FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. ve Işıklar Holding A.Ş.'nin Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. bünyesinde kolaylaştırılmış usulde birleşmesi hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
06.12.2023
Birleşme Yöntemi
Devralma Şeklinde Birleşme
Birleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi
30.09.2023
Para Birimi
TRY
Devralınan Şirket
Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen
Pay Değişim Oranı
Ortaklarına Verilecek Pay Grubu
Ortaklarına Verilecek Payların Nevi
Işıklar Holding A.Ş.
Borsa'da İşlem Görmeyen

Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye
Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)
Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL)
Ulaşılacak Sermaye
Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bilgileri
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMTEK00039
2.561.724,9
2.561.724,9
B Grubu, IEYHO, TRAMTEKS91B0
541.034.008,33
541.034.008,33
Mevcut Sermaye
Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)
Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL)
Ulaşılacak Sermaye
TOPLAM
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 06.12.2023 tarih ve 2023/21 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında;

1-6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK)'nun 134 ve devamı ilgili maddeleri; 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu (KVK)'nun 19 ve 20'nci maddeleri ile Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn.)'nun 23'üncü maddesi ve ilgili sair hükümleri ile SPK 'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri dahilinde, sermayesine % 98,30 oranında iştirak etmiş olduğumuz Işıklar Holding A.Ş.' nin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Şirketimiz tarafından devir alınması suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşilmesine,

2-Birleşme işleminin TTK'nın 155 ve 156'ncı maddeleri ile SPK'nın II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 13'üncü maddesi kapsamında "Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme" hükümleri dahilinde yürütülmesine,

3-Birleşmenin kolaylaştırılmış usulde birleşme yöntemiyle gerçekleştirilecek olması nedeniyle, TTK'nın 147. maddesinde yer alan yönetim kurulu raporunun hazırlanmamasına, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 13/2 maddesi uyarınca bağımsız denetim raporu ile birleşme raporunun hazırlanmamasına ve uzman kuruluş görüşü alınmamasına,

4- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.3 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği"nin 15/ç maddesi uyarınca pay sahiplerimiz açısından "Ayrılma Hakkı"nın doğmadığının tespitine,

5-Devrolan Işıklar Holding A.Ş.'nin azınlıkta kalan ortakları için Türk Ticaret Kanunu'nun 155 ve 141 inci maddelerinde zikredilen ayrılma akçesinin Işıklar Holding A.Ş.'nin eski ortağı tarafından 16. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde açılan 2018/44E. dosya no.lu ortaklığın feshi davasında, mahkeme tarafından atanan bilirkişi tarafından hazırlanan 28.09.2021 tarihli bilirkişi raporunda hesaplanan tutara, karar tarihine kadar avans faizi yürütülmesi suretiyle hesaplanan ve aynı zamanda 01.12.2023 tarihinde Işıklar Holding A.Ş. ortaklarından 62.597.535,58 TL bedelle satın alınan 3.758.503.383 adet Işıklar Holding A.Ş. hisselerinin satın alma birim fiyatı olan 0,01665491 TL olarak tespit edilmesine,

5- Türk Ticaret Kanunu'nun 156/2. maddesi gereğince birleşme işleminin genel kurulun onayına sunulmamasına

6-Birleşme işlemine taraf şirketlerin SPK'nun muhasebe standartlarına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde hazırladıkları 01.01.2023–30.09.2023 ara hesap dönemine ait finansal tablolarının esas alınmasına,

7- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği uyarınca duyuru metni, birleşme sözleşmesi ve Tebliğ'in öngördüğü birleşme işlemine ilişkin başvurularda gerekli diğer bilgi ve belgelerin hazırlanarak Sermaye Piyasası Kurulu'na onay için başvurulmasına karar verilmiştir.

Kredi Hesaplama