan Bilal NAZ'a eşit olacak şekilde tahsisli satış yöntemi ile Borsa İstanbul A.Ş. pay piyasasında toptan satış işlemi prosedürlerine uygun olarak satılmasına, bu amaçla düzenlenecek ihraç belgesinin onaylanmasını ve Tahsisli satışın "Piyasa Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği  İçsel bilgi veya sürekli bilgilere ilişkin piyasa bozucu eylemler  Madde 4 (3)" kapsamında değerlendirilmemesini teminen Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") başvurulmasına,

3) İşbu sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek, toplam satış hasılatı tutarı 217.000.000-TL'ye karşılık gelecek fonun nominal sermaye bedeline denk gelecek C grubu payların imtiyazsız ve Borsa'da işlem görebilir nitelikte olmasına,

4) Her biri 1-TL nominal değerli payın satış fiyatı Sermaye Piyasası Kurulu VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 13. Maddesinin 5. fıkrası ve Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde, değerleme raporu esas alınarak belirlenecek pay satış fiyatına göre hesaplanacak, baz fiyattan belirlenmesine,

5) Sermaye artırım işlemlerinin gerçekleştirilmesi, gerekli izinlerin alınması, işlemlerin ifası ve başvuru işlemlerinin tamamlanması için 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğ ve mevzuat hükümleri çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Borsa İstanbul A.Ş., İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.,  T.C. Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın ilgili her türlü merci ve kurumlara gerekli başvuruların ve bildirimlerin yapılması ile ilgili Şirket yönetiminin yetkili ve görevli kılınmasına; katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

30.11.2023 (Bugün) Sermaye Piyasası Kuruluna başvuruda bulunulmuştur.

Kamuoyu ve değerli yatırımcılarımızın bilgisine sunulur.Kredi Hesaplama